Inspireeriv õppekeskkond

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: edukaks toimetulekuks üha kiiremini arenevas tehnoloogiarikkas elu- ja töökeskkonnas võimaldame üliõpilastel end arendada ja omandada vajalikke tulevikuoskusi.

Seame ülikoolis esikohale õpetamise väga hea kvaliteedi ning õpetamis- ja õpioskuste arendamise ning tagame õppejõudude suure motiveerituse. Väärtustame õppijate terviklikku ülikoolikogemust, mille osaks on õppimine ka väljaspool klassikalisi ainekursusi. Kujundame ülikooli liikmeskonnas elukestva õppe hoiakut.

Tegevussuunad

Õpetamise väga hea kvaliteet. Väärtustame õppejõu kui õpetava teadlase ametit. Hindame kõrgelt õpetamisoskusi, hoiame neid ja loome uusi võimalusi nende arendamiseks,
õppides muu hulgas rahvusvahelistest kogemustest ja kasutades tehnoloogilise arenguga kaasnevaid uusi õpimeetodeid. Loome tervikliku tagasisidesüsteemi, mille abil
kindlustada õppekvaliteet. Hindame ainekursuste tagasisideküsitluses saavutuspõhiselt õppija aktiivsust, haaratust ja arengut toetavat õppekeskkonda. Loome võimaluse kolleegidevaheliseks tagasiside andmiseks.

Üliõpilaste isiklik areng, uute oskuste arendamine ja võrgustike loomine. Kindlustame üliõpilastele tervikliku ülikoolikogemuse ja oskuste arendamise, võimaldades neil osaleda üliõpilasorganisatsioonides, kultuuritegevuses, spordiorganisatsioonides, erialaseltsides ja esindustes. Laiendame õpikogemuse omandamise viise, milleks võib olla oma ettevõtte loomine, õpiränne, kogukonna- või ülikoolielu eestvedajana tegutsemine. Tunnustame aktiivseid üliõpilasi. Märkame nende hulgas teadustalente ja kaasame nad teadusrühmade töösse.

Tulevikuoskuste õpetamine. Kujundame õppijates ülemaailmse kestliku arengu eesmärke⁴ toetavat suhtumist ning pakume selleks vajalikke teadmisi ja oskusi. Kanname
hoolt, et õpetades arendame oma õppijates loomingulisust, ettevõtlikkust, kriitilist mõtlemist, koostöö- ja õpi-, enesejuhtimis-, digi- ja muid tulevikuoskusi. Suuname
üliõpilasi kasutama ära ülikooliõppe mitmekülgset erialavalikut ja ning soosime õppe- ja teadustöös erialadevahelisust.

4. ÜRO tippkohtumisel 25. septembril 2015 vastu võetud kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“.

Rektoraadi tegevused 

  1. Õppekavade sisehindamise uue süsteemi rakendamine, sh sisehindamise protsessi erialaste digioskuste analüüsi integreerimine ja sisehindamisest johtuvate ettepanekute rakendamise süsteemi loomine. Õppekava statistika töölaua täiendamine (P2)
  2. Hea õpetamise väärtustamine (õpetamisoskuste õpetamine alustavatele õppejõududele, hea õpetamise väärtustamine atesteerimisel, videokeskkonna loomine hea õpetamise näidismaterjalidega (P2, K1)
  3. Tulevikuoskuste ja nende õppekavadesse integreerimise viiside kontseptsiooni väljatöötamine, sh eelanalüüs esmajärjekorras doktorantidele ja residentidele mõeldud õppeteekonna platvormi väljatöötamiseks ning aktiivne arendustöö erialaste digioskuste integreerimiseks õppekavadesse (P2)

Keskne lisatoetus
Arengufond 225 000€

#ülikoolist
Aktus

Järelevaadatav: rahvusülikooli 103. aastapäeva aktus

#ülikoolist
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Piirkondlikud kolledžid kestliku maailmavaate kujundajatena

#ülikoolist
Renoveeritud aula

Ülikooli aula on saanud värske ilme ja moodsad tehnilised lahendused