3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TI - Tehnoloogiainstituut
Töötajaid : 152 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 111,0  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 431 674 777 368 -74 136 703 232 105 206 15,0 536 880 237 869 44,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 29 462 100,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 100 200 000 0 200 000 64 270 32,1 64 370 64 370 100,0
1.3. Täiendusõpe 3 914 5 000 0 5 000 0 0,0 3 914 0 0,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 3 40 000 0 40 000 48 000 120,0 48 003 4 623 9,6
1.5.2. Välistoetused -139 199 400 000 0 400 000 120 709 30,2 -18 490 39 734 -214,9
1.5.3. Tõukefondid 0 10 000 0 10 000 0 0,0 0 26 324 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 296 491 1 461 830 -74 136 1 387 694 367 648 26,5 664 139 402 381 60,6
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 656 495 1 050 951 221 088 1 272 039 371 192 29,2 1 027 687 422 195 41,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 88 840 1 662 800 0 1 662 800 811 400 48,8 900 240 515 781 57,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 446 216 400 000 0 400 000 104 500 26,1 550 716 274 742 49,9
2.3.2. Välistoetused 473 100 850 000 0 850 000 54 031 6,4 527 131 214 695 40,7
2.3.3. Tõukefondid -23 258 1 000 000 0 1 000 000 76 936 7,7 53 678 54 891 102,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 623 224 1 000 000 0 1 000 000 88 722 8,9 711 946 123 122 17,3
2.4.2. Välislepingud -73 436 300 000 0 300 000 90 014 30,0 16 579 18 003 108,6
Kokku tulud teadustegevusest 2 191 181 6 263 751 221 088 6 484 839 1 596 795 24,6 3 787 976 1 623 430 42,9
3.    Muud tulud 650 748 300 000 0 300 000 43 780 14,6 694 528 52 617 7,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -51 000 0 -51 000 29 604 -58,0 29 604 29 604 100,0
      Instituudi arengufond 1 089 596 229 754 0 229 754 147 681 64,3 1 237 277 201 883 16,3
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -229 754 0 -229 754 -147 681 64,3 -147 681 -147 681 100,0
Tulud kokku 4 228 015 7 974 581 146 952 8 121 533 2 037 827 25,1 6 265 842 2 162 233 34,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 402 000 4 830 116 146 952 5 379 068 1 650 829 1 558 037 94,4 92 792
   1.1. Palgakulud 300 000 3 174 855 109 830 3 584 684 1 124 182 1 039 492 92,5 84 689
   1.2. Sotsiaalmaksud 99 000 1 047 702 36 244 1 182 946 370 980 342 335 92,3 28 645
   1.3. Töötuskindlustus 3 000 25 399 879 29 277 9 593 8 298 86,5 1 295
   1.4. Sihtstipendiumid 0 400 000 0 400 000 100 367 123 031 122,6 -22 664
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 182 160 0 182 160 45 707 44 880 98,2 827
2. Koolitus ja lähetused 200 000 200 000 0 400 000 250 183 28 162 11,3 222 021
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 168 015 1 300 000 0 4 468 015 3 494 207 180 854 5,2 3 313 352
sh töötervishoiukulud 0 10 000 0 10 000 2 509 642 25,6 1 867
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 40 000 25 000 0 65 000 46 273 477 1,0 45 795
5. IT kulud 0 162 000 0 162 000 40 648 22 702 55,8 17 947
5.1. IT kulud 0 160 000 0 160 000 40 147 22 659 56,4 17 488
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 502 43 8,5 459
6. Transpordikulud 3 000 24 000 0 27 000 9 022 4 259 47,2 4 763
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 15 000 100 000 0 115 000 40 092 10 625 26,5 29 466
8. Investeeringud põhivarasse 400 000 300 000 0 700 000 475 275 96 112 20,2 379 163
9. Muud tegevuskulud 0 20 000 0 20 000 5 018 16 0,3 5 003
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -1 517 *** 1 517
9.2. Muud tegevuskulud 0 20 000 0 20 000 5 018 1 533 30,5 3 485
10. Ruumide kulud 0 490 668 0 490 668 123 117 122 168 99,2 949
10.1. Ruumide kulud 0 20 000 0 20 000 5 018 1 980 39,4 3 039
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 470 668 0 470 668 118 098 120 188 101,8 -2 090
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 522 797 0 522 797 131 178 138 821 105,8 -7 643
Tegevuskulud kokku 4 228 015 7 974 581 146 952 12 349 548 6 265 842 2 162 233 34,5 4 103 610