4.4. Teaduskool
Töötajaid : 10 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 9,6  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
    1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 840 0 0 0 0 *** 840 125 14,9
    1.3. Täiendusõpe 0 40 000 0 40 000 14 656 36,6 14 656 14 656 100,0
    1.5. Õppetegevuse toetused                  
   1.5.1. Siseriiklikud toetused 53 727 906 000 0 906 000 959 581 105,9 1 013 308 210 780 20,8
   1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 54 567 946 000 0 946 000 974 237 103,0 1 028 804 225 561 21,9
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3.2. Välistoetused 400 0 0 0 0 *** 400 0 0,0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 400 0 0 0 0 *** 400 0 0,0
3.    Muud tulud 3 144 20 000 0 20 000 0 0,0 3 144 0 0,0
4.    Tulud üldfondist 93 592 152 533 0 152 533 38 133 25,0 131 725 37 307 28,3
Asutuse arengufond 2 227 0 0 0 0 *** 2 227 0 0,0
Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 153 930 1 118 533 0 1 118 533 1 012 371 90,5 1 166 301 262 868 22,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 702 721 0 702 721 644 093 185 653 28,8 458 440
1.1. Palgakulud 0 469 149 0 469 149 430 007 137 897 32,1 292 110
1.2. Sotsiaalmaksud 0 154 819 0 154 819 141 902 44 380 31,3 97 523
1.3. Töötuskindlustus 0 3 753 0 3 753 3 440 1 076 31,3 2 364
1.4. Sihtstipendiumid 0 75 000 0 75 000 68 743 2 300 3,3 66 443
2. Koolitus ja lähetused 0 19 500 0 19 500 17 873 3 716 20,8 14 157
3. Kantselei- ja majanduskulud 146 930 93 144 0 240 074 220 045 10 620 4,8 209 425
sh töötervishoiukulud 0 4 200 0 4 200 3 850 353 9,2 3 497
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 146 600 0 146 600 134 369 23 845 17,7 110 524
5. IT kulud 3 000 4 650 0 7 650 7 012 2 552 36,4 4 460
5.1. IT kulud 3 000 4 500 0 7 500 6 874 2 436 35,4 4 438
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 150 0 150 137 116 84,4 21
6. Transpordikulud 0 30 000 0 30 000 27 497 952 3,5 26 545
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 80 420 0 80 420 73 711 19 944 27,1 53 767
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 4 000 4 757 0 8 757 8 026 7 497 93,4 529
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 4 000 4 757 0 8 757 8 026 7 497 93,4 529
10. Ruumide kulud 0 29 541 0 29 541 27 076 6 330 23,4 20 746
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 917 236 25,8 681
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 28 541 0 28 541 26 160 6 094 23,3 20 065
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 7 200 0 7 200 6 599 1 759 26,7 4 841
Tegevuskulud kokku 153 930 1 118 533 0 1 272 463 1 166 301 262 868 22,5 903 433