Inspireeriv õppekeskkond

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: edukaks toimetulekuks üha kiiremini arenevas tehnoloogiarikkas elu- ja töökeskkonnas võimaldame üliõpilastel end arendada ja omandada vajalikke tulevikuoskusi.

Seame ülikoolis esikohale õpetamise väga hea kvaliteedi ning õpetamis- ja õpioskuste arendamise ning tagame õppejõudude suure motiveerituse. Väärtustame õppijate terviklikku ülikoolikogemust, mille osaks on õppimine ka väljaspool klassikalisi ainekursusi. Kujundame ülikooli liikmeskonnas elukestva õppe hoiakut.

Tegevussuunad

Õpetamise väga hea kvaliteet. Väärtustame õppejõu kui õpetava teadlase ametit. Hindame kõrgelt õpetamisoskusi, hoiame neid ja loome uusi võimalusi nende arendamiseks,
õppides muu hulgas rahvusvahelistest kogemustest ja kasutades tehnoloogilise arenguga kaasnevaid uusi õpimeetodeid. Loome tervikliku tagasisidesüsteemi, mille abil
kindlustada õppekvaliteet. Hindame ainekursuste tagasisideküsitluses saavutuspõhiselt õppija aktiivsust, haaratust ja arengut toetavat õppekeskkonda. Loome võimaluse kolleegidevaheliseks tagasiside andmiseks.

Üliõpilaste isiklik areng, uute oskuste arendamine ja võrgustike loomine. Kindlustame üliõpilastele tervikliku ülikoolikogemuse ja oskuste arendamise, võimaldades neil osaleda üliõpilasorganisatsioonides, kultuuritegevuses, spordiorganisatsioonides, erialaseltsides ja esindustes. Laiendame õpikogemuse omandamise viise, milleks võib olla oma ettevõtte loomine, õpiränne, kogukonna- või ülikoolielu eestvedajana tegutsemine. Tunnustame aktiivseid üliõpilasi. Märkame nende hulgas teadustalente ja kaasame nad teadusrühmade töösse.

Tulevikuoskuste õpetamine. Kujundame õppijates ülemaailmse kestliku arengu eesmärke⁴ toetavat suhtumist ning pakume selleks vajalikke teadmisi ja oskusi. Kanname
hoolt, et õpetades arendame oma õppijates loomingulisust, ettevõtlikkust, kriitilist mõtlemist, koostöö- ja õpi-, enesejuhtimis-, digi- ja muid tulevikuoskusi. Suuname
üliõpilasi kasutama ära ülikooliõppe mitmekülgset erialavalikut ja ning soosime õppe- ja teadustöös erialadevahelisust.

4. ÜRO tippkohtumisel 25. septembril 2015 vastu võetud kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“.

Juhtteemad 2024: õppetaristu arendamine; tekstirobotite kasutuselevõtu toetamine; õppekavade arendamine 

Üleülikooliline tegevus 

 1. Tekstirobotite kasutamine õppetöös (P2, dekaanid) [arengufondi toetus 100 000 €] 
 2. Õppimis- ja õpetamiskeskuse töö alustamine (P2) 
 3. Õppekavade arenduse toetamine, pöörates läbivalt tähelepanu tulevikuoskustele (P2) [arengufondi toetus 20 000 €] 
 4. Üliõpilasorganisatsioonide kaasamine ülikooli arengukava eesmärkide täitmisse ehk operatsioon „Katalüsaator“ (P2, TÜÜE) [arengufondi toetus 35 000 €] 

Valdkonna või vastutusala tasemel tegevus 

1. Õppetaristu uuendamine ja õpitingimuste parandamine õppehoonetes (dekaanid, K1) [toetus rektori reservist 828 448 €], sh 

1.1. auditooriumitehnika nüüdisajastamine ja eriotstarbelise õppetaristu uuendamine humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas (HV); 

1.2. Narva kolledži õppekava „Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas“ õpetamise kvaliteedi parandamine õppetaristu uuendamise abil ja õigusteaduskonna õppetaristu nüüdisajastamine (SV); 

1.3. meditsiiniteaduste valdkonnas ultrahelidiagnostika kõrgtehnoloogilise simulatsiooniseadme soetamine ja Biomeedikumi uute õpperuumide sisustamine (MV); 

1.4. Oecologicumi kahe mikroskoopiaklassi sisustamine ning Chemicumi õppetaristu uuendamine ja õpitingimuste parandamine (LT). 

