3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid : 88 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 69,75
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 30 354 885 681 0 885 681 221 420 25,0 251 774 352 061 139,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 130 000 0 130 000 0 0,0 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 0 10 000 0 10 000 3 446 34,5 3 446 3 446 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 50 000 0 50 000 0 0,0 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 30 354 1 105 143 0 1 105 143 224 866 20,3 255 220 355 506 139,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 19 670 186 063 36 588 222 651 63 163 28,4 82 833 137 758 166,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 538 138 1 635 350 0 1 635 350 817 675 50,0 1 355 813 601 867 44,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 165 421 380 000 0 380 000 104 600 27,5 270 021 67 318 24,9
2.3.2. Välistoetused 870 352 900 000 0 900 000 216 640 24,1 1 086 993 149 041 13,7
2.3.3. Tõukefondid -19 391 100 000 0 100 000 19 391 19,4 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 26 016 20 000 0 20 000 56 0,3 26 072 4 484 17,2
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 1 600 206 3 221 413 36 588 3 258 001 1 221 526 37,5 2 821 732 960 468 34,0
3.   Muud tulud 243 616 160 000 0 160 000 66 535 41,6 310 151 60 582 19,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -26 000 0 -26 000 6 460 -24,8 6 460 6 460 100,0
      Instituudi arengufond 87 185 174 364 0 174 364 116 144 66,6 203 329 63 811 31,4
     Eraldis instituudi arengufondi 0 -174 364 0 -174 364 -116 144 66,6 -116 144 -116 144 100,0
Tegevustulud kokku 1 961 361 4 460 556 36 588 4 497 144 1 519 386 33,8 3 480 747 1 330 682 38,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 2 814 447 36 588 2 851 035 963 239 742 248 77,1 220 991
   1.1. Palgakulud 0 1 963 324 27 345 1 990 669 672 559 532 060 79,1 140 499
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 647 897 9 024 656 921 221 945 174 985 78,8 46 959
   1.3. Töötuskindlustus 0 15 707 219 15 925 5 380 4 242 78,8 1 138
   1.4. Sihtstipendiumid 0 140 000 0 140 000 47 300 21 060 44,5 26 240
   1.5. Riiklik doktorantide toetus  0 47 520 0 47 520 16 055 9 900 61,7 6 155
2. Koolitus ja lähetused 35 000 80 000 0 115 000 62 028 19 447 31,4 42 582
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 835 361 600 000 0 2 435 361 2 038 074 169 579 8,3 1 868 495
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 1 689 634 37,5 1 055
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 25 000 0 25 000 8 446 4 367 51,7 4 080
5. IT kulud 0 34 000 0 34 000 11 487 5 554 48,3 5 933
5.1. IT kulud 0 30 000 0 30 000 10 136 5 554 54,8 4 582
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 000 0 4 000 1 351 0 0,0 1 351
6. Transpordikulud 1 000 11 000 0 12 000 4 716 2 499 53,0 2 218
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 15 000 0 15 000 5 068 5 771 113,9 -703
8. Investeeringud põhivarasse 90 000 50 000 0 140 000 106 893 126 000 117,9 -19 107
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 338 1 413 418,2 -1 075
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 1 276 0,0 -1 276
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 338 137 40,5 201
10. Ruumide kulud 0 513 130 0 513 130 173 364 137 144 79,1 36 220
10.1. Ruumide kulud 0 4 000 0 4 000 1 351 551 40,7 801
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 509 130 0 509 130 172 012 136 593 79,4 35 419
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 316 980 0 316 980 107 093 116 662 108,9 -9 569
Tegevuskulud kokku 1 961 361 4 460 556 36 588 6 458 505 3 480 747 1 330 682 38,2 2 150 065