3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid : 5 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 5,00
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 641 424 941 608 114 289 1 055 897 436 066 41,3 1 077 490 233 299 21,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 500 0 1 500 0 0,0 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 641 424 943 108 114 289 1 057 397 436 066 41,2 1 077 490 233 299 21,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 54 027 0 292 222 292 222 292 222 100,0 346 249 42 126 12,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 414 163 1 000 000 0 1 000 000 435 387 43,5 849 550 292 926 34,5
2.3.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 468 190 1 000 000 292 222 1 292 222 727 609 56,3 1 195 799 335 051 28,0
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
6.   Valdkonna arengufond 364 058 164 994 0 164 994 55 660 33,7 419 718 35 514 8,5
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 1 473 671 2 108 102 406 511 2 514 613 1 219 335 48,5 2 693 006 603 865 22,4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 267 600 1 816 710 505 011 2 589 321 1 393 402 502 641 36,1 890 761
1.1. Palgakulud 200 000 1 102 175 377 437 1 679 612 917 463 296 611 32,3 620 853
1.2. Sotsiaalmaksud 66 000 363 718 124 554 554 272 302 763 97 662 32,3 205 101
1.3. Töötuskindlustus 1 600 8 817 3 019 13 437 7 340 2 368 32,3 4 972
1.4. Sihtstipendiumid 0 342 000 0 342 000 165 836 106 000 63,9 59 836
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 10 000 30 000 0 40 000 24 547 22 324 90,9 2 223
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 167 071 120 000 -98 500 1 188 571 1 177 497 29 161 2,5 1 148 336
sh töötervishoiukulud 0 1 000 0 1 000 485 255 52,6 230
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 1 000 5 000 0 6 000 3 424 1 354 39,6 2 070
5. IT kulud 3 000 15 000 0 18 000 10 273 5 307 51,7 4 966
5.1. IT kulud 3 000 15 000 0 18 000 10 273 5 307 51,7 4 966
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 10 000 0 10 000 4 849 146 3,0 4 703
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 20 000 40 000 0 60 000 39 396 28 485 72,3 10 911
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 5 000 2 000 0 7 000 5 970 5 181 86,8 789
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 3 000 0 0 3 000 3 000 2 868 95,6 132
9.2. Muud tegevuskulud 2 000 2 000 0 4 000 2 970 2 313 77,9 657
10. Ruumide kulud 0 32 100 0 32 100 15 565 9 266 59,5 6 299
10.1. Ruumide kulud 0 2 100 0 2 100 1 018 165 16,2 853
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 30 000 0 30 000 14 547 9 101 62,6 5 446
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 37 293   37 293 18 083 0 0,0 18 083
Tegevuskulud kokku 1 473 671 2 108 102 406 511 3 988 285 2 693 006 603 865 22,4 2 089 141