Andmekaitsetingimused

1. Sissejuhatus

1.1. Neis andmekaitsetingimustes on selgitatud isikuandmete ja isikute eraelu puudutava teabe töötlemist Tartu Ülikoolis (edaspidi: ülikool; registrikood 74001073, aadress Ülikooli 18, 50090 Tartu, e-post info@ut.ee). Isikuandmeteks peetakse kõiki tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku andmeid, mis väljendavad tema füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas nende kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine ning päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine ja edastamine.

1.2. Ülikool töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus, ja ainult nii kaua, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi või õigusakti nõuete täitmiseks. Ülikool hoiab oma käsutuses olevaid isikuandmeid lubamatu ja sihipäratu kasutamise, avalikuks tuleku või hävimise eest, rakendades kõiki asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid.

1.3. Nii elektrooniliste kui ka paberdokumentide töötlemist (sealhulgas säilitamistähtaegu) ja juurdepääsuõigusi reguleerivad ülikoolis peamiselt järgmised õigusaktid:

1.3.1. asjaajamiseeskiri,

1.3.2. turvalisuse tagamise põhimõtted Tartu Ülikooli hoonetes,

1.3.3. Tartu Ülikooli dokumentide loetelu,

1.3.4. raamatupidamise sise-eeskiri.

1.4. Ülikool töötleb isikuandmeid ainult kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega, sealhulgas isikuandmete edastamisel Euroopa Liidu välistes riikides asuvatele volitatud töötlejatele. 

1.5. Andmekaitsetingimustes ei käsitleta seda, kuidas ülikool töötleb juriidiliste isikute andmeid, ega seda, kuidas teised isikud töötlevad isikuandmeid. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel veebilehtedel, millele viidatakse ülikooli veebilehtedel välislinkidega.

2.1. Ülikool töötleb vastutava töötlejana rakenduskõrgharidusõppesse, bakalaureuse- või magistriõppesse, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppesse, doktoriõppesse või residentuuri kandideerinud isikute andmeid. Üliõpilaskandidaadi isikuandmeid töötleb ülikool sisseastumise infosüsteemi (SAIS) või rahvusvahelise kandideerimissüsteemi DreamApply kaudu esitatud nõusoleku alusel. SAIS-i kaudu esitatud isikuandmete töötlemise ulatuse ja põhimõtetega saab tutvuda siin. Samad põhimõtted DreamApply kohta leiab siit.

2.2. Üliõpilaskandidaadi isikuandmed jõuavad SAIS-i riiklike registrite (rahvastikuregister, Eesti hariduse infosüsteem (EHIS) ja eksamite infosüsteem (EIS)) kaudu või sisestab need süsteemi kandidaat ise või ülikooli töötaja kandidaadi esitatud (paber)dokumentide alusel. Üliõpilaskandidaat annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks SAIS-is nii sel juhul, kui ta sisestab sinna andmed ise, kui ka juhul, kui need sisestab sinna ülikool tema paber- või elektroonilise avalduse alusel. Ülikool võib andmete kontrollimiseks esitada SAIS-is päringuid riiklikesse registritesse. Samuti võib ülikool registripäringuid korrata, et kontrollida avalduse esitamise hetkel kestnud õpingute lõpetamist või uuendada kandidaadi teatise alusel tema nime, juhul kui see on muutunud. Ülikool võib kontrollida kandidaadi esitatud dokumentide (nt rahvusvaheliste keeletõendite) kehtivust ja autentsust asjakohastest registritest ning esitada kvalifikatsiooni hindamiseks välisüliõpilaskandidaadi isikuandmeid, sealhulgas haridusandmeid kandidaadi nõusoleku alusel Haridus- ja Noorteameti struktuuriüksusesse Eesti ENIC/NARIC Keskus (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus).

2.3. Vastuvõetute isikuandmed sisestab ülikool õppeinfosüsteemi (ÕIS) ja töötleb neid 3. peatükis kirjeldatud põhimõtete alusel.

