Rektoraat

Rektoraadi koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, vastutusala juhid ja valdkondade dekaanid.

 

Image
Asser

 

 

 

 

 

 

Akadeemik Toomas Asser
rektor 
neurokirurgia professor
CV
737 5600
rektor@ut.ee

Rektor juhib ülikooli tegevust, vastutab ülikooli kui institutsiooni arendamise ja ülikooli rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires, lähtudes nõukogu ja senati otsustest, kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu.

 

Image
Valk

 

 

 

 

 

 


Aune Valk
õppeprorektor 
PhD (psühholoogia)
CV
737 6200, 526 7930
aune.valk@ut.ee

Õppeprorektor juhib õppetegevuse valdkonda ning vastutab bakalaureuse- ja magistriõppe ning residentuuri õppetöö ja -korralduse, täiendusõppe ja kooliõpilastele suunatud tegevuse korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Õppeprorektor korraldab õppeosakonna ja üliõpilaskonna büroo tööd ning koordineerib teaduskooli tegevust.

Image
Mari Moora

 

 

 

 

 

 

 

Mari Moora 
teadusprorektor
koosluse ökoloogia professor 
PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia) 
CV 
514 3394 
mari.moora@ut.ee  

Teadusprorektor juhib ülikooli tegevust alus- ja rakendusuuringute vallas. Ta vastutab teadus- ja arendustegevuse, doktoriõppe korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Teadusprorektor korraldab grandikeskuse tööd ja koordineerib raamatukogu tegevust. 

 

Image
Tõnu Esko

 

 

 

 

 

 

 

Tõnu Esko 
arendusprorektor
inimesegenoomika professor  
PhD (geenitehnoloogia) 
CV 
5340 8499 
tonu.esko@ut.ee 

Arendusprorektori vastutusalas on teadmussiire, intellektuaalse omandi kaitse, ülikooli ettevõtlussuhted ja ülikooli töötajate ettevõtlikkus, arengukava koostamine ja elluviimine, kestliku ülikooli arendamine ning rahvusvaheline institutsionaalne koostöö. Arendusprorektor koordineerib ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse, rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakonna, ülikooli muuseumi ning loodusmuuseumi ja botaanikaaia tegevust.

 

Image
Selart

 

 

 

 

 

 

Anti Selart
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan
keskaja professor
CV
737 6506, 5340 6116 
anti.selart@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest ning osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamisel, ülikooli arengut puudutavate strateegiliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmisel ning nõukogu, senati ja rektori otsuste elluviimisel valdkonnas.

 

Janno Lahe
sotsiaalteaduste valdkonna dekaani kohusetäitja
deliktiõiguse professor
CV
737 5992
janno.lahe@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest ning osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamisel, ülikooli arengut puudutavate strateegiliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmisel ning nõukogu, senati ja rektori otsuste elluviimisel valdkonnas.

 

Margus Lember
meditsiiniteaduste valdkonna dekaan
sisehaiguste propedeutika professor
CV
731 8600, 5331 8600
margus.lember@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest ning osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamisel, ülikooli arengut puudutavate strateegiliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmisel ning nõukogu, senati ja rektori otsuste elluviimisel valdkonnas.

 

Image
Ainsaar

 

 

 

 

 

 

Leho Ainsaar
loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan
geoloogia professor
CV
737 5812, 509 8624
leho.ainsaar@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest ning osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamisel, ülikooli arengut puudutavate strateegiliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmisel ning nõukogu, senati ja rektori otsuste elluviimisel valdkonnas.

 

Image
Karki

 

 

 

 

 

 

Tõnis Karki
akadeemiline sekretär
meditsiiniteaduste kandidaat
CV
737 5605
tonis.karki@ut.ee

Akadeemiline sekretär vastutab personalitöö ja senati töö korraldamise, akadeemiliste töötajate värbamise ja hindamise, töötajate, üliõpilaste ja ülikooliväliste isikute tunnustamise, ülikooli ühtse identiteedi ja põhiväärtuste arendamise ning ülikooli akadeemiliste sündmuste planeerimise, teaduseetika ja võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamise, kirjastustegevuse ja muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Akadeemiline sekretär korraldab personaliosakonna ja kirjastuse tööd.

 

Image
Hein

 

 

 

 

 

 

Kalle Hein
finantsjuht
füüsika-matemaatikateaduste kandidaat
CV
737 5313, 506 6992
finants@ut.eekalle.hein@ut.ee

Finantsjuht vastutab finantstegevuse, -arvestuse, -planeerimise ja -analüüsi, eelarve ja majandusaasta aruande kavandite ettevalmistamise, hangete korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Finantsjuht korraldab rahandus- ja hankeosakonna tööd.

Image
Vallimäe

 

 

 

 

 

 

Kstina Noormets 
kantsler
CV
737 6501, 507 4189
kantsler@ut.ee, kstina.noormets@ut.ee

Kantsler vastutab teabehalduse, turundus- ja kommunikatsioonitegevuse, kinnis- ja vallasvara haldamise, asjade, õiguste ja muude hüvedega seotud riskide kindlustamise, turvalisuse, keskkonna- ja kiirguskaitse ning tuleohutuse, infotehnoloogia ja infosüsteemide, ülikooli liikmeskonna kultuuri- ja sporditegevuse korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Kantsler korraldab infotehnoloogia osakonna, kantselei, kinnisvaraosakonna ning turundus- ja kommunikatsiooniosakonna tööd.

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaanikandidaadid

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaanikandidaadid

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaanikandidaat

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaanikandidaat

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaanikandidaat

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaanikandidaat