3.2.4. Sotsiaalteaduste valdkond
MJ - Majandusteaduskond
Töötajaid : 105 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 82,21
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 129 689 1 901 154 5 000 1 906 154 480 289 25,2 1 609 977 323 495 20,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 49 104 0 49 104 39 283 80,0 39 283 39 283 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 600 000 0 600 000 218 740 36,5 218 740 218 740 100,0
1.3. Täiendusõpe 28 991 150 000 0 150 000 82 421 54,9 111 412 80 714 72,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 92 839 50 000 0 50 000 19 500 39,0 112 339 15 046 13,4
1.5.2. Välistoetused -9 043 50 000 0 50 000 51 309 102,6 42 266 71 367 168,9
1.5.3. Tõukefondid -27 381 0 0 0 27 478 *** 98 2 832 2900,8
Kokku tulud õppetegevusest 1 215 095 2 800 258 5 000 2 805 258 919 020 32,8 2 134 114 751 476 35,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 461 323 283 644 78 032 361 676 118 544 32,8 579 867 100 954 17,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 131 840 604 150 0 604 150 302 075 50,0 433 915 183 369 42,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 477 560 540 000 0 540 000 270 000 50,0 747 560 339 649 45,4
2.3.2. Välistoetused -173 344 425 000 0 425 000 39 730 9,3 -133 614 118 034 -88,3
2.3.3. Tõukefondid 0 177 192 0 177 192 0 0,0 0 7 449 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 33 372 85 000 0 85 000 48 800 57,4 82 172 33 356 40,6
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 930 751 2 114 986 78 032 2 193 018 779 149 35,5 1 709 900 782 811 45,8
3.   Muud tulud 120 462 15 000 0 15 000 13 513 90,1 133 976 14 563 10,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -29 512 0 -29 512 -11 522 39,0 -11 522 -11 522 100,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -118 049 0 -118 049 -48 914 41,4 -48 914 -48 914 100,0
6.   Teaduskonna arengufond 235 981 118 049 0 118 049 48 914 41,4 284 896 40 810 14,3
Tegevustulud kokku 2 502 289 4 900 732 83 032 4 983 764 1 700 161 34,1 4 202 449 1 529 225 36,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 3 524 594 83 032 3 607 626 1 230 705 929 611 75,5 301 094
   1.1. Palgakulud 0 2 559 487 62 057 2 621 544 894 313 678 103 75,8 216 210
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 844 631 20 479 865 110 295 123 216 824 73,5 78 300
   1.3. Töötuskindlustus 0 20 476 496 20 972 7 155 5 234 73,2 1 920
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 14 600 0,0 -14 600
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 100 000 0 100 000 34 114 14 850 43,5 19 264
2. Koolitus ja lähetused 0 150 000 0 150 000 51 171 24 537 48,0 26 634
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 462 289 420 000 0 2 882 289 2 605 567 309 266 11,9 2 296 301
sh töötervishoiukulud 0 4 200 0 4 200 1 433 1 545 107,8 -112
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 20 000 60 000 0 80 000 40 468 31 327 77,4 9 142
5. IT kulud 0 45 000 0 45 000 15 351 14 950 97,4 401
5.1. IT kulud 0 40 000 0 40 000 13 646 13 298 97,5 348
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 000 0 5 000 1 706 1 652 96,9 54
6. Transpordikulud 0 12 000 0 12 000 4 094 1 097 26,8 2 996
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 20 000 100 000 0 120 000 54 114 35 059 64,8 19 055
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 25 000 0 25 000 8 528 4 485 52,6 4 044
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -2 0,0 2
9.2. Muud tegevuskulud 0 25 000 0 25 000 8 528 4 487 52,6 4 042
10. Ruumide kulud 0 300 000 0 300 000 102 342 67 017 65,5 35 325
10.1. Ruumide kulud 0 20 000 0 20 000 6 823 317 4,6 6 506
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 280 000 0 280 000 95 519 66 701 69,8 28 819
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 264 138 0 264 138 90 108 111 875 124,2 -21 767
Tegevuskulud kokku 2 502 289 4 900 732 83 032 7 486 052 4 202 449 1 529 225 36,4 2 673 225