3.1. Ülikool töötleb vastutava töötlejana ÕIS-i ja teiste õppetööd toetavate infosüsteemide kaudu järgmisi tasemeõppe üliõpilase isikuandmeid:

3.1.1. ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, päritolu, kodakondsus ning kontaktandmed. Nende isikuandmete töötlemise peamine eesmärk tuleneb Tartu Ülikooli seadusest ja kõrgharidusseadusest ning see töötlemine on vajalik üliõpilase isikustamiseks, õppetöö korraldamiseks, üliõpilasele ülikooli arvutivõrgu kasutajakonto loomiseks ja akadeemiliste dokumentide väljastamiseks. Kontaktandmeid kasutab ülikool ka selleks, et saata kutseid ülikooli uuringutes osalemiseks ning edastada olulist teavet ülikooli organisatsioonide (näiteks üliõpilasesindus) ja ülikoolis toimuva kohta (näiteks üritused, vilistlastegevus, mentorlusprogramm);

3.1.2. õppetöö korraldamiseks vajalikud haridusandmed, näiteks andmed varasema hariduse, omandatava kõrghariduse (õppekava ja selles tehtavad valikud, õppevorm ja -koormus, õppe algus- ja lõpukuupäev, õppetöö tulemused) ning töökogemuse kohta;

3.1.3. toetuste, stipendiumide, õppetasu vabastuste ja akadeemiliste puhkuste taotlemiseks ja kontrollimiseks vajalikud andmed, sealhulgas finantsandmed, näiteks pangakonto number, andmed perekonnaliikmete kohta ning kaitseväeteenistuses olemise andmed;

3.1.4. eriliigilised isikuandmed, mida sisaldavad näiteks õppetasu vabastuse taotlemiseks ja eksamilt puudumise põhjendamiseks esitatavad arstitõendid ning akadeemilisele puhkusele lubamise avaldused, akadeemilise puhkuse ajal õppimise õiguse taotlused ja stipendiumitaotlused;

3.1.5. andmed õppekorraldusliku, karjääri- ja psühholoogilise nõustamisteenuse pakkumiseks. 

3.2. Üliõpilase andmete sellise töötlemise õiguslik alus on ülikooli seadusjärgne kohustus ja/või avalikes huvides olev ülesanne (õppekorraldus). Õiguslik alus tuleneb riiklikest õigusaktidest (näiteks kõrgharidusseadusTartu Ülikooli seadusõppetoetuste ja õppelaenu seaduskutseseadusvälismaalaste seadus), mille täitmist reguleeritakse määruste (näiteks riiklike stipendiumite määrusKõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kordEHIS-e põhimäärus) ja ülikooli õigusaktidega (näiteks vastuvõtueeskiriõppekorralduseeskiriõppekulude hüvitamise kordstipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kordõppeinfosüsteemi korralduskutse andmise kordresidentuuri eeskiri).

3.3. Ülikool töötleb üliõpilase isikuandmeid mitmes infosüsteemis. Peamised infosüsteemid on: ÕIS, Office 365, dokumendihalduse infosüsteem, SoleMove ning e-õppe keskkonnad Moodle, Mahara, Zoom, Panopto, BigBlueButton, Courses. Üliõpilastel on võimalus õppetöös võtta kasutusele erinevaid keskkondasid nagu Overleaf, Coursera, Grammarly jt. E­-õppe keskkondade kasutajal on võimalik täiendada oma kasutajaprofiili vabatahtlike andmetega (näiteks foto, linn, huvialad). Nende andmete töötlemise õiguslik alus on kasutaja nõusolek. Kasutajal on õigus neid andmeid igal ajal muuta ja kustutada.

3.4. Kui üliõpilane taotleb toetust ülikoolivälistelt isikutelt (näiteks koostööpartnerid, toetuse andjad) või osaleb projektides, mida rahastavad ja kontrollivad ülikoolivälised isikud, edastab ülikool üliõpilase andmed neile isikutele. Sel juhul on isikuandmete töötlemise alus üliõpilase nõusolek, mille ta on andnud avaldust ja/või taotlust esitades.

