3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid : 72 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 56,47
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 487 080 1 552 785 6 000 1 558 785 394 196 25,3 881 277 219 181 24,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 28 558 80 000 0 80 000 15 970 20,0 44 528 44 528 100,0
1.3. Täiendusõpe 31 485 50 000 0 50 000 56 598 113,2 88 083 56 598 64,3
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 2 330 20 000 0 20 000 5 205 26,0 7 535 3 661 48,6
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 100 000 0 100 000 0 0,0 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 549 453 1 832 247 6 000 1 838 247 471 969 25,7 1 021 422 323 967 31,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 93 917 192 631 52 527 245 158 80 040 32,6 173 957 72 016 41,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 337 475 1 103 100 0 1 103 100 551 550 50,0 889 025 331 773 37,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 138 861 300 000 0 300 000 34 300 11,4 173 161 89 278 51,6
2.3.2. Välistoetused 98 788 80 000 0 80 000 0 0,0 98 788 0 0,0
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -34 636 100 000 0 100 000 0 0,0 -34 636 24 584 -71,0
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 634 404 1 775 731 52 527 1 828 258 665 890 36,4 1 300 294 517 651 39,8
3.   Muud tulud 16 399 10 000 0 10 000 5 615 56,2 22 015 1 854 8,4
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 -9 600 0 -9 600 -452 4,7 -452 -452 100,0
Instituudi arengufond 150 588 123 004 0 123 004 63 849 51,9 214 437 20 117 9,4
Eraldis instituudi arengufondi 0 -123 004 0 -123 004 -63 849 51,9 -63 849 -63 849 100,0
Tegevustulud kokku 1 350 845 3 608 378 58 527 3 666 905 1 143 021 31,2 2 493 866 799 289 32,1
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 225 700 3 073 973 58 527 3 358 200 1 202 141 662 091 55,1 540 049
1.1. Palgakulud 150 000 2 179 711 43 742 2 373 453 843 079 469 191 55,7 373 888
1.2. Sotsiaalmaksud 49 500 719 305 14 435 783 239 278 216 153 694 55,2 124 522
1.3. Töötuskindlustus 1 200 17 438 350 18 988 6 745 3 726 55,2 3 019
1.4. Sihtstipendiumid 25 000 110 000 0 135 000 59 288 27 560 46,5 31 728
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 47 520 0 47 520 14 813 7 920 53,5 6 893
2. Koolitus ja lähetused 60 000 100 000 0 160 000 91 171 9 537 10,5 81 635
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 050 645 60 000 0 1 110 645 1 069 347 5 787 0,5 1 063 560
sh töötervishoiukulud 0 6 000 0 6 000 1 870 972 52,0 898
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 5 000 15 000 0 20 000 9 676 3 540 36,6 6 136
5. IT kulud 0 15 200 0 15 200 4 738 6 668 140,7 -1 930
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 4 676 6 436 137,7 -1 761
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 200 0 200 62 232 372,1 -170
6. Transpordikulud 1 500 3 000 0 4 500 2 435 627 25,7 1 809
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 5 000 30 000 0 35 000 14 351 7 694 53,6 6 658
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 3 000 5 000 0 8 000 4 559 279 6,1 4 279
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 3 000 5 000 0 8 000 4 559 279 6,1 4 279
10. Ruumide kulud 0 134 678 0 134 678 41 981 33 862 80,7 8 119
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 623 340 54,5 284
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 132 678 0 132 678 41 357 33 522 81,1 7 835
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 171 527 0 171 527 53 467 69 205 129,4 -15 737
Tegevuskulud kokku 1 350 845 3 608 378 58 527 5 017 749 2 493 866 799 289 32,1 1 694 577