3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid : 98 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 79,9  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 96 520 144 668 4 000 148 668 40 167 27,0 136 687 30 212 22,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 5 000 0 5 000 9 435 188,7 9 435 9 435 100,0
1.3. Täiendusõpe -93 194 50 000 0 50 000 55 000 110,0 -38 194 55 000 -144,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 3 326 209 488 4 000 213 488 104 602 49,0 107 928 94 647 87,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine -70 257 481 554 68 813 550 367 137 592 25,0 67 335 100 778 149,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 72 075 1 185 402 0 1 185 402 662 887 55,9 734 962 292 921 39,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 146 233 700 000 0 700 000 152 555 21,8 298 788 188 858 63,2
2.3.2. Välistoetused 407 398 300 000 0 300 000 161 846 53,9 569 243 155 477 27,3
2.3.3. Tõukefondid -159 353 400 000 0 400 000 290 322 72,6 130 968 99 868 76,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 39 332 800 000 0 800 000 58 334 7,3 97 666 64 707 66,3
2.4.2. Välislepingud -254 347 500 000 0 500 000 152 938 30,6 -101 409 223 502 -220,4
Kokku tulud teadustegevusest 181 081 4 366 956 68 813 4 435 769 1 616 473 36,4 1 797 554 1 126 111 62,6
3.    Muud tulud 17 541 40 000 0 40 000 24 517 61,3 42 058 6 075 14,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -46 000 0 -46 000 -3 212 7,0 -3 212 -3 212 100,0
      Instituudi arengufond 10 663 192 669 0 192 669 101 322 52,6 111 985 65 875 58,8
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -192 669 0 -192 669 -101 322 52,6 -101 322 -101 322 100,0
Tulud kokku 212 611 4 570 444 72 813 4 643 257 1 742 381 37,5 1 954 991 1 188 175 60,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 800 2 804 157 72 813 3 010 770 1 213 382 795 571 65,6 417 811
   1.1. Palgakulud 100 000 2 009 505 54 419 2 163 924 874 487 586 067 67,0 288 420
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 663 137 17 958 714 095 288 581 177 020 61,3 111 561
   1.3. Töötuskindlustus 800 16 076 435 17 311 6 996 4 245 60,7 2 751
   1.4. Sihtstipendiumid 0 60 000 0 60 000 22 515 12 400 55,1 10 115
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 55 440 0 55 440 20 804 15 840 76,1 4 964
2. Koolitus ja lähetused 120 000 210 000 0 330 000 198 802 47 467 23,9 151 336
3. Kantselei- ja majanduskulud -192 189 550 000 0 357 811 14 198 121 564 856,2 -107 366
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 1 876 565 30,1 1 311
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 000 0 10 000 3 752 168 4,5 3 585
5. IT kulud 51 000 63 000 0 114 000 74 641 8 406 11,3 66 235
5.1. IT kulud 50 000 60 000 0 110 000 72 515 8 406 11,6 64 109
5.2. IT kulud (sisekäive) 1 000 3 000 0 4 000 2 126 0 0,0 2 126
6. Transpordikulud 0 15 000 0 15 000 5 629 5 270 93,6 358
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 60 000 0 60 000 22 515 8 025 35,6 14 490
8. Investeeringud põhivarasse 100 000 300 000 0 400 000 212 575 33 500 15,8 179 075
9. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 2 251 1 296 57,6 955
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 2 251 1 296 57,6 955
10. Ruumide kulud 0 214 832 0 214 832 80 616 56 434 70,0 24 182
10.1. Ruumide kulud 0 210 000 0 210 000 78 802 55 495 70,4 23 307
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 4 832 0 4 832 1 813 938 51,7 875
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 337 455 0 337 455 126 630 110 475 87,2 16 155
Tegevuskulud kokku 212 611 4 570 444 72 813 4 855 868 1 954 991 1 188 175 60,8 766 816