3.5. Kui üliõpilane on tasemeõppe lõpetanud, avaldab ülikool oma koduleheküljel tema nime vilistlaste nimekirjas. Vilistlaste kontaktandmeid võib ülikool õigustatud huvi alusel kasutada edasiõppimisvõimaluste ja vilistlastegevuse tutvustamiseks.

3.6. Kui üliõpilane osaleb Tartu Ülikooli elektroonilise hääletamise platvormil TIVI korraldatavates valimistel.

4.1. Ülikool töötleb vastutava töötlejana täiendusõppes (näiteks täiendusõppeprogramm, tasemeõppeainete läbimine täienduskoolitusena) õppivate isikute andmeid. Ülikool töötleb täiendusõppe korraldamise, dokumentide koostamise ja aruandluse eesmärgil eelkõige järgmisi täiendusõppija isikuandmeid:

4.1.1. ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, töökoht, hariduse ja töökogemuse andmed, maksja andmed;

4.1.2. üldhariduskoolide õpilastele mõeldud koolitusel, sealhulgas teaduskoolis osaleva täiendusõppija kool, klass ning aineõpetaja ees- ja perekonnanimi;

4.1.3. rahvusvahelisse suveülikooli kandideerija andmed, mis on esitatud registreerimisvormil;

4.1.4. täiendusõppija andmed, mis on esitatud registreerimislehel, ja tema õppetulemused täiendusõppeprogrammide läbimisel;

4.1.5. muud täiendusõppija isikuandmed. Neid kogub ülikool täiendusõppija nõusoleku alusel ja täiendusõppe rahastaja nõudel olenevalt koolitustellimusest. Sellest teavitab ülikool täiendusõppijat eraldi.

4.2. Täiendusõppija isikuandmete sellise töötlemise õiguslik alus on olenevalt täiendusõppe liigist kas seadusjärgne kohustus ja/või avalikes huvides täidetav ülesanne. Õiguslik alus tuleneb riiklikest õigusaktidest (näiteks täiskasvanute koolituse seadusvälismaalaste seadus), mille täitmist reguleeritakse määruste (näiteks EHIS-e põhimäärus) ja ülikooli õigusaktidega (näiteks täiendusõppe eeskiritäiendusõppe õppetasu maksmise kordtäiendusõppe tunnistuse ja tõendi väljaandmise kordõppeinfosüsteemi korraldus). Tasulise koolituse korral võib isikuandmete töötlemise õiguslik alus olla ka täiendusõppijaga sõlmitud leping.

4.3. Kui täiendusõppija annab eraldi nõusoleku, siis:

4.3.1. kasutab ülikool tema e-posti aadressi info saatmiseks teiste ülikooli korraldatavate koolituste kohta, lisades ta asjaomase infolisti liikmeks. Täiendusõppija saab end listikirjas oleva lingi kaudu igal ajal infolistist kustutada;

4.3.2. töötleb ülikool täiendusõppija vabatahtlikult antud isikuandmeid (näiteks vabale tekstiväljale lisatud terviseandmed) temaga sõlmitud lepingu ja/või seadusjärgse kohustuse täitmiseks.

4.4. Täiendusõppes osalenud abiturientide kontaktandmeid võib ülikool nõusoleku alusel kasutada oma turundustegevuses, et pakkuda neile ülikooli tasemeõppes edasiõppimise võimalusi.

4.5. Andmed üldhariduskooli õpilase osalemise kohta koolitusel, sealhulgas teaduskoolis, võib ülikool õigustatud huvi alusel edastada tema koolile. Samuti võib ülikool õigustatud huvi alusel edastada teabe täiendusõppija kohta kolmandale isikule, kes on täiendusõppe eest tasunud (näiteks täiendusõppija tööandja).

4.6. Ülikool töötleb täiendusõppija isikuandmeid punkti 3.3 kohaselt mitmes infosüsteemis: ÕIS­is, dokumendihalduse infosüsteemis ning e-õppe keskkondades Moodle ja Mahara.

