5.3. Õppeosakond
Töötajaid : 55 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 48,40  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 94 730 0 357 400 357 400 357 400 100,0 452 130 147 182 32,6
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe  29 926 110 000 0 110 000 21 832 19,8 51 758 39 285 75,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 290 101 230 000 0 230 000 1 675 569 728,5 1 965 669 606 144 30,8
1.5.2. Välistoetused 322 10 000 0 10 000 0 0,0 322 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 12 644 ***
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist) 18 857 0 143 000 143 000 143 000 100,0 161 857 29 419 18,2
3.  Muud tulud                  
3.1  Muud tulud  -265 76 000 0 76 000 50 618 66,6 50 353 9 572 19,0
3.2  Muud tulud (sisekäive) 0 0 0 0 1 005 *** 1 005 1 005 100,0
Kokku muud tulud -265 76 000 0 76 000 51 623 67,9 51 358 10 577 20,6
4.    Tulud üldfondist 136 573 2 026 683 0 2 026 683 506 671 25,0 643 244 578 672 90,0
Tulud kokku 570 245 2 452 683 500 400 2 953 083 2 756 094 93,3 3 326 338 1 423 923 42,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 127 040 1 833 809 159 400 2 120 249 895 774 544 167 60,7 351 607
   1.1. Palgakulud 80 000 1 370 560 119 133 1 569 693 654 540 407 220 62,2 247 319
   1.2. Sotsiaalmaksud 26 400 452 285 39 314 517 999 215 998 133 720 61,9 82 278
   1.3. Töötuskindlustus 640 10 964 953 12 558 5 236 3 227 61,6 2 009
   1.4. Sihtstipendiumid 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0,0 20 000
2. Koolitus ja lähetused 25 000 39 590 0 64 590 40 269 5 891 14,6 34 378
3. Kantselei- ja majanduskulud 73 052 41 500 0 114 552 89 057 11 023 12,4 78 035
sh töötervishoiukulud 0 6 000 0 6 000 2 314 1 993 86,1 321
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 55 000 69 700 0 124 700 81 882 8 820 10,8 73 062
5. IT kulud 0 35 000 341 000 376 000 145 014 143 992 99,3 1 023
5.1. IT kulud 0 35 000 341 000 376 000 145 014 143 992 99,3 1 023
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 2 000 0 2 000 771 85 11,1 686
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 5 000 13 800 0 18 800 10 322 5 693 55,2 4 629
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 15 201 0,0 -15 201
9. Muud tegevuskulud 1 300 19 698 0 20 998 8 897 21 046 236,5 -12 149
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 261 0,0 -261
9.2. Muud tegevuskulud 1 300 19 698 0 20 998 8 897 20 785 233,6 -11 888
10. Ruumide kulud 0 143 966 0 143 966 55 524 42 846 77,2 12 678
10.1. Ruumide kulud 0 7 000 0 7 000 2 700 227 8,4 2 472
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 136 966 0 136 966 52 825 42 619 80,7 10 206
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 22 320 0 22 320 8 608 8 595 99,8 14
Tegevuskulud kokku 286 392 2 221 383 500 400 3 008 175 1 336 120 807 359 60,4 528 760
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Sihtstipendiumid ja toetused 273 342 173 000 0 446 342 1 965 133 599 385 30,5 1 365 748
Üliõpilaste vastuvõtukulud 3 569 17 800 0 21 369 8 019 1 594 19,9 6 425
Akadeemiline test 6 942 40 500 0 47 442 17 067 15 585 91,3 1 482
Kulud kokku 570 245 2 452 683 500 400 3 523 328 3 326 338 1 423 923 42,8 1 902 415