Skip to main content

Korruptsiooniohu ennetamine

Et suurendada töötajate teadlikkust ning aidata neil vältida huvide konflikte ja korruptsiooniriske, on ülikool koostanud juhendi huvide konflikti ja korruptsiooniohtlike olukordade ennetamiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks.

Korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 3 punktide 4 ja 5 alusel ei ole ülikool kohaldanud toimingupiiranguid alljärgnevatel juhtudel.

Tuginedes korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-le 4, on Tartu Ülikooli senat salajase hääletamise korra punktis 8 sätestanud, et kui otsuse teeb otsustuskogu ning salajase hääletamisega otsustatakse otsustuskogu liikmega korruptsioonivastase seaduse tähenduses seotud isikusse puutuvat küsimust, siis seda otsustuskogu liiget automaatselt ei taandata, vaid tal on endal õigus otsustada, et ta ei osale küsimuse arutelus ja taandab ennast hääletamisest. Otsustuskogud, kus seda põhimõtet rakendatakse, on ülikooli senat ning valdkondade, instituutide, kolledžite ja ülikooli asutuste nõukogud. Ülikooli otsustuskogude moodustamisel on arvesse võetud erinevaid põhimõtteid, millest olulisemad on akadeemiliste töötajate esindatus, erialane ja teaduslik pädevus ja administratiivne vastutus. Juhul, kui taandada otsustuskogust kõik isikud, kes on korruptsioonivastase seaduse mõttes seotud selle inimesega, keda puudutavat otsust (nt ametikohale valimine) parasjagu tehakse, võib otsustuskogu koosseis kaotada oma sisulise pädevuse seda otsust üldse teha. Seetõttu ei taandata kõiki seotud isikuid otsustuskogust automaatselt, vaid neile antakse õigus ennast taandada, kui nad tunnevad, et ei suuda otsuse tegemisel erapooletuks jääda.

Tartu Ülikool ja Apromore Pty Ltd. sõlmisid 10. juulil 2020 teadus- ja arendustöö lepingu (maht esimesel aastal 132 400,80 eurot), mida täidab arvutiteaduse instituudi infosüsteemide professor Marlon Dumas. Prof Dumas on teatanud oma huvide konfliktist osaluse tõttu arendustööd tellinud ettevõttes. Arendustöö projekti käigus uuritakse, kavandatakse ja arendatakse edasi Apromore’i äriprotsesside analüüsi platvormi arhitektuuri ja andmekaeve algoritme, mille kohta on Dumas’l spetsiifilisi teadmisi varasemast teaduskoostööst Melbourne’i Ülikooliga, mille hargettevõte Apromore Pyt Ltd. on. Tartu Ülikoolil on Apromore’i platvormi spetsiifilist arendustööd võimalik teha vaid koos eelnimetatud ettevõttega, sest Apromore’i konkurendid kasutavad enda loodud lahendusi ning Dumas Apromore’i teadmised ei ole seal rakendatavad. Prof Dumas on Tartu Ülikoolis uurimissuuna juht ning tal on ainsana nõutaval tasemel teadmised Apromore’i arhitektuurist ja andmekaeve algoritmidest. Koostööprojekti käigus on võimalik vähemalt ühel üliõpilasel saada Apromore’i platvormi arendamise ja tööstusprojektis osalemise kogemus. Lisaks on oluline märkida, et Marlon Dumas’ ja Melbourne’i Ülikooli teadlaste varem koos tehtud Apromore’i suunalist teadustööd on võimalik edasi arendada ja tootestada (kommertsialiseerida) ainult nende hargettevõtte Apromore Pyt Ltd. kaudu.

Tartu Ülikoolil on ettevõttega BC Platforms AG koostööleping, mille eemärk on kasutada ettevõtte andmetöötlusplatvormi TÜ Eesti geenivaramu andmete töötlemiseks, et teha teadus- ja arenduskoostööd teiste partneritega. Lepingus on muu hulgas kokku lepitud, et professor Tõnu Esko on BC Platvormsi teadusnõukogus Tartu Ülikooli esindaja ja saab selle eest isiklikult tasu. PC Platforms maksab Tõnu Eskole tasu teadusnõukogus osalemise eest 500 eurot kuus ja alates teadusnõukogu esimeheks valimisest 2020. aasta jaanuarist igal aastal optsioone ettevõtte aktsiate omandamiseks, kokku 0,05% mahus aktsiakapitalist. Tõnu Esko kasutab Tartu Ülikooli teadustöös BC Platformsi andmetöötlusplatvormi, aga tal ei ole ülikoolis otseselt otsustusõigust selle üle, kas ettevõttega koostööd jätkata või mitte, sest lepingu on sõlminud ja seda saab muuta arendusprorektor genoomika instituudi direktori ettepanekul. Tõnu Esko roll ülikoolis on anda oma eksperditeadmiste põhjal soovitusi, milliste BC Platformsi andmetööstusplatvormi kaudu leitud partneritega teadus- ja arenduskoostööd teha. BC Platformsi tulu ei sõltu sellest, kui mitme platvormi kaudu leitud ettevõttega ülikool koostööd teeb. BC Platformsi ärimudel on müüa äripartneritele andmetöötlusplatvormi litsentse ja seda ei saa prof Esko enda tegevusega ülikoolis mõjutada. Tartu Ülikool ei ole Eesti geenivaramu andmete teaduskoostöö tegemiseks kasutamisel BC Platformsi andmetöötlusplatvormiga seotud, st ei ole piiranguid teha koostööd ettevõtetega, kes ei ole omandanud litsentsi BC Platformsi kasutamiseks.

#juhtimine
Pildil Tartu Ülikooli peahoone. Foto Mariana Tulf

Ülikooli nõukogu uus koosseis on kinnitatud

Jaga
31.12.2021
#juhtimine #rahvusvaheline #teadus
Jaga
03.12.2021
#juhtimine #rahvusvaheline #teadus

Europaeum

Europaeum on loodud 1992. aastal Oxfordi Ülikoolis lord George Weidenfeldi, Sir Ronald Griersoni ja lord Roy Jenkinsi algatusel.

Jaga
03.12.2021