4.7. Kui täiendusõppija on registreerunud ülikooli koolitusele täienduskoolituste infosüsteemis Juhan, edastatakse tema andmed ülikoolile kui volitatud töötlejale. Pärast koolitust saadab ülikool õppetulemused infosüsteemi Juhan. Selleks on ülikool volitatud nõusoleku alusel, mille täiendusõppija on andnud registreerumisel infosüsteemi Juhan kasutajaks, ja lepingu alusel, mille ülikool on sõlminud infosüsteemi Juhan pidajaga (vt ka täienduskoolituste infosüsteemi Juhan kasutustingimusi).

4.8. Isikuandmeid sisaldavad koolituse materjalid (näiteks registreerimislehed) hävitatakse pärast vaidlustamise ja koolituse rahastaja nõuete esitamise tähtaja möödumist.

5.1. Tööle kandideerijate isikuandmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sealhulgas pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. Ülikool töötleb vastutava töötlejana peamiselt järgmisi ülikooli tööle kandideerija andmeid:

5.1.1. tuvastamiseks vajalikud andmed, eelkõige ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

5.1.2. kontakteerumiseks vajalikud andmed: e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress;

5.1.3. töölevõtmiseks vajalikud andmed, näiteks hariduse, täienduskoolituse ja töökogemuse ning teadus- ja arendustegevuse andmed, sealhulgas teadustööde loetelu;

5.1.4. andmed kodakondsuse ning vajaduse korral Eestis elamise ja töötamise seaduslike aluste kohta.

5.2. Kui kandideerija on esitanud nõutud andmed, eeldab ülikool, et ta on nõus oma isikuandmete töötlemisega töölevõtmise eesmärgil. Kui kandideerimisdokumentides on esitatud soovitajate andmed, eeldab ülikool, et kandideerija on nõus, kui ülikool võtab soovitajatega ühendust. Tööle kandideerijate isikuandmete töötlemisega Tartu Ülikoolis on täpsemalt võimalik tutvuda siin

5.3. Kui äraütleva vastuse saanud kandideerija annab eraldi nõusoleku, võib ülikool sobivuse korral teha talle ettepaneku osaleda mõnel järgmisel ülikoolis välja kuulutatud konkursil. Äraütleva vastuse saanud kandideerija dokumente säilitab ülikool õigustatud huvi alusel võimalike õigusvaidluste lahendamise eesmärgil ühe aasta alates äraütlevast otsusest.

5.4. Kandideerijate eelvaliku tegemiseks võib ülikool kasutada psühhomeetrilisi teste (näiteks vaimse võimekuse test ja isiksusetest), juhul kui kandideerija on andnud selleks testikeskkonnas nõusoleku. Testitulemuste tõlgendamise põhjal võib ülikool saada testi korraldajalt kui isikuandmete volitatud töötlejalt kandideerija kohta veel isikuandmeid (näiteks isikuomaduste kohta). Ülikool ei tee kandideerijate kohta otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlusel.

5.5. Kandideerijate andmeid töödeldakse värbamistarkvaraga Recrur.

5.5.1. Tugitöötajate töölevõtmisel tutvuvad kandideerimisdokumentidega ainult töölevõtu protsessis osalevad töötajad.

5.5.2. Akadeemiliste töötajate ametikohad täidab ülikool üldjuhul avalikul konkursil. Kandideerimisdokumentidega tutvuvad töölevõtu protsessis osalevad töötajad ja otsustuskogu liikmed ning professori ja kaasprofessori ametikoha puhul ka ülikoolivälised eksperdid. Konkursi korraldamisel lähtub ülikool senati määrusega kehtestatud akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise korrast

6.1. Ülikool töötleb vastutava töötlejana töölepingu alusel ja õigusaktidest (näiteks maksuseadused, töötamist puudutavad seadused, raamatupidamise seadus) tulenevate kohustuste täitmiseks järgmisi ülikooli töötaja isikuandmeid:

6.1.1. isiku tuvastamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood ning kodakondsus;

