3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid : 114 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 82,75  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1.  Tegevustoetus 334 781 3 848 436 -3 159 3 845 277 962 519 25,0 1 297 301 1 107 616 85,4
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 56 000 0 56 000 10 058 18,0 10 058 10 058 100,0
1.3. Täiendusõpe 9 457 120 000 0 120 000 40 734 33,9 50 191 29 761 59,3
1.5. Õppetegevuse toetused                  
            1.5.1. Siseriiklikud toetused 8 626 74 000 0 74 000 11 450 15,5 20 076 5 307 26,4
            1.5.2. Välistoetused 137 879 100 000 0 100 000 0 0,0 137 879 34 708 25,2
            1.5.3. Tõukefondid 0 90 000 0 90 000 0 0,0 0 -70 148 ***
Kokku tulud õppetegevusest 490 744 4 288 436 -3 159 4 285 277 1 024 761 23,9 1 515 505 1 117 303 73,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 118 065 8 723 115 921 124 644 117 167 94,0 235 231 12 907 5,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
            2.3.1. Siseriiklikud toetused 3 964 0 0 0 -3 964 *** 0 0 ***
            2.3.2. Välistoetused 1 845 0 0 0 6 300 *** 8 145 2 961 36,3
            2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
            2.4.1. Siseriiklikud lepingud 2 536 0 0 0 0 *** 2 536 0 0,0
            2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 126 408 8 723 115 921 124 644 119 503 95,9 245 912 15 867 6,5
3.    Muud tulud 59 819 95 800 0 95 800 38 641 40,3 98 460 19 233 19,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
6.   Akadeemia arengufond 19 488 0 0 0 2 969 *** 22 457 5 017 22,3
6.   Eraldis arengufondi 0 0 0 0 -2 969 *** -2 969 -2 969 100,0
Tegevustulud kokku 696 459 4 392 959 112 762 4 505 721 1 182 905 26,3 1 879 364 1 154 451 61,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 800 3 228 942 112 762 3 475 504 1 011 111 887 438 87,8 123 673
   1.1. Palgakulud 100 000 2 413 260 84 276 2 597 537 755 688 663 396 87,8 92 292
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 796 376 27 811 857 187 249 377 218 175 87,5 31 202
   1.3. Töötuskindlustus 800 19 306 674 20 780 6 046 5 287 87,4 759
   1.4. Sihttipendiumid 0 0 0 0 0 580 0,0 -580
2. Koolitus ja lähetused 0 53 300 0 53 300 13 993 16 656 119,0 -2 663
3. Kantselei- ja majanduskulud 562 659 286 298 0 848 957 637 822 45 714 7,2 592 108
sh töötervishoiukulud 0 3 000 0 3 000 788 2 059 261,4 -1 271
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 263 645 0 263 645 69 216 57 732 83,4 11 483
5. IT kulud 0 29 100 0 29 100 7 640 21 015 275,1 -13 375
5.1. IT kulud 0 29 100 0 29 100 7 640 21 015 275,1 -13 375
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0
6. Transpordikulud 0 64 770 0 64 770 17 004 14 647 86,1 2 358
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 69 980 0 69 980 18 372 11 264 61,3 7 108
8. Investeeringud põhivarasse 0 36 470 0 36 470 9 575 3 337 34,9 6 238
9. Muud tegevuskulud 0 4 680 0 4 680 1 229 3 410 277,6 -2 182
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0   0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 680 0 4 680 1 229 3 410 277,6 -2 182
10. Ruumide kulud 0 315 008 0 315 008 82 700 86 549 104,7 -3 848
10.1. Ruumide kulud 0 311 120 0 311 120 81 680 85 534 104,7 -3 854
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 3 888 0 3 888 1 021 1 015 99,4 6
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 40 766 0 40 766 10 702 6 689 62,5 4 013
Tegevuskulud kokku 696 459 4 392 959 112 762 5 202 180 1 879 364 1 154 451 61,4 724 913