3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid : 11 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 10,10
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 211 594 2 307 023 -87 531 2 219 492 499 268 22,5 710 862 185 485 26,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 500 000 0 1 500 000 740 291 49,4 740 291 740 291 100,0
1.3. Täiendusõpe 4 171 0 0 0 1 800 *** 5 971 216 3,6
1.4. Residentide koolitus 984 982 29 684 358 0 29 684 358 8 373 617 28,2 9 358 599 7 644 905 81,7
1.5. Õppetegevuse toetused   0              
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 85 000 0 85 000 0 0,0 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 1 200 748 33 576 381 -87 531 33 488 850 9 614 976 28,7 10 815 724 8 570 898 79,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 527 479 624 635 -6 543 618 092 264 001 42,7 791 480 201 720 25,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0   0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 1 070 004 1 932 259 0 1 932 259 484 307 25,1 1 554 311 490 333 31,5
2.3.2. Välistoetused 0   0 0 0 *** 0 0 ***
2.3.3. Tõukefondid 0   0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0   0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välislepingud 0   0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 1 597 482 2 556 894 -6 543 2 550 351 748 308 29,3 2 345 790 692 053 29,5
3.   Muud tulud 197 226 6 000 0 6 000 3 061 51,0 200 287 2 274 1,1
6.   Valdkonna arengufond 96 632 735 776 0 735 776 373 816 50,8 470 448 191 731 40,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -91 *** -91 -91 100,0
Tegevustulud kokku 3 092 088 36 875 051 -94 074 36 780 977 10 740 070 29,2 13 832 158 9 456 865 68,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 2 582 340 4 837 777 -94 074 7 326 043 3 967 504 967 290 24,4 3 000 214
   1.1. Palgakulud 1 930 000 3 189 280 -70 309 5 048 971 2 840 742 629 917 22,2 2 210 825
   1.2. Sotsiaalmaksud 636 900 1 052 462 -23 202 1 666 160 937 445 189 465 20,2 747 980
   1.3. Töötuskindlustus 15 440 25 514 -562 40 392 22 726 4 569 20,1 18 157
   1.4. Sihtstipendiumid 0 127 000 0 127 000 37 084 41 700 112,4 -4 616
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 443 520 0 443 520 129 508 101 640 78,5 27 868
2. Koolitus ja lähetused 55 000 6 500 0 61 500 56 898 2 963 5,2 53 935
3. Kantselei- ja majanduskulud 187 138 42 401 0 229 539 199 519 12 366 6,2 187 152
sh töötervishoiukulud 0 1 000 0 1 000 292 112 38,2 180
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 98 652 28 407 562 0 28 506 214 8 393 680 7 437 301 88,6 956 379
5. IT kulud 35 000 8 642 0 43 642 37 523 4 463 11,9 33 061
5.1. IT kulud 35 000 8 542 0 43 542 37 494 4 463 11,9 33 032
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 100 0 100 29 0 0,0 29
6. Transpordikulud 1 500 15 700 0 17 200 6 084 31 0,5 6 053
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 15 000 82 500 0 97 500 39 090 1 713 4,4 37 377
8. Investeeringud põhivarasse 117 000 145 000 0 262 000 159 340 156 000 97,9 3 340
9. Muud tegevuskulud 458 8 000 0 8 458 2 794 1 210 43,3 1 584
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 458 8 000 0 8 458 2 794 1 210 43,3 1 584
10. Ruumide kulud 0 2 778 352 0 2 778 352 811 281 604 917 74,6 206 364
10.1. Ruumide kulud 0 956 570 0 956 570 279 319 148 760 53,3 130 559
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 821 782 0 1 821 782 531 962 456 157 85,7 75 805
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 542 618 0 542 618 158 445 268 611 169,5 -110 166
Tegevuskulud kokku 3 092 088 36 875 051 -94 074 39 873 065 13 832 158 9 456 865 68,4 4 375 293