3.1.3. Meditsiiniteaduste valdkond
Töötajaid : 681 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 457,90
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 2 528 182 13 450 678 136 159 13 586 837 3 508 872 25,8 6 037 053 2 429 005 40,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 235 699 -9 828 225 872 78 566 34,8 78 566 78 566 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 504 000 0 1 504 000 759 121 50,5 759 121 745 113 98,2
1.3. Täiendusõpe 175 942 252 900 -235 252 665 67 059 26,5 243 001 70 370 29,0
1.4. Residentide koolitus 984 982 29 684 358 358 160 30 042 518 8 547 617 28,5 9 532 599 7 818 905 82,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 27 293 40 000 -19 809 20 191 350 000 1733,4 377 293 71 668 19,0
1.5.2. Välistoetused 52 650 66 391 -12 246 54 145 4 786 8,8 57 436 15 434 26,9
1.5.3. Tõukefondid 0 0 85 000 85 000 0 0,0 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 3 769 050 45 234 026 537 201 45 771 227 13 316 021 29,1 17 085 070 11 229 062 65,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 2 007 192 1 988 237 745 086 2 733 323 1 055 309 38,6 3 062 501 781 674 25,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 889 879 5 731 774 222 546 5 954 320 3 079 364 51,7 3 969 242 1 848 180 46,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 592 939 3 538 186 488 668 4 026 854 1 836 425 45,6 2 429 364 1 229 903 50,6
2.3.2. Välistoetused 1 623 541 1 411 609 -127 637 1 283 972 567 985 44,2 2 191 526 532 191 24,3
2.3.3. Tõukefondid -29 947 310 015 34 196 344 211 0 0,0 -29 947 11 053 -36,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 367 777 131 000 68 154 199 154 57 673 29,0 425 450 98 717 23,2
2.4.2. Välislepingud -29 738 321 935 55 599 377 534 149 016 39,5 119 278 92 800 77,8
Kokku tulud teadustegevusest 5 421 642 13 432 757 1 486 611 14 919 368 6 745 772 45,2 12 167 413 4 594 517 37,8
3.   Muud tulud 1 828 911 344 000 0 344 000 223 811 65,1 2 052 722 237 482 11,6
6.   Valdkonna arengufond 96 632 0 735 776 735 776 373 816 50,8 470 448 191 731 40,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -735 776 -735 776 -375 779 51,1 -375 779 -375 779 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 -175 075 -175 075 -137 288 78,4 -137 288 -137 288 100,0
6.   Instituutide arengufondid 688 154 0 175 075 175 075 137 288 78,4 825 442 39 024 4,7
Tegevustulud kokku 11 804 388 59 010 783 2 023 813 61 034 595 20 283 641 33,2 32 088 029 15 778 749 49,2
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 7 376 798 23 569 278 525 437 31 471 513 16 356 152 5 281 741 32,3 11 074 410
1.1. Palgakulud 5 481 440 17 181 790 290 940 22 954 169 12 027 255 3 799 672 31,6 8 227 582
1.2. Sotsiaalmaksud 1 808 875 5 669 991 96 118 7 574 984 3 969 032 1 223 852 30,8 2 745 180
1.3. Töötuskindlustus 43 852 137 454 4 343 185 649 96 927 29 597 30,5 67 330
1.4. Sihtstipendiumid 42 631 136 524 134 036 313 191 133 430 126 980 95,2 6 450
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 443 520 0 443 520 129 508 101 640 78,5 27 868
2. Koolitus ja lähetused 171 000 466 808 -54 014 583 794 334 490 118 469 35,4 216 021
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 086 728 3 061 937 -497 534 5 651 131 4 099 945 785 368 19,2 3 314 577
sh töötervishoiukulud 0 68 500 0 68 500 26 411 5 669 21,5 20 742
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 149 982 27 302 167 1 372 617 28 824 766 8 544 903 7 506 448 87,8 1 038 454
5. IT kulud 191 150 118 838 -6 758 303 230 233 961 65 540 28,0 168 420
5.1. IT kulud 180 150 106 148 -8 858 277 440 217 618 58 407 26,8 159 211
5.2. IT kulud (sisekäive) 11 000 12 690 2 100 25 790 16 342 7 134 43,7 9 209
6. Transpordikulud 134 500 62 562 5 633 202 695 163 059 7 719 4,7 155 340
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 116 000 88 200 44 500 248 700 161 377 55 447 34,4 105 930
8. Investeeringud põhivarasse 564 472 89 500 468 660 1 122 632 772 761 532 913 69,0 239 848
9. Muud tegevuskulud 4 458 15 960 57 300 77 718 38 176 8 681 22,7 29 496
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 4 458 15 960 57 300 77 718 38 176 8 681 22,7 29 496
10. Ruumide kulud 9 000 2 787 982 13 370 2 810 352 831 173 608 070 73,2 223 103
10.1. Ruumide kulud 9 000 966 200 9 370 984 570 297 235 151 913 51,1 145 321
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 821 782 4 000 1 825 782 533 938 456 157 85,4 77 781
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 300 1 447 550 94 602 1 542 452 552 033 808 351 146,4 -256 318
Tegevuskulud kokku 11 804 388 59 010 783 2 023 813 72 838 983 32 088 029 15 778 749 49,2 16 309 280