Infotehnoloogia õppekavade erialastipendium

Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetsetes valdkondades.

Infotehnoloogia õppekavade erialastipendium on 

 • informaatika bakalaureuseõppekava üliõpilastele 240 eurot kuus,
 • andmeteaduse, informaatika või tarkvaratehnika magistriõppekava üliõpilastele 300 eurot kuus.

 

Stipendiumi taotlemise õigus 

Erialastipendiumi saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist taotleda üliõpilane, kes

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa, tähtajalise elamisloa, alalise või tähtajalise elamisõiguse või viisa alusel või viisavabalt, juhul kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud. Taotleda saab ka üliõpilane, kes on esitanud taotluse elamisloa saamiseks, kuid ei ole seda veel kätte saanud,
 • õpib täiskoormusega,
 • ei ole akadeemilisel puhkusel,
 • ei ole ületanud õppekava nominaalkestust,
 • on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus (kumulatiivselt vähemalt 30 EAP-d semestri kohta) või on esimese semestri üliõpilane.

 

Kuidas võetakse arvesse õppekava täitmist?

Täidetava õppekava mahtu loetakse õppekava kontekstis, st arvestades õppekavast valitud mooduleid ja aineid. Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Õppekava täitmist arvestatakse stipendiumi taotlemise semestri algusele eelneva päeva seisuga. Arvesse läheb eksami või arvestuse toimumise kuupäev. VÕTA otsuse alusel arvestatud õpitulemusi võetakse arvesse VÕTA otsuse tegemise semestril ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemusi nende esitamise semestril.

 

Taotlemine 

Stipendiumitaotlus tuleb esitada ÕIS-i kaudu iga semestri alguses

 • sügissemestril 1. oktoobriks,
 • kevadsemestril 1. märtsiks.

  Tutvu stipendiumitaotluste esitamise juhendiga

 

Stipendiumi määramine ja maksmine

Stipendium määratakse paremusjärjestuse alusel kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar) hiljemalt 20. oktoobril ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni) hiljemalt 20. märtsil ülikoolile selleks eraldatud vahendite piires. Kui stipendiumi otsustatakse mitte määrata, saadetakse sellekohane teade kevadsemestril 25. märtsil ja sügissemestril 25. oktoobril.

Stipendium makstakse iga kuu 25. kuupäevaks sama õppekuu eest (v.a septembri stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. oktoobril, ja veebruari stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. märtsil).

Stipendiumi maksmine lõpetatakse akadeemilise puhkuse algusele ja eksmatrikuleerimisele järgnevast kalendrikuust.

 

Paremusjärjestuse moodustumine

Esimese semestri erialastipendium määratakse ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel. Võrdsete konkursipunktide korral eelistatakse üliõpilast, kelle tulemus matemaatika riigieksamil või sisseastumiseksamil on parem. NB! Paremusjärjestusse ei lisata kedagi automaatselt, ka esimese semestri üliõpilasel tuleb esitada taotlus.

Edasistel semestritel lähtutakse pingerea koostamisel taotleja eelmise õpitud semestri kõigi eristava hindamise õpitulemuste kaalutud keskmisest hindest. Võrdse hinde korral eelistatakse taotlejat,

 • kellel on kogu õppeaja kõigi eristava hindamise õpitulemuste arvestuses kõrgem kaalutud keskmine hinne,
 • kes on kumulatiivselt täitnud õppekava suuremas mahus,
 • kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid õpitulemusi ("F", "mittearvestatud"),
 • kes on saavutanud oma erialal silmapaistvaid tulemusi, osalenud edukalt erialastel võistlustel või konkurssidel või olnud ühiskondlikult aktiivne.

Kui üliõpilasel ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet.

 

Samaaegsed stipendiumid

Õppeprodekaanil või stipendiumikomisjonil on õigus jätta erialastipendium määramata üliõpilasele, kellele on samaks perioodiks määratud muu stipendium, mille eesmärk on sarnane erialastipendiumi omaga.

 

Lisainfo

Täpsemat infot erialastipendiumi taotlemise tingimuste ja pingeridade kohta saad oma valdkonna dekanaadist ltt@ut.ee.


 
Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumide ja õppetoetuste kord

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele

linnavaade

Summer Schools

konverents 2024

Kandideeri Enlighti õpetamise ja õppimise auhinnale

Math teacher infront of the whiteboard.

Langevarjundusega tegelev matemaatikaõpetaja teeb tunnid põnevaks intrigeerivate näidete abil