3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
US - Usuteaduskond
Töötajaid : 37 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 30,28  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 14 696 583 135 32 807 615 942 163 736 26,6 178 431 145 797 81,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 27 105 0 27 105 9 035 33,3 9 035 9 035 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 5 000 0 5 000 2 955 59,1 2 955 2 955 100,0
1.3. Täiendusõpe -60 15 000 0 15 000 6 390 42,6 6 330 6 390 100,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 24 000 0 0 0 0 *** 24 000 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 38 636 630 240 32 807 663 047 182 116 27,5 220 752 164 178 74,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 4 350 85 258 113 052 198 310 110 229 55,6 114 579 41 621 36,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused -2 721 369 600 0 369 600 184 800 50,0 182 079 112 367 61,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 196 946 240 000 0 240 000 1 378 0,6 198 324 116 420 58,7
2.3.2. Välistoetused 283 848 2 500 0 2 500 35 874 1435,0 319 722 22 095 6,9
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välislepingud   0 0 0 0 *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 482 423 697 358 113 052 810 410 332 281 41,0 814 704 292 502 35,9
3.   Muud tulud 150 0 0 0 433 *** 583 34 5,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
6.   Teaduskonna arengufond 10 0 0 0 22 372 *** 22 382 13 930 62,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -22 372 *** -22 372 -22 372 100,0
Tegevustulud kokku 521 219 1 327 598 145 859 1 473 457 514 830 34,9 1 036 049 448 272 43,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 100 000 1 044 919 145 859 1 290 778 516 061 358 629 69,5 157 432
   1.1. Palgakulud 0 745 440 109 013 854 453 298 548 246 322 82,5 52 225
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 245 995 35 974 281 969 98 521 76 208 77,4 22 313
   1.3. Töötuskindlustus 0 5 964 872 6 836 2 388 1 838 76,9 551
   1.4. Sihtstipendiumid 100 000 0 0 100 000 100 000 24 360 24,4 75 640
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 47 520 0 47 520 16 604 9 900 59,6 6 704
2. Koolitus ja lähetused 20 000 90 000 0 110 000 51 446 17 498 34,0 33 948
3. Kantselei- ja majanduskulud 392 719 45 000 0 437 719 408 442 22 087 5,4 386 356
sh töötervishoiukulud 0 3 000 0 3 000 1 048 334 31,9 714
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 6 000 0 6 000 2 096 673 32,1 1 423
5. IT kulud 2 500 10 000 0 12 500 5 994 7 657 127,7 -1 663
5.1. IT kulud 0 5 000 0 5 000 1 747 7 657 438,3 -5 910
5.2. IT kulud (sisekäive) 2 500 5 000 0 7 500 4 247 0 0,0 4 247
6. Transpordikulud 0 4 000 0 4 000 1 398 239 17,1 1 159
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 6 000 30 000 0 36 000 16 482 6 083 36,9 10 399
8. Investeeringud põhivarasse 0   0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 1 566 0 1 566 547 547 99,9 1
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 66 0 66 23 0 0,0 23
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 500 0 1 500 524 547 104,3 -22
10. Ruumide kulud 0 46 268 0 46 268 16 166 11 443 70,8 4 723
10.1. Ruumide kulud 0 300 0 300 105 667 636,7 -563
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 45 968 0 45 968 16 061 10 775 67,1 5 286
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 49 846 0 49 846 17 416 23 417 134,5 -6 001
Tegevuskulud kokku 521 219 1 327 598 145 859 1 994 677 1 036 049 448 272 43,3 587 777