3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Eesti mereinstituut
Töötajaid : 115 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 101,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 96 272 32 139 0 32 139 8 035 25,0 104 307 8 487 8,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 19 642 0 19 642 0 0,0 0 0 0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 96 272 51 780 0 51 780 8 035 15,5 104 307 8 487 8,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 84 640 642 173 326 001 968 174 417 721 43,1 502 361 222 130 44,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused -2 392 270 000 0 270 000 22 500 8,3 20 108 7 426 36,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused -70 425 500 000 0 500 000 73 381 14,7 2 955 132 875 4496,0
2.3.2. Välistoetused 151 679 1 200 000 0 1 200 000 453 287 37,8 604 966 379 485 62,7
2.3.3. Tõukefondid -19 512 2 000 000 0 2 000 000 19 570 1,0 57 34 121 59651,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -1 707 989 3 300 000 0 3 300 000 1 047 301 31,7 -660 688 945 300 -143,1
2.4.2. Välislepingud 3 735 50 000 0 50 000 0 0,0 3 735 14 208 380,4
Kokku tulud teadustegevusest -1 560 265 7 962 173 326 001 8 288 174 2 033 759 24,5 473 494 1 735 545 366,5
3.    Muud tulud -6 340 20 000 0 20 000 0 0,0 -6 340 15 520 -244,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -101 000 0 -101 000 26 199 -25,9 26 199 26 199 100,0
        Instituudi arengufond 171 298 177 960 0 177 960 151 040 84,9 322 339 91 952 28,5
        Eraldis instituudi arengufondi 0 -177 960 0 -177 960 -151 040 84,9 -151 040 -151 040 100,0
Tegevustulud kokku -1 299 034 7 932 953 326 001 8 258 954 2 067 993 25,0 768 959 1 726 663 224,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 4 276 545 226 001 4 502 546 497 459 1 121 656 225,5 -624 198
   1.1. Palgakulud 0 3 151 379 168 910 3 320 289 366 838 832 546 227,0 -465 708
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 1 039 955 55 740 1 095 695 121 057 274 956 227,1 -153 899
   1.3. Töötuskindlustus 0 25 211 1 351 26 562 2 935 6 655 226,8 -3 720
   1.4. Sihtstipendiumid 0 60 000 0 60 000 6 629 7 500 113,1 -871
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 0 300 000 0 300 000 33 145 50 443 152,2 -17 298
3. Kantselei- ja majanduskulud -1 299 034 1 300 000 0 966 107 119 643 112132,1 -119 537
sh töötervishoiukulud 0 45 000 0 45 000 4 972 3 457 69,5 1 515
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 1 000 0 1 000 110 521 471,7 -411
5. IT kulud 0 83 000 0 83 000 9 170 18 311 199,7 -9 141
5.1. IT kulud 0 80 000 0 80 000 8 839 17 293 195,7 -8 455
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 000 0 3 000 331 1 018 307,0 -686
6. Transpordikulud 0 550 000 0 550 000 60 766 59 032 97,1 1 734
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 80 000 0 80 000 8 839 9 250 104,7 -411
8. Investeeringud põhivarasse 0 500 000 100 000 600 000 66 290 163 560 246,7 -97 270
9. Muud tegevuskulud 0 10 000 0 10 000 1 105 7 634 691,0 -6 529
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 10 000 0 10 000 1 105 7 634 691,0 -6 529
10. Ruumide kulud 0 242 428 0 242 428 26 784 54 679 204,1 -27 895
10.1. Ruumide kulud 0 200 000 0 200 000 22 097 40 946 185,3 -18 850
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 42 428 0 42 428 4 688 13 733 293,0 -9 045
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 589 980 0 589 980 65 183 121 933 187,1 -56 750
Tegevuskulud kokku -1 299 034 7 932 953 326 001 6 959 920 768 959 1 726 663 224,5 -957 704