3.2.5. Sotsiaalteaduste valdkond
PH - Psühholoogia instituut
Töötajaid : 69 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 48,39  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
  1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 427 993 1 072 596 13 792 1 086 388 281 941 26,0 709 934 89 327 12,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 230 500 0 230 500 144 572 62,7 144 572 144 572 100,0
1.3. Täiendusõpe 264 260 910 000 0 910 000 291 988 32,1 556 248 357 907 64,3
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -28 109 0 0 0 31 375 *** 3 266 3 384 103,6
Kokku tulud õppetegevusest 664 144 2 242 558 13 792 2 256 350 749 876 33,2 1 414 020 595 189 42,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 68 473 140 482 29 075 169 557 49 889 29,4 118 362 20 774 17,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 213 936 1 081 400 0 1 081 400 642 700 59,4 856 636 351 960 41,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 169 311 62 820 0 62 820 164 052 261,1 333 363 55 305 16,6
2.3.2. Välistoetused 16 663 322 665 0 322 665 0 0,0 16 663 2 855 17,1
2.3.3. Tõukefondid 0 391 000 0 391 000 0 0,0 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 20 009 50 000 0 50 000 16 841 33,7 36 851 35 346 95,9
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 488 393 2 048 367 29 075 2 077 442 873 482 42,0 1 361 876 466 240 34,2
3.   Muud tulud 12 724 0 0 0 779 *** 13 503 131 1,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -43 327 0 -43 327 -18 314 42,3 -18 314 -18 314 100,0
6.   Instituudi arengufondid 144 073 173 306 0 173 306 78 333 45,2 222 407 17 722 8,0
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 -173 306 0 -173 306 -78 333 45,2 -78 333 -78 333 100,0
Tegevustulud kokku 1 309 334 4 247 599 42 867 4 290 466 1 605 824 37,4 2 915 158 982 635 33,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 3 009 597 42 867 3 052 464 1 142 468 539 517 47,2 602 950
   1.1. Palgakulud 0 2 170 551 32 038 2 202 589 824 379 391 594 47,5 432 785
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 716 282 10 573 726 854 272 045 128 166 47,1 143 879
   1.3. Töötuskindlustus 0 17 364 256 17 621 6 595 3 107 47,1 3 488
   1.4. Sihtstipendiumid 0 50 000 0 50 000 18 714 6 750 36,1 11 964
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 55 400 0 55 400 20 735 9 900 47,7 10 835
2. Koolitus ja lähetused 0 65 000 0 65 000 24 328 22 638 93,1 1 690
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 154 334 153 600 0 1 307 934 1 211 823 41 606 3,4 1 170 217
sh töötervishoiukulud 0 16 400 0 16 400 6 138 1 935 31,5 4 203
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 150 000 450 000 0 600 000 318 425 176 219 55,3 142 205
5. IT kulud 2 000 36 000 0 38 000 15 474 6 486 41,9 8 988
5.1. IT kulud 0 35 000 0 35 000 13 100 4 216 32,2 8 884
5.2. IT kulud (sisekäive) 2 000 1 000 0 3 000 2 374 2 270 95,6 105
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 1 871 325 17,4 1 546
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 40 000 0 40 000 14 971 4 361 29,1 10 610
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 1 497 261 17,4 1 236
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -2 568 0,0 2 568
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 1 497 2 829 188,9 -1 332
10. Ruumide kulud 3 000 171 303 0 174 303 67 115 45 022 67,1 22 092
10.1. Ruumide kulud 3 000 2 000 0 5 000 3 749 2 941 78,4 808
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 169 303 0 169 303 63 366 42 082 66,4 21 284
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 313 099 0 313 099 117 186 146 198 124,8 -29 012
Tegevuskulud kokku 1 309 334 4 247 599 42 867 5 599 800 2 915 158 982 635 33,7 1 932 523