5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid : 13 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 12,30  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 0 0 100 000 100 000 100 000 100,0 100 000 16 486 16,5
1.3. Täiendusõpe  20 000 5 000 0 5 000 2 700 54,0 22 700 469 2,1
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist) 0 0 20 000 20 000 20 000 100,0 20 000 0 0,0
3.  Muud tulud 0 0     3 222 *** 3 222 225 7,0
4.    Tulud üldfondist 0 708 086 0 708 086 177 022 25,0 177 022 132 273 74,7
Tulud kokku 20 000 713 086 120 000 833 086 302 944 36,4 322 944 149 453 46,3
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 587 623 100 000 687 623 253 957 130 482 51,4 123 476
   1.1. Palgakulud 0 439 180 74 738 513 918 189 804 97 520 51,4 92 284
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 144 930 24 664 169 594 62 635 32 182 51,4 30 454
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 513 598 4 111 1 518 780 51,4 738
2. Koolitus ja lähetused 0 10 000 0 10 000 3 693 3 979 107,7 -285
3. Kantselei- ja majanduskulud 20 000 8 000 20 000 48 000 30 341 2 206 7,3 28 135
sh töötervishoiukulud 0 6 000 0 6 000 2 216 3 312 149,5 -1 096
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 0 0,0 0
5. IT kulud 0 10 000 0 10 000 3 693 3 312 89,7 381
5.1. IT kulud 0 10 000 0 10 000 3 693 3 312 89,7 381
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 500 0 500 185 171 92,5 14
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 4 000 0 4 000 1 477 680 46,1 797
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 42 000 0 42 000 15 512 0 0,0 15 512
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 42 000 0 42 000 15 512 0 0,0 15 512
10. Ruumide kulud 0 11 263 0 11 263 4 160 2 856 68,7 1 304
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 11 263 0 11 263 4 160 2 856 68,7 1 304
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 549 0,0 -549
Tegevuskulud kokku 20 000 673 386 120 000 813 386 313 019 144 234 46,1 168 785
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine 0 39 700 0 39 700 9 925 5 219 52,6 4 706
Kulud kokku 20 000 713 086 120 000 853 086 322 944 149 453 46,3 173 490