6.1.2. töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress;

6.1.3. perekondlikud ja sotsiaalsed andmed, näiteks andmed töötaja laste kohta lastega seotud puhkuste võimaldamiseks, töötaja või tema lähedase surmatõend matusetoetuse maksmiseks, tõend kaitseväeteenistuse või õppekogunemise kohustuse kohta;

6.1.4. kvalifikatsiooni ja enesetäiendamist puudutavad andmed;

6.1.5. finantsandmed, näiteks pangakonto number, avaldus tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks ja pensioniinfo;

6.1.6. töösuhet puudutavad andmed, näiteks tulemusvestluste ja atesteerimise dokumendid;

6.1.7. andmed töötaja terviseseisundi kohta, näiteks tervisetõendid, tervisekontrolli otsused, kiirgusseire andmed, andmed tööõnnetuste ja kutsehaiguste kohta.

6.2. Ülikool võib töötaja nõusolekul töödelda tema isikuandmeid ametiühingusse kuulumise kohta, selleks et pidada töötaja töötasust kinni ametiühingu liikmemaks.

6.3. Ülikooli töötajatele tööalaseks suhtluseks loodud e-posti aadressid, telefoninumbrid ning tööruumide asukohad on avalikustatud ülikooli veebilehel õigustatud huvi alusel selleks, et kliendid saaksid töötajatega ühendust võtta.

6.4. Isikuandmeid töötleb ülikool õigustatud huvi alusel ka oma haldusülesannete täitmiseks ja turvalisuse tagamiseks (sealhulgas töötajate andmete registreerimisel andmebaasides).

6.5. Kui töötaja osaleb Tartu Ülikooli elektroonilise hääletamise platvormil TIVI korraldatavates valimistel.

 

7.1. Ülikooli omanduses ja kasutuses olevate hoonete ja ruumide valve ning neis viibivate inimeste ja vara kaitse eesmärgil on ülikoolil õigustatud huvi kasutada videojälgimissüsteemi. Sel juhul juhindub ülikool turvalisuse tagamise põhimõtetest Tartu Ülikooli hoonetes ja turvasüsteemide tehnilistest nõuetest ning passiivsete kaitsevahendite ja elektrooniliste valvesüsteemide nõuetest. Videojälgimisseadmete paigaldamisel peab ülikool silmas seda, et jälgitavad oleksid hoone lähiümbrus ja sissepääsud, pääsud korrustele ja vajaduse korral eriotstarbeliste ruumide uksed. Videojälgimissüsteemi kasutamisest hoones teavitatakse välisuksele pandud sildil.

7.2. Juurdepääs videosalvestistele ja reaalajas videopildile on ülikooli valvekeskuse töötajatel oma tööülesannete täitmiseks. Kolmandad isikud, sealhulgas muud ülikooli töötajad, videosalvestistele ja reaalajas videopildile juurde ei pääse. Videosalvestised edastab ülikool kolmandatele isikutele (peamiselt PPA-le) üksnes ametliku nõudekirja ja seadusjärgse kohustuse korral.

7.3. Videojälgimissüsteem salvestab videosalvestised ülikooli keskserveritesse, kus neid säilitatakse 30 kalendripäeva.

7.4. Ülikool kasutab teatud juhtudel videoanalüütilisel põhimõttel töötavat süsteemi, mida käitab volitatud töötleja. Salvestisi säilitatakse volitatud töötleja serveris üks kalendrikuu.

8.1. Ülikool jäädvustab oma tähtsamaid sündmusi ning võimaldab videoportaali UTTV ja ülikooli kodulehe vahendusel tutvuda avalikkusele huvipakkuva video- ja pildimaterjaliga ka kolmandatel isikutel. Samuti jäädvustab ülikool oma struktuuriüksuste soovil õppe- ja teadustegevust (näiteks konverentsid ja loengud). Video- ja pildimaterjali jäädvustamisel tekkivate isikuandmete, eelkõige isiku kujutise vastutav töötleja on ülikool.

