5.15. Personaliosakond
Töötajaid : 20 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 17,70  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 29 758 0 60 380 60 380 60 380 100,0 90 138 36 338 40,3
1.3. Täiendusõpe  9 178 0 0 0 190 *** 9 368 23 0,2
2.2. Baasfinantseerimine 0 0 41 000 41 000 41 000 100,0 41 000 0 0,0
3.    Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
4.    Tulud üldfondist 121 161 1 018 723 0 1 018 723 254 681 25,0 375 842 263 658 70,2
Tulud kokku 160 097 1 018 723 101 380 1 120 103 356 251 31,8 516 348 300 019 58,1
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 80 280 653 738 60 380 794 398 321 326 173 017 53,8 148 308  
   1.1. Palgakulud 60 000 488 593 45 127 593 720 240 154 129 526 53,9 110 628
   1.2. Sotsiaalmaksud 19 800 161 236 14 892 195 928 79 251 42 463 53,6 36 788
   1.3. Töötuskindlustus 480 3 909 361 4 750 1 921 1 028 53,5 893
2. Koolitus ja lähetused 0 13 000 0 13 000 4 388 23 314 531,3 -18 926
3. Kantselei- ja majanduskulud 33 071 35 500 41 000 109 571 58 893 8 509 14,4 50 383
sh töötervishoiukulud 0 12 500 0 12 500 4 219 1 197 28,4 3 023
5. IT kulud 2 000 7 000 0 9 000 4 363 1 886 43,2 2 477
5.1. IT kulud 2 000 6 500 0 8 500 4 194 1 886 45,0 2 308
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 500 0 500 169 0 0,0 169
6. Transpordikulud 200 1 000 0 1 200 538 37 6,8 501
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 4 000 4 000 0 8 000 5 350 6 965 130,2 -1 615
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 550 2 000 0 2 550 1 225 556 45,4 669
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 550 2 000 0 2 550 1 225 556 45,4 669
10. Ruumide kulud 0 53 095 0 53 095 17 922 10 745 60,0 7 177
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 338 193 57,1 145
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 52 095 0 52 095 17 584 10 553 60,0 7 032
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 23 *** -23
Tegevuskulud kokku 120 101 769 333 101 380 990 814 414 004 225 052 54,4 188 952
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Kesksed koolitusprogrammid 7 259 172 290 0 179 549 50 332 62 767 124,7 -12 435
Toetused 16 473 45 000 0 61 473 27 723 5 876 21,2 21 847
Personaliotsing 5 656 7 000 0 12 656 7 406 6 324 85,4 1 081
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 10 608 25 100 0 35 708 16 883 0 0,0 16 883
Kulud kokku 160 097 1 018 723 101 380 1 280 200 516 348 300 019 58,1 216 329