Kvaliteedi tagamise alused

Tartu Ülikool elukestva õppe ülikoolina lähtub järgmistest täiendusõppe põhimõtetest:

 1. Täiendusõpe on oluline ja väärtustatud õppetegevus. Ülikool pakub kõrgel tasemel täiendusõpet kõikides õpetatavates valdkondades ning on suurima teemavalikuga ja vormilt mitmekesiste koolituste pakkujana Eesti koolitusturu liider.
 2. Ülikoolis lõimitakse süsteemselt taseme- ja täiendusõpet, et luua täiskasvanud õppijatele paindlikke õppimisvõimalusi ning turundada täiendusõppe kaudu tasemeõppe õppekavasid.
 3. Ülikooli täiendusõpe on teaduspõhine, rajaneb tänapäevasel teoreetilisel ja kogemuslikul teadmusel, arvestab partnerite ja huvipoolte (sh vilistlaste) vajadustega ning toetab nii õppijate professionaalset arengut kui ka ettevõtete konkurentsivõimet. Täiendusõpe aitab ülikoolil tööturuga sidet hoida.
 4. Täiendusõppe korraldamisel ja täiendusõppe kvaliteedi tagamisel järgitakse programmipõhise õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi tagamise põhimõtteid, sh kogutakse ja analüüsitakse õppijate tagasisidet. Tagasiside kokkuvõte on sisendiks täiendusõppeprogrammi õppekava, õppeprotsessi ning õppekorralduse parendamisel.
 5. Tartu Ülikool populariseerib õppiva organisatsioonina elukestvat õpet.

Täiendusõppe korraldamiseks ja kvaliteedi tagamiseks kehtivad ülikoolis järgmised õigusaktid:

Vaata lähemalt:

Täiendusõppe õppekavasid nimetatakse Tartu Ülikoolis vastavalt täiendusõppe eeskirjale täiendusõppeprogrammideks ning samas eeskirjas on kehtestatud ka nõuded, millele täiendusõppeprogramm peab vastama.

Täiendusõppeprogrammide kvaliteedi tagavad eeskirjaga kehtestatud nõuded programmi sisule, programmide registreerimine õppeinfosüsteemis, kvalifitseeritud õppejõudude kaasamine ning regulaarselt kogutav tagasiside õppijatelt ning teistelt huvipooltelt. Programmide kvaliteedile aitavad kaasa ülikoolis välja töötatud juhendmaterjalid, tegutsev programmijuhtide võrgustik ning allüksustele pakutav keskne tugi koolituste väljatöötamisel nii juhendite kui nõustamise näol.

Programmi sisu
Täiendusõppeprogrammid võivad koosneda kas teemadest või tasemeõppeainetest. Täiendusõppeprogrammi eesmärgi, õpiväljundid, käsitletavad teemad ja programmi läbimise tingimused töötavad üldjuhul välja õppejõud, kes programmi ka läbi viivad.

Programmi andmed
Täiendusõppeprogramm sisaldab järgmisi andmeid:

 • nimetus ja kood;
 • õppevaldkond, õppesuund, õppekavarühm, õppekavagrupp;
 • üldeesmärk ja õpiväljundid;
 • täiendusõppeprogrammi sisu kirjeldus;
 • kui täiendusõppe eesmärk on kutsestandardis või tasemeõppe õppekavas sisalduvate kutse-, ameti- või erialaste pädevuste omandamine, siis viide kutsestandardile ja selle kutsetasemele või õppekavale ning loetelu omandatavatest pädevustest;
 • täiendusõpet läbiviiva õppejõu nimi; õppejõu kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus või viide vastavatele andmetele avaliku juurdepääsuga veebilehel;
 • õppetöö korraldamise vorm, st auditoorne õpe, osaliselt või täielikult veebipõhine õpe või õpe posti teel;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • sihtrühm;
 • kogumaht ja mahu struktuur, st kontaktõppe, praktilise ja iseseisva töö hulk,
 • akadeemilistes tundides ja ainepunktides;
 • toimumise algus- ja lõpukuupäev;
 • korraldav valdkond, instituut, kolledž, valdkonnaväline asutus või tugiüksus;
 • programmijuht;
 • õpperühma minimaalne ja maksimaalne osalejate arv;
 • täiendusõppesse vastuvõtu ja õppe alustamise tingimused, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppematerjalide loend, kui täiendusõppeprogrammi läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused, sh õpiväljundite saavutatuse hindamise viis, kui hinnatakse õpiväljundite saavutatust; õpiväljundite saavutatuse hindamise kriteeriumid ja väljastatavad dokumendid;
 • viide VÕTA komisjoni moodustamise kohta, kui täiendusõppeprogrammi või selle osa saab läbida VÕTA korras;
 • info selle kohta, kas täiendusõppeprogrammis osalemise eest makstav õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 21 tähenduses;
 • täiendusõppeprogrammi kinnitamise kuupäev.