 

2. Tasemeõppe strateegiline arendus valdkondades [ülikooli nõukogu toetus 1 808 868 €], sh 

2.1. matemaatika õppekava; matemaatilise statistika õppekava ning füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava lisakohtade loomine (LT); 

2.2. loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppekavade lõpetajate arvu kasvatamine (LT); 

2.3. arvutitehnika, geenitehnoloogia ja informaatika bakalaureuseõppe vastuvõtu ületäituvuse kompenseerimine (LT); 

2.4. arstiteaduse eestikeelse õppekava vastuvõtu suurendamine alates 2024/2025. õppeaastast 12 lisakoha võrra (MV); 

2.5. proviisori õppekava reform (3 + 2) (MV); 

2.6. praktiliste oskuste ja kompetentsipõhisuse arendus füsioteraapia bakalaureuse õppekavas (MV); 

2.7. kompetentsipõhise hambaarstiteaduse õppekava arendamine (MV);  

2.8. praktiliste arstlike oskuste lõpueksami arendamine (MV); 

2.9. majanduse ja õiguse bakalaureuseõppe vastuvõtu ületäituvuse kompenseerimine (SV); 

2.10. ajaloo magistriõppekava uuendamine (HV); 

2.11. maailma keelte ja kultuuride instituudi magistriõppekavade „Euroopa keeled ja kultuurid“ ja „Tõlkeõpetus“ arendamine (HV);  

2.12. bakalaureuseõppe praktikareform (HV); 

2.13. lõputööde juhendamise kvaliteedi parandamine ja lõpetajate arvu suurendamine (HV); 

2.14. Viljandi kultuuriakadeemia õppekavade jaoks aine „Tudengi toimetuleku teejuht“ jätkukursuse loomine, katsetamine ja mõjuanalüüs (HV); 

2.15. akadeemilise, sh õppeassistentide järelkasvu suurendamine (dekaanid). 

 

3. Õpetamisalases arendustegevuses aktiivselt osalevate akadeemiliste töötajate osakaalu suurendamine (LT, MV). Loodus- ja täppisteaduste valdkonna didaktikakeskuse tegevuse tugevdamine (LT). 

Üleülikooliline tegevus

 1. Õppekavade disain, sh tulevikuoskuste ja kestliku arengu eesmärkide (KAE) lõimimine õppekavadesse ja õpetamisse (P2) [arengufondi toetus 100 000 €]
 2. Välisüliõpilaste taseme kontrollimise parandamine sisseastumisel (P2, dekaanid)
 3. Alustavate õppejõudude kohustusliku õpetamisalase koolituse nõude rakendamine (K1, P2, dekaanid)
 4. Üliõpilaste kaasamine ülikooli arengukava eesmärkide täitmisse ehk operatsioon „Katalüsaator“ (P2, TÜÜE) [arengufondi toetus 49 400 €]
 5. Ööraamatukogu edasiarendamine ja lahtiolekuaegade pikendamine üliõpilaste vajadusi arvestades (P1, TÜÜE) [arengufondi toetus 22 000 €]

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevus

1. Üliõpilaste väljalangevuse vähendamine (LT, HV)

2. Institutsionaalse akrediteerimise soovituste rakendamine muu hulgas järgmistel aladel:

2.1. arvutitehnika ja robootika: õpirände võimalused, õpiväljundid (LT);

2.2. bioloogia ja elustiku kaitse: õpirändevõimalused (LT);

2.3. ettevõtlus ja digilahendused: õppejõudude koostöö; õpiväljundid, hindamismeetodid ja -tavad (SV);

2.4. õigusteadus: õpiränne, õpiväljundid, tööturu väljund ja oskused; ainete valiku võimalused; raamatukogu teenus Tallinnas (SV);

2.5. rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud: õpiväljundid; nende valikainete rohkus, mida ei pakuta (SV);

2.6. tõlkeõpetus: õppejõudude koormus, õppekava vastavus muutuvatele turunõuetele, suulise tõlke suunaga jätkamine, tõlkeabiprogrammid (HV).

