Regionaalarengu põhipartner

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: tegutseme koostöös riigi ja kohalike omavalitsustega selle nimel, et vältida regionaalse ebavõrdsuse süvenemist, tehes kõrghariduse ning teadmussiirde kättesaadavaks riigi eri piirkondades.

Ühildame kolledžites pakutava kõrghariduse paikkonna võimaluste ja vajadustega ning oleme kestliku arengu ja innovatsiooni koostööpartner ettevõtetele kogu Eestis. Oleme Tartu linna üks peamisi koostööpartnereid, täiendades linnaga teineteist ja tihendades koostööd targa linna, ettevõtluse arengu, turismi ja transpordiühenduste, hariduse ning kultuuri teemavaldkondades.

Tegevussuunad

Eesti kõrghariduse parima kvaliteedi tagamine koostöös Eesti teiste kõrgharidusja teadusasutustega. Peame oluliseks kõrghariduse ning teadus- ja arendustöö kvaliteedil põhinevat ressursside jaotust, mis arvestab tasakaalustatud regionaalarengu vajadusi, jätkuvat üleilmastumist ja inimtegevuse kliimamõju, toetab tarka piirkondlikku spetsialiseerumist ja kohalikke olusid arvestavat arengut. Toetame riigi püüdlusi kõrgharidus- ja teadusasutuste võrgu optimeerimisel.

Koostöö jätkamine ja tugevdamine Tartu linna ja partneritega Tartu piirkonnas. Kujundame ühiselt atraktiivset linnakeskkonda, sealhulgas teeme koostööd hoonestu ning transpordivõrgu planeerimisel ja arendamisel, kasutades ülikooli mitmekülgset pädevust. Säilitame ja avame külastajatele kultuuriväärtusi. Arendame terviklikku haridussüsteemi nii kõikidel koolitasemetel kui ka täiendusõppes. Toetame linna püüdlusi uute transpordiühenduste loomisel ning panustame konverentsiturismi arengusse rahvusvaheliste ürituste organiseerimise kaudu. Teeme sünergia saavutamiseks koostööd piirkonna teadus-, arendus- ja innovatsioonipartneritega ning osaleme aktiivselt Tartu kui Euroopa kultuuripealinna tegemistes.

Kolledžite arendamine Narvas, Viljandis, Pärnus ning ülikooli kohalolek Tallinnas. Koostöös riigi ning kohalike omavalitsustega suurendame piirkondade omapära ja võimalusi arvestava õppetöö mahtu ning aitame kaasa innovatsiooni ja ettevõtluse arengule. Suurendame ülikooli põhitegevust toetavate ning riigi jaoks vajalike üksuste ja ettevõtmiste nähtavust ja mõju Tallinnas.

Rektoraadi tegevused 

  1. Eraraha kaasamise kasvatamine, vastava strateegia väljatöötamine (DF, P2, P6)
  2. Kolledžite arengukavade koostamine ja koostöö KOV-dega (SV, HV)
  3. Tallinnas tegutsemise ja ruumilise paiknemise kokkuleppimine (SV, K1)
  4. Kapitalieelarve ehitusobjektide juhtimine (K1)
  5. Maarjavälja tervikliku roheala kontseptsiooni loomine ja ettevalmistamine, planeeringuala maastikuarhitektuuri konkursi korraldamine (LT, K1)
  6. Ida-Virumaa õiglase ülemineku tegevuste planeerimine (P6, SV)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevused

  • VKA struktuurireformi läbiviimine, sh loovettevõtluse arendamine ja jätkusuutlikkuse

tagamine (HV)

Keskne lisatoetus
Arengufond 100 000€
Dekaanide tulemusjuhtimise eelarve 30 000€

#ülikoolist
Peahoone pilt

Otsime osakoormusega sisevalvetöötajat

21.09.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone suvel lippudega vaade paremalt küljelt

1. oktoobrini saab kandideerida Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumile

20.09.2022
#ettevõtlus #ülikoolist
Tehnoloogiainstituut.jpg

Otsime tehnoloogiainstituuti ettevõtlussuhete koordinaatorit

19.09.2022