Programmijuht
Igal täiendusõppeprogrammil on programmijuht, kes vastutab programmi sisulise poole ning kontaktisik, kes üldjuhul vastutab programmi korralduse eest. Täiendusõppeprogrammi kinnitab vastava struktuuriüksuse juht.

Täiendusõppe läbiviimisel lähtutakse Tartu Ülikooli õppekava statuudis sätestatud põhimõttest: õppeprotsessis rakendatakse kõrge kvalifikatsiooniga õppejõude, teadustöötajaid ja praktikuid ning edendatakse õppejõudude järjepidevat täienduskoolitust.

Ülikoolis valitakse õppejõudude ja teadustöötajate vastavalt kehtivale korrale ning nad lähtuvad oma töös ülikoolis kehtivatest ametijuhenditest. Tähtajatu töölepinguga akadeemilisi töötajaid atesteeritakse vähemalt kord iga viie tööaasta jooksul.

Täiendusõppe läbiviimisesse kaasatakse sageli ka praktikuid, keda seovad ülikooli pikaajalised koostöösuhted.

Koolitusel osalejatelt küsitakse tagasisidet ka koolitajate kohta. Tagasiside tulemusi arvestatakse koolitajate edasisel valikul.

Tartu Ülikooli täiendusõppe eeskiri sätestab, et täiendusõppe programmijuht kogub tagasisidet täiendusõppijatelt, täiendusõppe tellijatelt, õppejõududelt ja vajadusel teistelt huvipooltelt, et tagada täiendusõppeprogrammide kõrge sisuline ja korralduslik kvaliteet.

Iga koolituse lõpus küsitakse õppijatelt ning tellimuskoolituste puhul ka tellijalt tagasisidet. Esmase tagasiside õppijatelt saab koolitaja, kellel on võimalik juba koolituse käigus hinnata, kas käsitletavad teemad ja kasutatavad meetodid on sihtgrupile sobivad ning võimaldavad saavutada täiendusõppeprogrammi õpiväljundeid.

Koolitusel osalejatelt küsitakse kirjalikku tagasisidet kas paberil või elektroonselt. E-kursustel osalejatelt küsitakse tagasisidet Moodle’i keskkonnas.

Tagasisidelehel küsitakse õppijatelt hinnanguid selle kohta, mil määral nad omandasid õpiväljundid, kuidas nad jäid rahule koolitusprogrammi ja koolituse korraldusega ning palutakse anda tagasisidet õppejõule.

Tagasisidest tehakse kokkuvõtted ja tulemusi arvestatakse edasiste koolituste paremaks korraldamiseks.

Täiendusõpet viiakse üldjuhul läbi Tartu Ülikooli õppehoonetes asuvates koolitusruumides, mis sobivad koolituse läbiviimiseks, on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusruum valitakse sõltuvalt koolituse iseloomust. Nt arvuti kasutamist eeldavad koolitused viiakse läbi arvutiklassides, õppijate aktiivset tegutsemist toetatakse klassiruumidega, milles on võimalik liigutada mööbli asukohta jne.

Auditooriumites on olemas ventilatsioon, joogivesi, koolitusel kasutatav tehnika (arvuti, projektor, kõlarid), internetiühendus, mida saavad kasutada ka koolitusel osalejad. Mitmed TÜ auditooriumid on varustatud tarkvaraga, mis võimaldavad nt ka koolitust vajadusel filmida.

Kui koolitus viiakse läbi väljaspool ülikooli õpperuume, siis lähtutakse nende valimisel samadest nõuetest, mis kehtivad ülikooli koolitusruumidele.

Väärikate ülikool - Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli väärikate ülikool tähistab 15. aastapäeva konverentsiga

Täiendusõppe kogemusseminar 2024 - Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal rekordarv õppijaid