Teaduspõhise ühiskonna kujundaja

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: ühiskonna probleemide tulemuslik lahendamine eeldab ühiskonnaliikmete teaduspõhise maailmapildi kujundamist, mistõttu osaleme avalikes aruteludes ning teeme avaliku sektoriga koostööd ühiskonna sõlmprobleemidega seotud uuringute elluviimisel ja tõenduspõhiste lahenduste pakkumisel riiklike poliitikavaldkondade kujundamiseks.

Oleme ühiskonna arengu suunanäitaja, väärtustame demokraatiat ja õigusriigile omast mõtteviisi. Loome koostöös riigiasutustega teadlastele motiveeriva keskkonna, et eri valdkondade eksperte kaasates leida lahendusi ühiskonna probleemidele. Laiendame teaduse populariseerimist ja teadlaste kaasarääkimist ühiskonnale olulistel teemadel, pidades seda teadlase igapäevatöö osaks. Soosime teaduskraadiga ekspertide nii ajutist kui ka pikaajalist töölesiirdumist riigisektorisse.

Tegevussuunad

Teadmussiire ühiskonna probleemide lahendamiseks. Alustame läbirääkimisi ja koostööd ministeeriumidega, et korraldada Eesti kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks vajalikke uuringuid ja nõustamist, teha riigi pikaajalisi arenguvajadusi (kohanemine rahvastiku muutustega, julgeoleku ja turvalisuse tagamine, inimeste tervise parandamine, mitmekesise looduskeskkonna ja kultuuripärandi hoidmine, riigi tark juhtimine ning ühiskondlike lõhede vähendamine) silmas pidavaid uuringuid ja töötada välja sellekohaseid tegevuskavasid. Otsime võimalusi kasutada Eesti ainulaadseid tugevaid külgi selleks, et leida üleilmsetele probleemidele lahendusi, mis tooksid kasu Eesti ühiskonnale ja oleksid mujal maailmas kohaldatavad suuremas mõõtkavas. Sõlmime kokkulepped riigisektoriga ja arvestame riiki nõustavat tegevust (osalus nõukogudes, komisjonides, töötubades jne) akadeemilise töötaja töö osana, tunnustades parimaid ja mõjukamaid.

Teaduse populariseerimine ja kaasarääkimine ühiskonnale olulistel teemadel. Muudame teaduse populariseerimise teadlaskarjääri lahutamatuks osaks, õpetades ja toetades teadustulemuste levitamist üldarusaadaval kujul, suurendades teadustöö sisu ja eesmärkide mõistmist ühiskonnas. Soosime teadlaste kaasarääkimist ühiskonnale olulistel ja päevakajalistel teemadel, tõhustame koostööd meediakanalitega ning arendame ülikooli kommunikatsioonikanaleid.

Teadmussiirdepõige avalikku sektorisse. Loome akadeemilistele töötajatele ülikooli karjäärimudelis võimaluse teatud ajaks avalikku sektorisse tööle siirduda ja seejärel tagasi ülikooli pöörduda. Tugevdame doktorantuuri seoseid avaliku sektoriga. Toetame targa riigi kontseptsiooni, kus nõunikeks, arendajateks ja juhtideks on teaduskraadiga eksperdid.

Rektoraadi tegevused 

  1. Suuremahuliste taristuinvesteeringute kontseptsiooni ning molekulaarbioloogia, geneetika, robootika ja tehnoloogia erialade konsolideerimise koostamine (P6, P1, dekaanid)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevused

  • Semiootika rakendusuuringute keskuse väljaarendamine (HV)
  • Kääriku spordiinnovatsiooni arenduskeskuse tegevuse sisupakkumuse koostamine (MV)
  • Koostöö Kliinikumiga, sh koostöölepingu elluviimine, ühise kliiniliste uuringute keskuse
  • töölerakendamine, doktorantuuri ühine läbiviimine (MV)

Keskne lisatoetus
Dekaanide tulemusjuhtimise eelarve 95 000€

#ülikoolist
Peahoone pilt

Otsime osakoormusega sisevalvetöötajat

21.09.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone suvel lippudega vaade paremalt küljelt

1. oktoobrini saab kandideerida Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumile

20.09.2022
#ettevõtlus #ülikoolist
Tehnoloogiainstituut.jpg

Otsime tehnoloogiainstituuti ettevõtlussuhete koordinaatorit

19.09.2022