Regionaalarengu põhipartner

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: tegutseme koostöös riigi ja kohalike omavalitsustega selle nimel, et vältida regionaalse ebavõrdsuse süvenemist, tehes kõrghariduse ning teadmussiirde kättesaadavaks riigi eri piirkondades.

Ühildame kolledžites pakutava kõrghariduse paikkonna võimaluste ja vajadustega ning oleme kestliku arengu ja innovatsiooni koostööpartner ettevõtetele kogu Eestis. Oleme Tartu linna üks peamisi koostööpartnereid, täiendades linnaga teineteist ja tihendades koostööd targa linna, ettevõtluse arengu, turismi ja transpordiühenduste, hariduse ning kultuuri teemavaldkondades.

Tegevussuunad

Eesti kõrghariduse parima kvaliteedi tagamine koostöös Eesti teiste kõrgharidusja teadusasutustega. Peame oluliseks kõrghariduse ning teadus- ja arendustöö kvaliteedil põhinevat ressursside jaotust, mis arvestab tasakaalustatud regionaalarengu vajadusi, jätkuvat üleilmastumist ja inimtegevuse kliimamõju, toetab tarka piirkondlikku spetsialiseerumist ja kohalikke olusid arvestavat arengut. Toetame riigi püüdlusi kõrgharidus- ja teadusasutuste võrgu optimeerimisel.

Koostöö jätkamine ja tugevdamine Tartu linna ja partneritega Tartu piirkonnas. Kujundame ühiselt atraktiivset linnakeskkonda, sealhulgas teeme koostööd hoonestu ning transpordivõrgu planeerimisel ja arendamisel, kasutades ülikooli mitmekülgset pädevust. Säilitame ja avame külastajatele kultuuriväärtusi. Arendame terviklikku haridussüsteemi nii kõikidel koolitasemetel kui ka täiendusõppes. Toetame linna püüdlusi uute transpordiühenduste loomisel ning panustame konverentsiturismi arengusse rahvusvaheliste ürituste organiseerimise kaudu. Teeme sünergia saavutamiseks koostööd piirkonna teadus-, arendus- ja innovatsioonipartneritega ning osaleme aktiivselt Tartu kui Euroopa kultuuripealinna tegemistes.

Kolledžite arendamine Narvas, Viljandis, Pärnus ning ülikooli kohalolek Tallinnas. Koostöös riigi ning kohalike omavalitsustega suurendame piirkondade omapära ja võimalusi arvestava õppetöö mahtu ning aitame kaasa innovatsiooni ja ettevõtluse arengule. Suurendame ülikooli põhitegevust toetavate ning riigi jaoks vajalike üksuste ja ettevõtmiste nähtavust ja mõju Tallinnas.

Juhtteema 2024: Tartu Ülikooli Ida-Virumaa regionaaltegevuse strateegia koostamine 

Üleülikooliline tegevus 

 1. Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondist rahastatud tegevusega alustamine ja sellega seotud kommunikatsioon (P1, P2, P6, K1, dekaanid) 
 2. Tartu Ülikooli Ida-Virumaa regionaaltegevuse strateegia koostamine koostöös Narva kolledži ning ülikooli teiste üksustega ja selle elluviimise koordineerimine (P6, SV) [arengufondi toetus 75 000 €] 
 3. Tartu Ülikooli erialade nähtavuse suurendamine Ida-Virumaa noorte hulgas (K1, dekaanid)
 4. Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 programmiga seotud ülikooli tegevuse koordineerimine. Tartu Ülikooli muuseumi toomkiriku valgusprojekti lõpuleviimine ja valge saali muutmine nüüdisaegseks esindussaaliks (P6) [toetus rektori reservist 96 000 €] 
 5. Tartu linna ja ülikooli koostöölepingu uuendamine. Tartu linna kliimakava kogukondlikus kokkuleppes osalemine (RE, K1, P6) 

Valdkonna või vastutusala tasemel tegevus 

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna esinduse kohaloleku toetamine (SV, K1)

Üleülikooliline tegevus

 1. Ida-Virumaa õiglase ülemineku tegevuste planeerimine teadus- ja arendustegevuses, tasemeõppes ja täiendkoolituses, sh Narva kolledži arendamisel (P1, P2, SV)
 2. Kultuuripealinn Tartu 2024 tegevus: Tartu toomkiriku valgusprojekti lõpuleviimine (DD) [arengufondi toetus 80 000 €]
 3. Osalemine Lõuna-Eesti regionaalse arenguleppe koostamises, millega ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, ettevõtjad ja ülikoolid lepivad kokku regiooni prioriteetsed arendustegevused ning mis on aluseks regionaalarengu meetmete kujundamisel; osalemine Tartumaa säästva arengu kogus (DD)
 4. Koostöö SA Tehvandi Spordikeskusega Kääriku treeningkeskuse arendamisel; taristu edasiarendus ja sisulise koostöö suundade kokkuleppimine (K1, MV)

Rektoraadi tegevus

 1. Tartu Ülikooli kohalolek Tallinnas (SV, K1)
 2. Ida-Virumaa õiglase ülemineku tegevuste planeerimine (P1, P2, P6, SV), sh
  1. ülemineku sotsiaal-majandusliku seireprogrammiga alustamine
  2. IT-labori töö alustamine Narva kolledžis
  3. Tasemeõppe arendamine Narva kolledžis (sh mikrokraadiprogrammid)
 3. Kultuuripealinn Tartu 2024 tegevuse 1. etapp (P6, K1)
 4. Maarjavälja roheala maastikuarhitektuurikonkursi läbiviimine koostöös Eesti Maastikuarhitektide Liiduga. Roheväljaku edasiarendus (LT, K1)
 5. Molekulaarbioloogia, geneetika ja tehnoloogia erialade hoonestu- ja taristuarenduse strateegia koostamine (K1, LT)

Rektoraadi tegevused 

 1. Eraraha kaasamise kasvatamine, vastava strateegia väljatöötamine (DF, P2, P6)
 2. Kolledžite arengukavade koostamine ja koostöö KOV-dega (SV, HV)
 3. Tallinnas tegutsemise ja ruumilise paiknemise kokkuleppimine (SV, K1)
 4. Kapitalieelarve ehitusobjektide juhtimine (K1)
 5. Maarjavälja tervikliku roheala kontseptsiooni loomine ja ettevalmistamine, planeeringuala maastikuarhitektuuri konkursi korraldamine (LT, K1)
 6. Ida-Virumaa õiglase ülemineku tegevuste planeerimine (P6, SV)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevused

 • VKA struktuurireformi läbiviimine, sh loovettevõtluse arendamine ja jätkusuutlikkuse

tagamine (HV)

Keskne lisatoetus
Arengufond 100 000€
Dekaanide tulemusjuhtimise eelarve 30 000€