8.2. Ajaloolis-kultuurilisel eesmärgil säilitab ülikool pildi- ja videomaterjali tähtajatult. Avalikel üritustel tehtud fotosid võib ülikool kasutada sotsiaalmeedias ja reklaamikampaaniates ilma isiku nõusolekut küsimata.

9.1. Isikuandmeid võivad sisaldada ka ülikoolile esitatud selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded, pöördumised ning muudelt asutustelt või isikutelt saabunud kirjad. Kõik ülikooli tegevuse käigus koostatud ja saadud dokumendid, sealhulgas isikuandmeid sisaldavad dokumendid, registreerib ülikool oma dokumendiregistris.

9.2. Isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele on ülikool kehtestanud juurdepääsupiirangud. Juurdepääsupiiranguga teabe, sealhulgas isikuandmeid sisaldavad dokumendid, väljastab ülikool ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seaduslik õigus see saada (näiteks kohtueelsele menetlejale või kohtule). Kui kolmas isik esitab teabenõude, et tutvuda juurdepääsupiiranguga teabega, otsustab ülikool iga kord eraldi, kas dokumendi saab anda välja osaliselt või tervikuna.

10.1 Ülikooli ja tema koostööpartnerite ühise tegevuse käigus töödeldakse andmesubjektide isikuandmeid pooltevahelises lepingus kokku lepitud teenuse osutamiseks. Ülikool töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus, ja ainult nii kaua, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi või õigusakti nõuete täitmiseks.

10.2 Koostööpartneritega seotud teenused ja nende käigus töödeldavad isikuandmed on üldjuhul järgmised:

10.2.1 ruumide rentimine (eesnimi, perenimi, isikukood, telefoni number, parkimiskoha saanud isiku sõiduki number)

10.2.2 läbipääsutõendite väljastamine (eesnimi, perenimi, isikukood, sünnikuupäev, tõendi number)

10.2.3 ürituste korraldamine (eesnimi, perenimi, isikukood, telefoni number, e-post, teave toidu – ja erivajaduste kohta, videopilt, video- ja audiosalvestused, fotod)

10.2.4 jälgimisseadmetega kuvatava info haldamine (isiku kujutis, läbipääsutõendite kasutamise logid)

11.1. Ülikooli ürituste, seminaride, konverentside korraldamiseks töödeldakse andmesubjektide isikuandmeid (registreerimine, korraldusliku info edastamine) nende nõusoleku alusel.

11.2. Ürituste ettevalmistamise ja elluviimise käigus töödeldakse üldjuhul järgmisi isikuandmeid:

11.2.1. andmesubjekti enda antud andmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, teave toidu ja erisoovide kohta.

 

12.1.    Tartu Ülikool kasutab oma veebilehtedel (www.ut.ee ja selle alamlehtedel) järgmist tüüpi küpsiseid:

12.1.1.    seansiküpsised, mis on ajutised ja kustuvad kohe pärast veebilehitseja sulgemist. Ülikool kasutab seansiküpsiseid selleks, et tagada veebilehe korrektne toimimine ja mugavam kasutamine;

12.1.2.    püsiküpsised, mis salvestuvad külastaja seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist. Ülikool kasutab püsiküpsiseid näiteks selleks, et tuvastada külastajad, kes on varem samal veebilehel käinud, ning jätta meelde nende tehtud valikud (näiteks keelevalik). Samuti kasutab ülikool püsiküpsiseid veebilehe kasutatavuse analüüsimiseks ning külastuse keskmise kestuse kindlakstegemiseks, et hinnata ja parandada veebilehe toimimist ja kasutusmugavust;

12.1.3.    kolmandate isikute küpsised. Kolmandate isikute loodud küpsiseid kasutab ülikool peamiselt reklaamide kuvamiseks, turunduseks ja veebilehe külastatavuse statistika tegemiseks;

12.1.4.    autentimisküpsised, mida veebileht kasutab sisselogitud kasutaja identsuse kontrollimiseks.

