Skip to main content

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

Ülikool võib arvestada teistes kõrgkoolides ja koolitusasutustes läbitud taseme- ja täiendusõpet ning töökogemuse ja vaba aja raames õpitut vastuvõtutingimuste ja õppekava täitmise osana. Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase, eksterni või ülikooli kandideerija taotluse alusel. VÕTA-t võib kasutada õppekava täitmisel piiramata mahus, kuid seda ei rakendata lõpueksamite ja -tööde kaitsmise puhul. Lisaks võib õppekavas olla määratud õppeained, mille puhul varasemaid õpinguid ja töökogemust ei arvestata.

VÕTA-ga üle kantud ained lähevad arvesse õppekoormuse arvestamisel ja ka õppetoetuste ning erialastipendiumi taotlemisel. Tulemusstipendiumi taotlemisel ei loeta õppekava täidetud mahu hulka VÕTA-ga täidetud õppekava mahtu.

Dokumendivormid, mis tuleb VÕTA komisjonile esitada:

Taotlusvorm varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks
Lisa 1 (õppeainete/täiendusõppe arvestamine)
Lisa 2 (töökogemuse arvestamine)

Lisaks tuleb esitada õpinguid tõendavad dokumendid (originaal ja koopia), näiteks tunnistus, väljavõte akadeemilisest õiendist, õpingute sisu kirjeldav dokument vms ja muud materjalid (näit portfoolio, töökogemuse kirjeldus, loometöö jms). Õpinguid tõendavaid dokumente ei pea esitama juhul, kui TÜ õppeinfosüsteemis on õppeaine sooritamine tõendatud. Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja muude materjalide õigsuse eest.

Taotlus ja lisadokumendid tuleb esitada õppekava haldavasse üksusesse (valdkond, instituut/teaduskond/kolledž) VÕTA nõustajale. Taotlust hindab VÕTA komisjon. Hindaja peab vastama taotlusele kirjalikult ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Kui on soov, et VÕTA-ga ülekantud ained läheksid õppekava täitmisel arvesse VÕTA taotluse esitamise semestril, tuleb taotlus esitada vähemalt kuu enne semestri lõppu. Ka võib valdkond piirata VÕTA taotluste esitamise kordade arvu üliõpilase kohta semestris, arvestusega võimaldada taotlus esitada vähemalt üks kord semestris. Õppekava täitmiseks esitatud taotlusi juulis läbi ei vaadata.

Varasemaid õpinguid arvestatakse ilma VÕTA taotluseta järgmistel juhtudel:

  • üliõpilane kannab üle õppeplaani alusel külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis läbitud õppeaineid
  • üliõpilane kannab üle õppeplaani alusel vahetusüliõpilasena väliskõrgkoolis läbitud õppeained
  • üliõpilane kannab üle doktorandi individuaalplaanis kinnitaatud õppeaineid
  • reimmatrikuleerimisel samale õppekavale versioonile, millel õpiti
  • üliõpilasena õppekava vahetades
  • õpingute tunnustamine on koolidevahelises ühisõppe koostöölepingus kokku lepitud
  • sisseastumisel, kui üliõpilaskandidaat on täitnud õppekava, mis sisult vastab magistriõppesse astumise eelduseks olevale õppekavale

VÕTA taotlemine on tasuline, taotluse läbivaatamise tasu on 10 eurot taotletava ainepunkti kohta.

VÕTA taotlemine on tasuta, kui:

  • taotletakse Tartu Ülikoolis läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemus on saadud 2001. aastal või hiljem;
  • taotletakse varasemate õpingute ja töökogemuse vastuvõtutingimustele vastavuse hindamist;
  • taotlus on esitatud doktoriõppekava täitmiseks.

Juhul, kui taotleja ei ole rahul varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks esitatud taotlusele saadud vastusega, on tal õigus see otsus vaidlustada.

Esmane apellatsioon tuleb kas suuliselt või kirjalikult esitada samale isikule või komisjonile, kes tegi otsuse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks.

Kui otsuse teinud isik (või komisjon) oma otsust ei muuda, siis võib üliõpilane esitada õppeprodekaanile apellatsiooni seitsme päeva jooksul vaidlustatava otsuse teatavaks tegemisest arvates.

Järgnevad apellatsioonid tuleb esitada kindlasti kirjalikult:

apellatsioon varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise otsusele

Apellatsioonile on soovitatav lisada vaidlustatava otsuse koopia ning võimalusel täiendavaid dokumente oma põhjenduste toetuseks (originaalid ja koopiad).

Järgnevad apellatsioonid tuleb esitada kindlasti kirjalikult. Vaidlustamise järgnevus, apellatsiooni lahendamise võimalused ja vastamise tähtajad on sätestatud õppekorralduseeskirjas.

Kui taotletakse õppeainete arvestamist eelmisest lõpetatud õppeastmest, saab neid õppekavas ettenähtud mahus valik- ja vabaaineteks arvestada ainult juhul, kui eelmise õppeastme õppekava on läbitud õppekava nominaalmahust suuremas mahus. Seejuures ei arvestata õppeaineid valik- ja vabaaineteks suuremas mahus kui eelmise õppeastme õppekava nominaalmahtu ületav osa. Kohustuslike õppeainete arvestamisel mahupiiranguid ei ole.

Kui õpiväljundite saavutamist on hinnatud mõnes muus hindamissüsteemis (näiteks väliskõrgkoolis saadud tulemused), kasutatakse hinnete ülekandmisel eristamata hindamist. Eristamata hindamist kasutatakse ka siis, kui arvestatakse õppeplaani alusel väliskõrgkoolis saadud õppetulemusi. Kui varasemate õpingute käigus on õpiväljundite saavutamist hinnatud hindamissüsteemis, mis kehtib varasemate õpingute arvestamise otsuse tegemise hetkel Eestis, siis õpiväljundite hindamise tulemust ei muudeta.

VÕTA dokumendid tuleb saata VÕTA nõustajale, kelle ülesandeks on nõustamine varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega seotud küsimustes. Üldiste küsimuste korral võib pöörduda ka vota@ut.ee

Varasemate õpingute ja töökogemusest õpitu arvestamist reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri.

 

Õppekorralduse pealehele

Õppekava täitmine

Külalisüliõpilasena õppimine teises Eesti kõrgkoolis

Tulemusstipendiumi taotlemisel ei lähe VÕTA-ga tehtud ained õppekava täitmisena arvesse

Jaga
17.01.2022
#õppimine

Utrechti võrgustiku uurimisstipendium magistrantidele ja doktorantidele

Utrechti võrgustik (Utrecht Network) on 30 Euroopa Ülikoolist koosnev võrgustik. Eestist kuulub sellesse Tartu Ülikool.

Jaga
05.01.2022
#ettevõtlus #koostöö #õppimine

Praktikamess „Tõmbejõud“

16. veebruaril toimub Pärnu kolledžis praktikamess „Tõmbejõud“, mis viib kokku praktikakoha ja Pärnu kolledži praktikandi ning tulevase töötaja ja tööandja. 

Jaga
05.01.2022