3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid : 59 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 52,2  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus -8 163 1 566 453 0 1 566 453 391 613 25,0 383 450 536 420 139,9
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 400 000 0 400 000 200 447 50,1 200 447 200 447 100,0
1.3. Täiendusõpe 78 127 170 000 0 170 000 57 608 33,9 135 735 35 428 26,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
           1.5.1. Siseriiklikud toetused 11 422 0 0 0 0 *** 11 422 2 773 24,3
           1.5.2. Välistoetused 5 067 70 000 0 70 000 0 0,0 5 067 364 7,2
           1.5.3. Tõukefondid 0 350 000 0 350 000 0 0,0 0 -75 290 ***
Kokku tulud õppetegevusest 86 452 2 556 453 0 2 556 453 649 669 25,4 736 121 700 143 95,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
    2.1. Baasfinantseerimine 23 357 31 556 4 509 36 065 9 016 25,0 32 373 13 292 41,1
    2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
          2.3.1. Siseriiklikud toetused 3 271 6 000 0 6 000 4 800 80,0 8 071 3 486 43,2
          2.3.2. Välistoetused 135 723 250 000 0 250 000 6 000 2,4 141 723 24 973 17,6
          2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
          2.4.1. Siseriiklikud lepingud 31 871 10 000 0 10 000 2 432 24,3 34 303 3 209 9,4
          2.4.2. Välislepingud 16 889 0 0 0 0 *** 16 889 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest 211 112 297 556 4 509 302 065 22 248 7,4 233 360 44 959 19,3
3.    Muud tulud 36 745 15 000 0 15 000 11 262 75,1 48 007 4 114 8,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -7 008 0 -7 008 0 0,0 0 0 ***
6.   Kolledži arengufond 79 757 42 397 0 42 397 2 763 6,5 82 520 6 486 0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi 0 -42 397 0 -42 397 -2 763 6,5 -2 763 -2 763 100,0
Tegevustulud kokku 414 066 2 862 001 4 509 2 866 510 683 179 23,8 1 097 245 752 939 68,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 334 500 2 172 909 4 509 2 511 918 853 447 521 190 61,1 332 257
   1.1. Palgakulud 250 000 1 620 410 3 370 1 873 780 636 998 389 515 61,1 247 482
   1.2. Sotsiaalmaksud 82 500 534 735 1 112 618 347 210 209 127 386 60,6 82 823
   1.3. Töötuskindlustus 2 000 12 963 27 14 990 5 096 3 088 60,6 2 008
   1.4. Sihtstipendiumid 0 4 800 0 4 800 1 144 1 200 104,9 -56
2. Koolitus ja lähetused 20 000 35 000 0 55 000 28 342 24 631 86,9 3 710
3. Kantselei- ja majanduskulud 29 566 120 000 0 149 566 58 166 32 279 55,5 25 887
sh töötervishoiukulud 10 000 0 0 10 000 10 000 1 850 18,5 8 150
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 30 000 160 000 0 190 000 68 133 68 126 100,0 7
5. IT kulud 0 20 000 0 20 000 4 767 2 121 44,5 2 646
5.1. IT kulud 0 20 000 0 20 000 4 767 1 889 39,6 2 878
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 232 *** -232
6. Transpordikulud 0 20 000 0 20 000 4 767 4 218 88,5 548
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 30 000 0 30 000 7 150 8 727 122,1 -1 577
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 10 000 0 10 000 2 383 1 950 81,8 433
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 10 000 0 10 000 2 383 1 950 81,8 433
10. Ruumide kulud 0 160 000 0 160 000 38 133 43 219 113,3 -5 086
10.1. Ruumide kulud 0 160 000 0 160 000 38 133 43 219 113,3 -5 086
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 134 092 0 134 092 31 958 46 478 145,4 -14 520
Tegevuskulud kokku 414 066 2 862 001 4 509 3 280 576 1 097 245 752 939 68,6 344 306