3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid : 4 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 4,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -105 643 1 619 327 101 372 1 720 699 652 907 37,9 547 264 215 932 39,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 80 000 0 80 000 35 898 44,9 35 898 35 898 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest -105 643 1 699 327 101 372 1 800 699 688 804 38,3 583 161 251 830 43,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine -96 175 9 270 740 270 749 270 749 100,0 174 574 30 536 17,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0   0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 1 406 445 0,0 1 406 445 0 0,0
2.3.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest -96 175 9 270 740 270 749 1 677 194 619,5 1 581 019 30 536 1,9
3.    Muud tulud 28 369 500 0 500 2 008 401,6 30 377 2 007 6,6
6.    Valdkonna arengufond 1 115 899 721 600 0 721 600 -593 477 -82,2 522 421 78 438 15,0
      Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
Tegevustulud kokku 942 450 2 421 436 372 112 2 793 548 1 774 529 63,5 2 716 979 362 811 13,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 173 800 2 086 280 567 715 2 827 795 1 859 682 274 311 14,8 1 585 371
   1.1. Palgakulud 100 000 1 372 407 424 301 1 896 708 1 241 312 153 669 12,4 1 087 644
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 452 894 140 019 625 914 409 633 27 281 6,7 382 352
   1.3. Töötuskindlustus 800 10 979 3 394 15 174 9 930 661 6,7 9 269
   1.4. Sihtstipendiumid 40 000 250 000 0 290 000 198 806 92 700 46,6 106 106
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 0 15 000 0 15 000 9 528 8 119 85,2 1 410
3. Kantselei- ja majanduskulud 654 650 85 009 -195 603 544 055 584 397 34 352 5,9 550 045
sh töötervishoiukulud 100 000 1 500 0 101 500 100 953 28 577 28,3 72 376
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 000 3 000 0 5 000 3 906 6 380 163,4 -2 474
5. IT kulud 60 000 102 000 0 162 000 124 793 7 245 5,8 117 548
5.1. IT kulud 60 000 100 000 0 160 000 123 522 7 245 5,9 116 278
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 1 270 0 0,0 1 270
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 3 176 163 5,1 3 013
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 50 000 0 60 000 41 761 7 697 18,4 34 064
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 42 000 14 000 0 56 000 50 893 4 299 8,4 46 594
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 40 000 0 0 40 000 40 000 2 838 7,1 37 162
9.2. Muud tegevuskulud 2 000 14 000 0 16 000 10 893 1 461 13,4 9 432
10. Ruumide kulud 0 45 142 0 45 142 28 675 13 065 45,6 15 610
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 1 270 251 19,8 1 019
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 43 142 0 43 142 27 405 12 814 46,8 14 590
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 16 005 0 16 005 10 167 7 180 70,6 2 987
Tegevuskulud kokku 942 450 2 421 436 372 112 3 735 997 2 716 979 362 811 13,4 2 354 168