Rektoraat

Rektoraadi koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, vastutusala juhid ja valdkondade dekaanid. Rektoraat teeb nõukogule, senatile ja rektorile ettepanekuid nende pädevusse kuuluvates küsimustes ning koordineerib nõukogu, senati ja rektori tehtud otsuste täitmist ülikooli struktuuriüksustes.
 

Image
Rektor Toomas Asser. Foto: Andres Tennus

Akadeemik Toomas Asser
rektor
neurokirurgia professor
CV
737 5600
rektor@ut.ee

Rektor juhib ülikooli tegevust. Ta vastutab ülikooli kui institutsiooni arendamise ja ülikooli rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Lisaks teostab ta oma pädevuse piires kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu, lähtudes nõukogu ja senati otsustest.

 

Image
Õppeprorektor Aune Valk. Foto: Andres Tennus

Aune Valk
õppeprorektor 
PhD (psühholoogia)
CV
737 6200, 526 7930
aune.valk@ut.ee

Õppeprorektor juhib õppetegevuse valdkonda. Ta vastutab bakalaureuse- ja magistriõppe ning residentuuri õppetöö ja -korralduse, täiendusõppe ja kooliõpilastele suunatud tegevuse korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Õppeprorektor korraldab õppeosakonna ja üliõpilaskonna büroo tööd ning koordineerib teaduskooli tegevust.

 

Image
Mari Moora

Mari Moora 
teadusprorektor
koosluse ökoloogia professor 
PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia) 
CV 
514 3394 
mari.moora@ut.ee

Teadusprorektor juhib ülikooli tegevust alus- ja rakendusuuringute vallas. Ta vastutab teadus- ja arendustegevuse, doktoriõppe korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Teadusprorektor korraldab grandikeskuse tööd ja koordineerib raamatukogu tegevust.

 

Image
Arendusprorektor Tõnu Esko. Foto: Andres Tennus

Tõnu Esko 
arendusprorektor
inimesegenoomika professor  
PhD (geenitehnoloogia) 
CV 
5340 8499 
tonu.esko@ut.ee

Arendusprorektori vastutusalas on teadmussiire, intellektuaalse omandi kaitse, ülikooli ettevõtlussuhted ja ülikooli töötajate ettevõtlikkus, arengukava koostamine ja elluviimine, kestliku ülikooli arendamine ning rahvusvaheline institutsionaalne koostöö. Ta koordineerib ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse, rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakonna, ülikooli muuseumi ning loodusmuuseumi ja botaanikaaia tegevust.

 

Image
Selart

Anti Selart
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan
keskaja professor
CV
737 6506, 5340 6116 
anti.selart@ut.ee

Image
Rektoraadi liige Margit Keller

Margit Keller
sotsiaalteaduste valdkonna dekaan
sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor
CV
506 2801
margit.keller@ut.ee

Image
Külli Kingo

Külli Kingo
meditsiiniteaduste valdkonna dekaan
dermatoloogia ja veneroloogia professor
CV
731 9706
kylli.kingo@ut.ee

Image
Ainsaar

Leho Ainsaar
loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan
geoloogia professor
CV
737 5812, 509 8624
leho.ainsaar@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest. Ta osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises, ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamises, ülikooli arengut puudutavate strateegiliste otsuste ettevalmistamises ja elluviimises, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmises ning nõukogu, senati ja rektori otsuste elluviimises.

 

Image
Karki

Tõnis Karki
akadeemiline sekretär
meditsiiniteaduste kandidaat
CV
737 5605
tonis.karki@ut.ee

Akadeemilise sekretäri vastutusalasse kuuluvad personalitöö ja senati töö korraldamine; akadeemiliste töötajate värbamine ja hindamine; töötajate, üliõpilaste ja ülikooliväliste isikute tunnustamine; ülikooli ühtse identiteedi ja põhiväärtuste arendamine ning ülikooli akadeemiliste ürituste planeerimine; teaduseetika ja võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamine; kirjastuse tegevus ning muud talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesanded. Ta korraldab personaliosakonna ja ülikooli kirjastuse tööd.

 

Image
Hein

Kalle Hein
finantsjuht
füüsika-matemaatikateaduste kandidaat
CV
737 5313, 506 6992
rahandus@ut.eekalle.hein@ut.ee

Finantsjuhi vastutusalasse kuuluvad finantstegevus, -arvestus, -planeerimine ja -analüüs; eelarve ja majandusaasta aruande kavandite ettevalmistamine; hangete korraldamine ja arendamine ning muud talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesanded. Ta korraldab rahandus- ja hankeosakonna tööd.

 

Image
Vallimäe

Kstina Noormets 
kantsler
CV
737 6501, 507 4189
kantsler@ut.ee, kstina.noormets@ut.ee

Kantsleri vastutusalas on teabehaldus; turundus- ja kommunikatsioonitegevus; kinnis- ja vallasvara haldamine; asjade, õiguste ja muude hüvedega seotud riskide kindlustamine; turvalisus, keskkonna- ja kiirguskaitse ning tuleohutus; infotehnoloogia ja infosüsteemid; ülikooli liikmeskonna kultuuri- ja sporditegevuse korraldamine ja arendamine ning muud talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesanded. Ta korraldab infotehnoloogia osakonna, kantselei, kinnisvaraosakonna ning turundus- ja kommunikatsiooniosakonna tööd.