3.1.2. Sotsiaalteaduste valdkond
Töötajaid : 675 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 557,35
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 9 525 631 15 060 841 846 979 15 907 820 4 163 991 26,2 13 689 622 3 994 982 29,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 265 162 -49 104 216 058 49 104 22,7 49 104 49 104 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 2 500 000 -320 400 2 179 600 1 236 666 56,7 1 236 666 1 236 666 100,0
1.3. Täiendusõpe 588 445 2 300 000 -190 000 2 110 000 701 074 33,2 1 289 518 752 579 58,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 509 022 500 000 454 500 954 500 434 464 45,5 943 487 144 683 15,3
1.5.2. Välistoetused 1 312 479 1 116 777 0 1 116 777 382 023 34,2 1 694 502 187 846 11,1
1.5.3. Tõukefondid -41 554 450 000 50 000 500 000 111 025 22,2 69 471 -10 808 -15,6
Kokku tulud õppetegevusest 11 894 022 22 192 780 791 975 22 984 755 7 078 347 30,8 18 972 369 6 355 052 33,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 1 187 424 1 502 019 691 844 2 193 863 892 121 40,7 2 079 545 544 237 26,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 764 424 2 650 000 298 225 2 948 225 1 558 764 52,9 2 323 187 877 562 37,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 1 893 180 2 200 000 -23 418 2 176 582 964 077 44,3 2 857 257 945 001 33,1
2.3.2. Välistoetused 2 371 620 2 000 000 163 860 2 163 860 479 160 22,1 2 850 780 711 669 25,0
2.3.3. Tõukefondid -5 731 730 000 612 571 1 342 571 18 698 1,4 12 967 -13 068 -100,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 1 266 904 850 000 3 272 853 272 372 131 43,6 1 639 035 302 183 18,4
2.4.2. Välislepingud 81 903 10 000 0 10 000 2 000 20,0 83 903 3 765 4,5
Kokku tulud teadustegevusest 7 559 725 9 942 019 1 746 354 11 688 373 4 286 950 36,7 11 846 675 3 371 350 28,5
3.   Muud tulud 697 604 150 000 -9 000 141 000 84 295 59,8 781 899 63 031 8,1
6.   Valdkonna arengufond 364 058 0 164 994 164 994 55 660 33,7 419 718 35 514 8,5
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -164 994 -164 994 -54 436 33,0 -54 436 -54 436 100,0
6.   Instituutide arengufondid 1 209 574 0 680 498 680 498 245 909 36,1 1 455 483 139 528 9,6
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 -680 498 -680 498 -245 909 36,1 -245 909 -245 909 100,0
Tegevustulud kokku 21 724 982 32 284 799 2 529 329 34 814 128 11 450 817 32,9 33 175 799 9 664 131 29,1
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 2 638 200 24 019 016 2 861 408 29 518 624 16 652 479 6 862 175 41,2 9 790 304
1.1. Palgakulud 1 900 000 17 075 618 2 085 237 21 060 855 11 856 506 4 923 196 41,5 6 933 310
1.2. Sotsiaalmaksud 623 000 5 634 954 688 129 6 946 082 3 908 647 1 580 669 40,4 2 327 978
1.3. Töötuskindlustus 15 200 136 605 16 682 168 487 94 852 38 219 40,3 56 634
1.4. Sihtstipendiumid 100 000 760 000 -2 200 857 800 531 387 231 651 43,6 299 736
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 411 840 73 560 485 400 261 087 88 440 33,9 172 647
2. Koolitus ja lähetused 50 000 700 000 20 000 770 000 500 592 183 314 36,6 317 278
3. Kantselei- ja majanduskulud 18 610 682 2 000 000 -459 876 20 150 806 13 076 599 746 697 5,7 12 329 902
sh töötervishoiukulud 10 000 70 000 600 80 600 55 569 15 901 28,6 39 668
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 261 000 1 000 000 71 000 1 332 000 681 232 373 753 54,9 307 479
5. IT kulud 73 600 315 000 22 600 411 200 244 213 138 725 56,8 105 489
5.1. IT kulud 68 000 295 000 25 000 388 000 226 663 126 217 55,7 100 446
5.2. IT kulud (sisekäive) 5 600 20 000 -2 400 23 200 17 551 12 508 71,3 5 043
6. Transpordikulud 0 110 000 -1 000 109 000 39 135 19 466 49,7 19 670
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 56 000 500 000 2 000 558 000 279 427 141 115 50,5 138 312
8. Investeeringud põhivarasse 0 3 000 0 3 000 1 004 0 0,0 1 004
9. Muud tegevuskulud 5 000 106 500 1 000 112 500 55 994 28 326 50,6 27 668
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 3 000 17 500 0 20 500 8 592 298 3,5 8 294
9.2. Muud tegevuskulud 2 000 89 000 1 000 92 000 47 402 28 028 59,1 19 374
10. Ruumide kulud 30 500 2 111 755 -7 852 2 134 403 895 403 549 295 61,3 346 107
10.1. Ruumide kulud 30 500 580 000 4 600 615 100 187 928 152 636 81,2 35 293
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 531 755 -12 452 1 519 303 707 474 396 660 56,1 310 814
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 419 527 20 049 1 439 576 749 720 621 265 82,9 128 455
Tegevuskulud kokku 21 724 982 32 284 799 2 529 329 56 539 110 33 175 799 9 664 131 29,1 23 511 668