3. Tasemeõppe strateegiline arendus valdkondades [ülikooli nõukogu toetus 1 059 552€], sh

3.1. matemaatika; matemaatilise statistika ning füüsika, keemia, ja materjaliteaduse õppekava lisakohad (LT);

3.2. LT valdkonna ainedidaktikaid ühendav konsortsium (rahastus kolm aastat) (LT);

3.3. teadmussiirdemagistrantuuri juurutamine magistriõppes (LT);

3.4. matemaatika alusõppe analüüs ja ümberkujundamine (LT);

3.5. kliinilise farmaatsia magistriõppekava arendamine (MV);

3.6. õenduse magistriõppekava arendamine (MV);

3.7. simulatsiooni arendamine õppes (MV);

3.8. praktikajuhendajate jätkuv koolitamine (MV);

3.9. põhikooli mitme aine õpetaja õppekava lisakohad (SV);

3.10. Johan Skytte poliitikauuringute instituudi ning majandusteaduskonna koostöös õppekavade „Master of Digital Administration“ (MDA) ja „Entrepreneurship in Economic Policymaking“ väljaarendamine kvaliteetseks, mitmekesiseks ja rahvusvaheliselt atraktiivseks (SV);

3.11. õigusteaduskonna bakalaureuse- ja magistriõppekava uue versiooni ainete väljatöötamine ja arendamine (SV);

3.12. magistriõppekava „Muutuste juhtimine ühiskonnas“ ümberkujundamine kestlikkuse ning kestlike muutustega seotud teadmiste ning oskuste arendamisele (SV);

3.13. filosoofia magistriõppekava kontseptsiooni muutmine või uue avamine (HV);

3.14. kirjandus- ja teatriteaduse magistriõppekava kaasajastamine (HV);

3.15. uue üheaastase magistriõppekava „Creative Project Management“ arendamine (HV);

3.16. praktikareform bakalaureuseõppes (HV)

Rektoraadi tegevus

 1. Õppekavade sisehindamise uue süsteemi rakendamine, sh sisehindamisest johtuvate ettepanekute rakendamine, k.a 2023. aasta tasemeõppe strateegilise arengutoetuse kasutamiseks (P2)
 2. Alustavate õppejõudude kohustuslik koolitamine hea õpetamise väärtustamiseks (P2, K1, dekaanid)
 3. Tulevikuoskuste portfelli loomine. Tulevikuoskuste õpetamine ja integreerimine õppekavadesse (P2)
 4. Õpirände soodustamine (dekaanid)
 5. Üliõpilaste tagasiside arvestamine ja parendustegevuse juhtimine (dekaanid)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevus

 1. Bakalaureuseõppe alusmooduli reform (HV)
 2. Jätkusuutlike loovainete väljaarendamine (HV)
 3. Simulatsioonikeskuse arendamine ja kasutamine praktiliste oskuste omandamise hindamisel (MV)
 4. Õppealane koostöö ettevõtetega (LT)
 5. Tegevus väljalangevuse vähendamiseks (HV)
 6. Õendusteaduse välishindamise tulemuste rakendamine (MV)
 7. Praktika arendamine MV kahe uue ingliskeelse magistriõppekava jaoks (MV) 

Rektoraadi tegevused 

 1. Õppekavade sisehindamise uue süsteemi rakendamine, sh sisehindamise protsessi erialaste digioskuste analüüsi integreerimine ja sisehindamisest johtuvate ettepanekute rakendamise süsteemi loomine. Õppekava statistika töölaua täiendamine (P2)
 2. Hea õpetamise väärtustamine (õpetamisoskuste õpetamine alustavatele õppejõududele, hea õpetamise väärtustamine atesteerimisel, videokeskkonna loomine hea õpetamise näidismaterjalidega (P2, K1)
 3. Tulevikuoskuste ja nende õppekavadesse integreerimise viiside kontseptsiooni väljatöötamine, sh eelanalüüs esmajärjekorras doktorantidele ja residentidele mõeldud õppeteekonna platvormi väljatöötamiseks ning aktiivne arendustöö erialaste digioskuste integreerimiseks õppekavadesse (P2)

Keskne lisatoetus
Arengufond 225 000€

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli uus arengukava

Technologicumi projekteerimislepingu allkirjastamine

Sõlmiti Maarjaväljale rajatava uue õppe- ja teadushoone projekteerimisleping