12.2.    Kui külastaja ei nõustu küpsiste kasutamisega, võib tal olla ülikooli veebilehel pakutavatele teenustele ja funktsioonidele piiratud ligipääs.

12.3.  Välisveeb kasutab FB Pixel ja Google Analytics teenust.

13.1.    Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse. Olenevalt isikuandmete töötlemise õiguslikust alusest on andmesubjektil õigus:

13.1.1.    saada kinnitust selle kohta, kas ülikool töötleb tema isikuandmeid, ja tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega. Andmesubjekti taotlused, mille eesmärk ei ole olla töötlemisest teadlik ja kontrollida selle seaduslikkust, võib ülikool vastutava töötlejana tagasi lükata;

13.1.2.    nõuda enda kohta kogutud ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist;

13.1.3.    nõuda, et ülikool kustutaks põhjendamatu viivituseta tema isikuandmed, mille töötlemiseks ei ole ülikoolil enam õiguslikku alust või mida ülikoolil ei ole enam vaja eesmärgil, mille pärast ta on andmed kogunud või neid muul viisil töödelnud;

13.1.4.    võtta igal ajal oma nõusolek tagasi, juhul kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust;

13.1.5.    nõuda ülikoolilt isikuandmete töötlemise piiramist, juhul kui:

13.1.5.1.    andmesubjekt on vaidlustanud isikuandmete õigsuse. Ülikool piirab töötlemise ajaks, mis võimaldab tal kontrollida isikuandmete õigsust;

13.1.5.2.    isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist;

13.1.5.3.    ülikool ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid andmesubjekt vajab neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

13.1.5.4.    andmesubjekt on isikuandmete töötlemise kohta esitanud vastuväite. Ülikool piirab töötlemise seniks, kuni kontrollitakse, kas ülikooli õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused;

13.1.6.    saada oma isikuandmed, mille ta on ülikoolile esitanud, ja edastada need teisele vastutavale töötlejale. Andmete ülekandmise õigus kehtib ainult nende isikuandmete kohta, mille isik on ise ülikoolile edastanud ning mida ülikool töötleb automatiseeritult ja nõusoleku või lepingu alusel. Näiteks ei kohaldu andmete ülekandmise õigus tööle kandideerijatele, sest nende andmeid ei töödelda automatiseeritult;

13.1.7.    esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, kui andmete töötlemise alus on õigustatud huvi või kui töötlemine on vajalik avalike ülesannete täitmiseks või avaliku huvi pärast.

13.2.    Kõigi küsimustega, mis on seotud isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti eelnimetatud õiguste kasutamisega, on andmesubjektil võimalik pöörduda ülikooli andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@ut.ee. Ülikool võib andmesubjekti päringu saamise korral paluda, et andmesubjekt täpsustaks, millise teabe või milliste isikuandmete töötlemise toimingutega on päring seotud. Päringule vastab ülikool 30 päeva jooksul alates selle saamisest. Kui selgub, et päringule vastamiseks on vaja rohkem aega, võib ülikool vastamise tähtaega mõistliku aja võrra pikendada. Töödeldavate isikuandmete koopia väljastatakse andmesubjektile tasuta, kuid lisakoopiate väljastamise eest võib ülikool küsida halduskulude katmiseks mõistlikku tasu.

13.3.    Kui andmesubjekt on seisukohal, et viis, kuidas ülikool töötleb tema isikuandmeid, on vastuolus isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135) või muu asutuse, eelkõige elu- või töökohajärgse pädeva järelevalveasutuse poole.

14.1. Kui Tartu Ülikoolis toimub isikuandmete töötlemisega seotud rikkumine, mis kujutab endast tõenäolist ohtu andmesubjekti õigustele ja vabadustele, vormistab ülikool selle kohta nõutud dokumendid ning võtab meetmed, et rikkumine kohe lõpetada.

14.2. Kui rikkumine ohustab suurel määral andmesubjekti õigusi ja vabadusi, tuleb ülikoolil teda teavitada, et ta saaks võtta kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud olukorra leevendamiseks.

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku