5.16. Kirjastus
Töötajaid : 16 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 14,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2. Tulud teadustegevusest                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 18 824 15 000 0 15 000 2 200 14,7 21 024 3 216 15,3
3.  Muud tulud                  
3.1. Muud tulud 286 475 230 000 0 230 000 74 032 32,2 360 507 65 899 18,3
3.2. Muud tulud (sisekäive) 0 370 000 0 370 000 92 388 25,0 92 388 92 388 100,0
3.3. Toetused 46 043 30 000 0 30 000 24 735 82,5 70 778 20 425 28,9
Kokku muud tulud 332 517 630 000 0 630 000 191 155 30,3 523 673 178 711 34,1
4.  Tulud üldfondist 22 342 179 952 0 179 952 44 988 25,0 67 330 49 861 74,1
Tulud kokku 373 682 824 952 0 824 952 238 343 28,9 612 026 231 788 37,9
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 66 900 367 504 0 434 404 175 779 119 673 68,1 56 106
   1.1. Palgakulud 50 000 274 667 0 324 667 131 374 90 804 69,1 40 570
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 90 640 0 107 140 43 353 28 186 65,0 15 168
   1.3. Töötuskindlustus 400 2 197 0 2 597 1 051 683 65,0 368
2. Koolitus ja lähetused 0 5 000 0 5 000 1 481 -780 -52,7 2 262
3. Kantselei- ja majanduskulud 279 663 232 500 0 512 163 348 545 56 255 16,1 292 290
sh töötervishoiukulud 0 3 500 0 3 500 1 037 100 9,6 937
5. IT kulud 0 17 500 0 17 500 5 185 2 056 39,7 3 129
5.1. IT kulud 0 12 500 0 12 500 3 703 2 056 55,5 1 647
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 000 0 5 000 1 481 0 0,0 1 481
6. Transpordikulud 2 000 6 500 0 8 500 3 926 1 426 36,3 2 500
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 6 000 0 8 000 3 778 1 396 36,9 2 382
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 700 0 0 700 700 568 81,1 132
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 700 0 0 700 700 568 81,1 132
10. Ruumide kulud 1 200 31 338 0 32 538 10 484 6 578 62,7 3 906
10.1. Ruumide kulud 1 200 1 000 0 2 200 1 496 28 1,9 1 468
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 30 338 0 30 338 8 988 6 550 72,9 2 438
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 27 600 0 27 600 8 177 8 239 100,8 -62
Tegevuskulud kokku 352 463 693 942 0 1 046 405 558 054 195 410 35,0 362 644
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Universitas Tartuensis trükk ja levi 21 219 131 010 0 152 229 53 971 36 378 67,4 17 594
Kulud kokku 373 682 824 952 0 1 198 634 612 026 231 788 37,9 380 238