4.2. TÜ muuseum
Töötajaid : 40 Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti : 32,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.3. Täiendusõpe 0 12 000 0 12 000 11 321 94,3 11 321 1 529 13,5
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 19 198 20 000 0 20 000 0 0,0 19 198 2 902 15,1
1.5.2. Välistoetused -1 984 0 0 0 1 895 *** -89 -89 100,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0   0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 17 214 32 000 0 32 000 13 216 41,3 30 430 4 342 14,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 112 822 519 74 593 296 49,9 113 118 103 730 91,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 6 085 45 000 0 45 000 24 851 55,2 30 936 15 565 50,3
2.3.2. Välistoetused 7 246 0 0 0 24 000 *** 31 246 18 417 58,9
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 126 153 45 519 74 45 593 49 147 107,8 175 301 137 712 78,6
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük 17 731 200 000 0 200 000 110 185 55,1 127 916 114 843 89,8
3.    Muud toetused 182 929 210 000 0 210 000 263 215 125,3 446 144 282 324 63,3
4.    Tulud üldfondist 202 381 1 042 334 5 500 1 047 834 526 667 50,3 729 048 760 042 104,3
6.    Asutuse arengufond 13 926 0 0 0 1 125 *** 15 051 14 649 97,3
6.    Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -1 125 *** -1 125 -1 125 100,0
Tegevustulud kokku 560 334 1 529 853 5 574 1 535 427 962 430 62,7 1 522 764 1 312 788 86,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 199 950 779 215 2 574 981 739 689 988 485 182 70,3 204 806
   1.1. Palgakulud 150 000 582 373 1 924 734 297 516 247 363 340 70,4 152 906
   1.2. Sotsiaalmaksud 48 750 192 183 635 241 568 169 611 118 973 70,1 50 638
   1.3. Töötuskindlustus 1 200 4 659 15 5 874 4 130 2 868 69,5 1 262
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0
2. Koolitus ja lähetused 7 000 20 000 0 27 000 19 536 10 081 51,6 9 456
3. Kantselei- ja majanduskulud 254 384 200 000 3 000 457 384 381 628 154 165 40,4 227 462
sh töötervishoiukulud 0 10 900 0 10 900 6 832 2 634 38,6 4 198
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 3 500 0 3 500 2 194 907 41,3 1 287
5. IT kulud 0 8 000 0 8 000 5 015 10 556 210,5 -5 542
5.1. IT kulud 0 7 000 0 7 000 4 388 10 288 234,5 -5 900
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 627 269 42,8 358
6. Transpordikulud 3 000 6 000 0 9 000 6 761 4 363 64,5 2 398
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 4 000 15 000 0 19 000 13 402 12 565 93,8 837
8. Investeeringud põhivarasse 90 000 0 0 90 000 90 000 382 851 425,4 -292 851
9. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 1 254 2 319 185,0 -1 066
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -64 *** 64
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 1 254 2 383 190,1 -1 130
10. Ruumide kulud 2 000 467 943 0 469 943 295 314 232 916 78,9 62 398
10.1. Ruumide kulud 2 000 20 000 0 22 000 14 536 10 130 69,7 4 407
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 447 943 0 447 943 280 778 222 786 79,3 57 991
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 28 195 0 28 195 17 673 16 882 95,5 791
Tegevuskulud kokku 560 334 1 529 853 5 574 2 095 761 1 522 764 1 312 788 86,2 209 976