3.2.6. Sotsiaalteaduste valdkond
OI - Õigusteaduskond
Töötajaid : 88 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 75,80  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 99 974 2 558 813 55 300 2 614 113 645 003 24,7 744 977 622 461 83,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 635 600 0 635 600 514 325 80,9 514 325 514 325 100,0
1.3. Täiendusõpe 15 048 230 000 0 230 000 58 200 25,3 73 248 50 091 68,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 19 269 500 000 0 500 000 0 0,0 19 269 -4 731 -24,6
1.5.2. Välistoetused 58 392 20 000 0 20 000 0 0,0 58 392 -1 146 -2,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 192 683 3 973 875 55 300 4 029 175 1 217 528 30,2 1 410 212 1 181 000 83,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 55 273 170 973 24 432 195 405 48 851 25,0 104 124 86 913 83,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 227 681 426 400 0 426 400 213 200 50,0 440 881 117 953 26,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 4 851 0 0 0 16 356 *** 21 207 26 247 123,8
2.3.2. Välistoetused -2 494 53 000 0 53 000 66 997 126,4 64 503 28 878 44,8
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 5 703 11 000 0 11 000 10 000 90,9 15 703 12 246 78,0
2.4.2. Välislepingud 10 967 0 0 0 2 000 *** 12 967 3 765 29,0
Kokku tulud teadustegevusest 301 980 661 373 24 432 685 805 357 404 52,1 659 384 276 001 41,9
3.   Muud tulud 67 909 11 000 0 11 000 8 060 73,3 75 969 1 458 1,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -13 326 0 -13 326 -5 524 41,5 -5 524 -5 524 100,0
      Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -53 305 0 -53 305 -25 574 48,0 -25 574 -25 574 100,0
      Teaduskonna arengufond 66 535 53 305 0 53 305 25 574 48,0 92 109 6 982 7,6
Tegevustulud kokku 629 107 4 632 922 79 732 4 712 654 1 577 468 33,5 2 206 575 1 434 343 65,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 210 700 3 428 624 79 732 3 719 056 1 385 053 1 063 036 76,8 322 017
   1.1. Palgakulud 150 000 2 308 389 59 590 2 517 979 942 634 734 460 77,9 208 175
   1.2. Sotsiaalmaksud 49 500 761 768 19 665 830 933 311 069 239 412 77,0 71 658
   1.3. Töötuskindlustus 1 200 18 467 477 20 144 7 541 5 781 76,7 1 760
   1.4. Sihtsipendiumid 10 000 180 000 0 190 000 70 251 65 564 93,3 4 687
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 160 000 0 160 000 53 557 17 820 33,3 35 737
2. Koolitus ja lähetused 0 95 000 0 95 000 31 799 20 469 64,4 11 330
3. Kantselei- ja majanduskulud 407 807 220 000 0 627 807 481 448 35 361 7,3 446 087
sh töötervishoiukulud 0 9 000 0 9 000 3 013 1 759 58,4 1 254
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 10 000 20 000 0 30 000 16 695 11 198 67,1 5 497
5. IT kulud 600 70 000 0 70 600 24 031 11 952 49,7 12 079
5.1. IT kulud 0 70 000 0 70 000 23 431 11 488 49,0 11 943
5.2. IT kulud (sisekäive) 600 0 0 600 600 464 77,3 136
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 1 674 707 42,2 967
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 52 000 0 52 000 17 406 7 676 44,1 9 730
8. Investeeringud põhivarasse 0 3 000 0 3 000 1 004 0 0,0 1 004
9. Muud tegevuskulud 0 12 000 0 12 000 4 017 854 21,3 3 163
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 7 000 0 7 000 2 343 0 0,0 2 343
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 1 674 854 51,0 820
10. Ruumide kulud 0 520 000 0 520 000 174 060 143 345 82,4 30 715
10.1. Ruumide kulud 0 140 000 0 140 000 46 862 33 119 70,7 13 743
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 380 000 0 380 000 127 198 110 225 86,7 16 972
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 207 298 0 207 298 69 389 139 746 201,4 -70 357
Tegevuskulud kokku 629 107 4 632 922 79 732 5 341 761 2 206 575 1 434 343 65,0 772 232