Skip to main content

Akadeemiline petturlus

Akadeemiline petturlus on:

  • õpiväljundite hindamisel lubamatute materjalide kasutamine
  • lubamatu abi küsimine ja tarvitamine
  • teadmiste omavaheline lubamatu vahetamine
  • teise üliõpilase eest hindamisel osalemine
  • teise töö esitamine enda nime all või selle osade kasutamine ilma nõuetekohase viitamiseta (plagieerimine)
  • iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, v.a juhul kui õppejõud on seda lubanud

 

Mis on plagiaat?

Kõige sagedasemad plagiaadi- ehk loomevarguse juhtumid on seotud viitamata allikate kasutamisega. Võõras tekst võidakse esitada kas sõna-sõnalt või ka mõningal määral muudetult enda omana.

Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, ideed, tsitaadid, valemid, arvulised andmed ja pildimaterjal tuleb viidata. Üldtuntud seisukohtadele ei viidata.

Viitamisel tuleks meeles pidada, mis otstarvet see töös täidab. Nt kas soovid edastada ideed või vaielda vastu kellegi seisukohale. Siin on peamiselt kaks varianti: tsiteerimine (kasutatakse jutumärke või kaldkirja) ja refereerimine (originaalteksti ideede väljendamine oma sõnadega, jutumärgid puuduvad). Hoiduda tuleks tahtmatu plagieerimise eest, nt ümbersõnastamine ilma viitamiseta, liiga paljude tsitaatide kasutamine oma töös.

Viitamisstiile on mitu ning kasutada tuleks oma erialal tavaks saanud stiili. Kindlasti tuleb enne akadeemiliste kirjutiste koostamist uurida oma valdkonnas või instituudis kehtivaid vastavaid nõudeid.

TÜ liikmeskond saab kasutada plagiaadituvastussüsteemi Ouriginal, mille abil on võimalik kontrollida kirjalike tööde originaalsust, st võrrelda neid internetis ja eri andmebaasides olevate eesti- ja ingliskeelsete materjalidega. Ouriginali eesmärk on vältida plagiaati ja tõsta teadlikkust loomevargusest. Ülikoolil on õigus kontrollida üliõpilaste kirjalikke töid plagiaadituvastussüsteemi abil, laadides need üles Ouriginali andmebaasi.

Ouriginal tuvastab tekstilised kokkulangevused kontrollitava töö ning internetis olevate tekstide ja Ouriginaliga ühendatud andmebaasides olevate tekstide vahel. Seejärel on õppejõul võimalik kontrollida, kas üliõpilane on viidanud korrektselt, ja plagiaadi leidmise korral selgitada üliõpilasele, mille vastu on eksitud. Ouriginali saab kasutada mistahes Moodle’i kursusel ülesande vahendi, foorumi või õpikoja kaudu esitatud tööde kontrollimiseks kui õppejõud on kontrollimise võimaldanud.

Üliõpilased saavad Ouriginali plagiaadituvastussüsteemi kasutada õppeainete Moodle’i kursuste kaudu või saates kirja õppejõu/juhendaja Ouriginali vastuvõtja-aadressile, lisades kontrollitava faili kirjale manusena. Samuti saab õppejõud/juhendaja siseneda Ouriginali ja laadida üliõpilase töö kontrollimiseks üles.

Mõnes akadeemilises üksuses on lõputööde Ouriginaliga kontrollimise tarvis määratud kindel inimene, seega peaks üliõpilased sooviga kontrollida oma lõputööd pöörduma oma programmijuhi või juhendaja poole. Ouriginalis tuvastatud kattuvuste kontrollimiseks ja paranduste tegemiseks peab varuma aega, seega ei saa tekstide kontrollimist jätta viimasele minutile.

Ouriginali juhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/original

 
Mis kaasneb akadeemilise petturluse toimepanekuga?
  • Akadeemilise petturluse ja vääritu käitumise kahtlusega juhtumite menetlemiseks on igas valdkonnas või instituudis komisjon.
  • Õppeaines toimunud akadeemilise petturluse avastanud õppejõud teeb rikkumise puhul üliõpilasele hoiatuse või raskema rikkumise korral komisjonile esildise juhtumi menetlemiseks. Üliõpilasel on õigus esitada viie tööpäeva jooksul seletuskiri ja taotleda juhtumi menetlemist komisjonis.
  • Komisjon teavitab üliõpilast menetlusest, esitab talle ülevaate komisjonile teadaolevatest asjaoludest ning küsib temalt juhtumi kohta selgituse.
  • Komisjoni ettepanekul vormistatakse üliõpilasele hoiatusnoomitus või eksmatrikuleerimine.

Kui üliõpilane paneb toime akadeemilise petturluse ja saab noomituse või alustatakse eksmatrikuleerimist, märgitakse vastava õppeaine protokolli hinne F, arvestuse puhul „mittearvestatud“, ning sellisel juhul ei ole õigust sooritada selle õppeaine kordushindamist. Hoiatuse korral on õppejõul õigus hinnata õppeaine negatiivse hindega või alandada hinnet.

Peale akadeemilise petturluse võib üliõpilast eksmatrikuleerida ka teistel vääritu käitumise juhtudel (nt dokumentide võltsimine, üldtunnustatud käitumisnormide vastu eksimine, tahtlikult toimepandud kuritegu). Vääritu käitumise tõttu eksmatrikuleeritud üliõpilane saab taotleda reimmatrikuleerimist kui eksmatrikuleerimisest on möödunud kaks aastat.

Akadeemilist petturlust reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri.

 

Õppekorralduse pealehele

Eksamid ja arvestused

E-õppija käsiraamat

Eksmatrikuleerimine

Õppimise hea tava

Jaga
17.01.2022
#õppimine

Utrechti võrgustiku uurimisstipendium magistrantidele ja doktorantidele

Utrechti võrgustik (Utrecht Network) on 30 Euroopa Ülikoolist koosnev võrgustik. Eestist kuulub sellesse Tartu Ülikool.

Jaga
05.01.2022
#ettevõtlus #koostöö #õppimine

Praktikamess „Tõmbejõud“

16. veebruaril toimub Pärnu kolledžis praktikamess „Tõmbejõud“, mis viib kokku praktikakoha ja Pärnu kolledži praktikandi ning tulevase töötaja ja tööandja. 

Jaga
05.01.2022