3.2.7. Sotsiaalteaduste valdkond
UH - Ühiskonnateaduste instituut
Töötajaid : 89 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 76,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 346 498 1 649 707 25 000 1 674 707 422 427 25,2 768 925 353 028 45,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 49 104 0 49 104 9 821 20,0 9 821 9 821 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 92 000 0 92 000 40 299 43,8 40 299 40 299 100,0
1.3. Täiendusõpe 55 115 25 000 0 25 000 18 766 75,1 73 881 21 276 28,8
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 52 269 19 500 0 19 500 0 0,0 52 269 4 240 8,1
1.5.2. Välistoetused 27 714 321 777 0 321 777 35 818 11,1 63 532 28 323 44,6
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 481 595 2 157 088 25 000 2 182 088 527 130 24,2 1 008 725 456 987 45,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 44 993 260 640 135 731 396 371 157 957 39,9 202 950 120 267 59,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 28 461 228 675 0 228 675 134 989 59,0 163 450 73 843 45,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 120 947 226 262 0 226 262 0 0,0 120 947 84 956 70,2
2.3.2. Välistoetused 549 815 426 195 0 426 195 60 876 14,3 610 691 248 252 40,7
2.3.3. Tõukefondid -5 731 224 379 0 224 379 18 698 8,3 12 967 6 569 50,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 5 214 17 272 0 17 272 44 450 257,4 49 664 32 564 65,6
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 743 698 1 383 423 135 731 1 519 154 416 970 27,4 1 160 668 566 452 48,8
3.   Muud tulud 10 889 80 000 0 80 000 15 760 19,7 26 650 1 050 3,9
6.   Instituudi arengufondid 82 256 82 082 0 82 082 18 211 22,2 100 467 34 347 34,2
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 -82 082 0 -82 082 -18 211 22,2 -18 211 -18 211 100,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -20 520 0 -20 520 -3 367 16,4 -3 367 -3 367 100,0
Tegevustulud kokku 1 318 439 3 599 991 160 731 3 760 722 956 493 25,4 2 274 933 1 037 258 45,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 679 000 3 026 001 160 731 3 865 732 1 489 506 796 693 53,5 692 813
   1.1. Palgakulud 500 000 2 160 688 120 128 2 780 816 1 080 098 574 971 53,2 505 127
   1.2. Sotsiaalmaksud 165 000 713 027 39 642 917 669 356 432 183 275 51,4 173 157
   1.3. Töötuskindlustus 4 000 17 286 961 22 247 8 641 4 387 50,8 4 254
   1.4. Sihtstipendiumid 10 000 40 000 0 50 000 20 174 18 220 90,3 1 954
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 95 000 0 95 000 24 162 15 840 65,6 8 322
2. Koolitus ja lähetused 20 000 60 000 0 80 000 35 260 30 397 86,2 4 863
3. Kantselei- ja majanduskulud 609 939 65 000 0 674 939 626 471 96 872 15,5 529 599
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 1 272 662 52,1 610
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 40 000 0 40 000 10 174 1 992 19,6 8 181
5. IT kulud 3 000 44 000 0 47 000 14 191 12 584 88,7 1 607
5.1. IT kulud 0 40 000 0 40 000 10 174 8 988 88,3 1 186
5.2. IT kulud (sisekäive) 3 000 4 000 0 7 000 4 017 3 596 89,5 421
6. Transpordikulud 0 2 000 0 2 000 509 138 27,2 370
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 6 000 20 000 0 26 000 11 087 11 473 103,5 -386
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 10 000 0 10 000 2 543 2 641 103,8 -98
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 10 000 0 10 000 2 543 2 641 103,8 -98
10. Ruumide kulud 500 220 000 0 220 500 56 454 49 757 88,1 6 697
10.1. Ruumide kulud 500 0 0 500 500 178 35,6 322
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 220 000 0 220 000 55 954 49 579 88,6 6 375
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 112 990 0 112 990 28 737 34 710 120,8 -5 973
Tegevuskulud kokku 1 318 439 3 599 991 160 731 5 079 161 2 274 933 1 037 258 45,6 1 237 674