3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Töötajaid : 1769 Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti : 1413,23
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 4 954 356 14 025 723 332 572 14 358 295 7 363 236 51,3 12 317 592 8 189 317 66,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 520 502 49 821 570 323 137 491 24,1 137 491 137 491 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 106 286 1 300 000 105 000 1 405 000 676 606 48,2 782 892 782 892 100,0
1.3. Täiendusõpe 103 480 300 000 75 000 375 000 243 512 64,9 346 991 241 071 69,5
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 129 195 800 800 -440 800 360 000 77 476 21,5 206 670 77 707 37,6
1.5.2. Välistoetused 1 133 840 1 028 000 67 000 1 095 000 823 965 75,2 1 957 805 395 115 20,2
1.5.3. Tõukefondid 0 500 000 -5 000 495 000 0 0,0 0 219 078 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 6 427 156 18 475 025 183 593 18 658 618 9 322 285 50,0 15 749 441 10 042 672 63,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 3 900 120 8 088 634 3 159 564 11 248 199 6 616 969 58,8 10 517 089 6 072 920 57,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 3 833 155 20 800 000 -791 075 20 008 925 10 207 561 51,0 14 040 716 11 251 733 80,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 3 273 559 7 000 000 3 780 000 10 780 000 13 772 021 127,8 17 045 579 10 565 711 62,0
2.3.2. Välistoetused 11 081 983 10 000 000 4 180 000 14 180 000 10 444 894 73,7 21 526 877 9 020 624 41,9
2.3.3. Tõukefondid -617 282 16 000 000 -3 000 000 13 000 000 1 295 314 10,0 678 032 1 259 770 185,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 89 321 8 000 000 520 000 8 520 000 3 475 421 40,8 3 564 742 3 809 215 106,9
2.4.2. Välislepingud 1 116 169 2 620 000 -20 000 2 600 000 904 398 34,8 2 020 567 1 070 989 53,0
Kokku tulud teadustegevusest 22 677 024 72 508 634 7 828 490 80 337 124 46 716 578 58,2 69 393 602 43 050 963 62,0
3.   Muud tulud 3 295 393 4 000 000 -1 309 500 2 690 500 1 039 702 38,6 4 335 095 1 021 238 23,6
6.   Valdkonna arengufond 1 115 899 0 721 600 721 600 -384 729 -53,3 731 170 177 801 24,3
6.   Instituutide arengufondid 5 738 569 0 2 790 173 2 790 173 3 603 562 129,2 9 342 131 2 646 590 28,3
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -721 600 -721 600 383 773 -53,2 383 773 383 773 100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse 0 0 -2 790 173 -2 790 173 -3 603 562 129,2 -3 603 562 -3 603 562 100,0
Tegevustulud kokku 39 254 040 94 983 659 6 702 583 101 686 242 57 077 610 56,1 96 331 649 53 719 474 55,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 3 606 300 59 779 014 5 302 209 68 687 524 40 810 265 36 780 588 90,1 4 029 677
1.1. Palgakulud 2 650 000 41 396 154 3 813 310 47 859 465 28 510 183 25 929 976 90,9 2 580 207
1.2. Sotsiaalmaksud 869 500 13 660 731 1 258 392 15 788 623 9 403 360 8 407 137 89,4 996 223
1.3. Töötuskindlustus 21 800 331 169 30 506 383 476 228 681 203 035 88,8 25 646
1.4. Sihtstipendiumid 65 000 3 100 000 200 000 3 365 000 1 919 990 1 670 860 87,0 249 130
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 1 290 960 0 1 290 960 748 050 569 580 76,1 178 470
2. Koolitus ja lähetused 1 185 000 2 500 000 355 000 4 040 000 2 833 076 1 427 801 50,4 1 405 275
3. Kantselei- ja majanduskulud 31 499 240 11 000 000 -610 594 41 888 646 36 078 903 4 010 507 11,1 32 068 396
sh töötervishoiukulud 100 000 130 000 31 500 261 500 189 904 108 195 57,0 81 709
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 219 000 400 000 4 000 623 000 441 937 192 451 43,5 249 486
5. IT kulud 194 000 2 090 000 483 700 2 767 700 1 782 114 984 668 55,3 797 446
5.1. IT kulud 110 000 2 000 000 -105 000 2 005 000 1 199 153 780 817 65,1 418 336
5.2. IT kulud (sisekäive) 84 000 90 000 588 700 762 700 582 961 203 851 35,0 379 110
6. Transpordikulud 29 500 850 000 13 000 892 500 417 830 338 464 81,0 79 366
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 181 000 900 000 5 000 1 086 000 691 135 454 642 65,8 236 492
8. Investeeringud põhivarasse 2 200 000 5 320 000 1 115 000 8 635 000 6 016 561 3 598 688 59,8 2 417 873
9. Muud tegevuskulud 135 000 210 000 47 000 392 000 264 321 59 744 22,6 204 577
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 93 000 10 000 41 000 144 000 119 831 -14 203 -11,9 134 034
9.2. Muud tegevuskulud 42 000 200 000 6 000 248 000 144 490 73 946 51,2 70 544
10. Ruumide kulud 5 000 5 759 141 -102 002 5 662 139 3 260 470 2 612 075 80,1 648 395
10.1. Ruumide kulud 5 000 700 000 -102 000 603 000 329 362 285 908 86,8 43 454
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 5 059 141 -2 5 059 139 2 931 108 2 326 167 79,4 604 941
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 6 175 504 90 269 6 265 774 3 735 036 3 259 845 87,3 475 192
Tegevuskulud kokku 39 254 040 94 983 660 6 702 583 140 940 282 96 331 649 53 719 474 55,8 42 612 176