3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid : 63 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 54,75  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 2 233 231 1 556 211 475 634 2 031 845 507 961 25,0 2 741 192 685 738 25,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 65 000 0 65 000 27 040 41,6 27 040 27 040 100,0
1.3. Täiendusõpe 55 632 200 000 0 200 000 25 574 12,8 81 206 25 574 31,5
1.5. Õppetegevuse toetused                  
       1.5.1. Siseriiklikud toetused 30 970 100 000 0 100 000 125 038 125,0 156 008 36 437 23,4
       1.5.2. Välistoetused 927 331 170 000 0 170 000 68 247 40,1 995 579 22 391 2,2
       1.5.3. Tõukefondid -1 338 70 000 0 70 000 31 657 45,2 30 319 31 488 103,9
Kokku tulud õppetegevusest 3 245 826 2 161 211 475 634 2 636 845 785 517 29,8 4 031 344 828 667 20,6
2.    Tulud teadustegevusest                  
    2.1. Baasfinantseerimine 1 583 13 225 1 890 15 115 3 779 25,0 5 362 28 327 528,3
    2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
          2.3.1. Siseriiklikud toetused 65 554 95 000 0 95 000 0 0,0 65 554 21 022 32,1
          2.3.2. Välistoetused 6 457 0 0 0 0 *** 6 457 771 11,9
          2.3.3. Tõukefondid 0 540 000 0 540 000 0 0,0 0 -27 086 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
         2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 73 594 648 225 1 890 650 115 3 779 0,6 77 373 23 034 29,8
3.    Muud tulud 7 911 20 000 0 20 000 1 837 9,2 9 747 464 4,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -13 637 0 -13 637 -3 362 24,7 -3 362 -3 362 100,0
6.   Kolledži arengufond 33 267 57 420 0 57 420 13 634 23,7 46 901 6 674 0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi 0 -57 420 0 -57 420 -13 634 23,7 -13 634 -13 634 100,0
Tegevustulud kokku 3 360 597 2 815 799 477 524 3 293 323 787 770 23,9 4 148 368 841 842 20,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 666 500 1 982 079 487 500 3 136 079 1 257 229 604 896 48,1 652 333
   1.1. Palgakulud 500 000 1 447 742 364 350 2 312 092 933 457 452 512 48,5 480 945
   1.2. Sotsiaalmaksud 162 500 477 755 120 235 760 490 305 541 148 729 48,7 156 812
   1.3. Töötuskindlustus 4 000 11 582 2 915 18 497 7 468 3 606 48,3 3 862
   1.4. Sihtstipendiumid 0 45 000 0 45 000 10 764 50 0,5 10 714
2. Koolitus ja lähetused 0 30 000 0 30 000 7 176 9 670 134,8 -2 494
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 649 097 120 000 -9 976 2 759 121 2 675 415 54 822 2,0 2 620 594
sh töötervishoiukulud 0 4 000 0 4 000 957 385 40,2 572
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 150 000 0 150 000 35 880 25 837 72,0 10 043
5. IT kulud 25 000 20 000 0 45 000 29 784 30 218 101,5 -434
5.1. IT kulud 25 000 20 000 0 45 000 29 784 30 102 101,1 -318
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 116 *** -116
6. Transpordikulud 0 40 000 0 40 000 9 568 8 562 89,5 1 007
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 100 000 0 100 000 23 920 8 557 35,8 15 363
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 25 000 0 25 000 5 980 4 300 71,9 1 680
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 10 000 0 10 000 2 392 0 0,0 2 392
9.2. Muud tegevuskulud 0 15 000 0 15 000 3 588 4 300 119,8 -712
10. Ruumide kulud 20 000 250 000 0 270 000 79 801 70 265 88,1 9 535
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 98 720 0 98 720 23 614 24 715 104,7 -1 101
Tegevuskulud kokku 3 360 597 2 815 799 477 524 6 653 921 4 148 368 841 842 20,3 3 306 526