Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Erivajadusega üliõpilaste stipendiumit saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist taotleda üliõpilane,

... kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
... kes õpib täis- või osakoormusega õppes või viibib akadeemilisel puhkusel;
... kes on erivajadusega (kellel on tuvastatud puue).

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumit on võimalik taotleda ja saada ka akadeemilise puhkuse ajal ja osakoormusega õppides ning ka lisa-aastal õppivatel, täiskoormusega üliõpilastel. Sellisel juhul stipendiumi suurus diferentseeritakse. Osakoormuses õppivale üliõpilasele makstakse erivajadusega üliõpilaste stipendiumit õppekava kahekordse nominaalkestuse jooksul.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub puude raskusastmest ja liigist:

  • sügavale või raskele puude raskusastmele vastava kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 510 eurot kuus;
  • sügavale või raskele puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalkaldega üliõpilasel 148 eurot kuus;
  • sügavale või raske puude raskusastmele vastava eelnevalt nimetamata muu funktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 80 eurot kuus;
  • keskmisele puude raskusastmele vastava kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 325 eurot kuus;
  • keskmisele puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 68 eurot kuus;
  • keskmisele puude raskusastmele vastava eelnevalt nimetamata muu funktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 60 eurot kuus.

Üliõpilane saab stipendiumit taotleda üks kord õppeaastas, sügissemestril kogu õppeaastaks ehk 10 kuuks ning kevadsemestril eeldusel, et sügisel taotlust ei esitatud kevadsemestriks ehk 5 kuuks. Kevadsemestril ei ole võimalik uuesti taotleda ka mitte siis kui sügisel taotleti stipendiumi vähemaks kui 10 kuuks. Stipendium makstakse välja iga kuu 10. kuupäevaks, v.a. august ja september (stipendium makstakse tagasiulatuvalt septembrikuu eest). 

Taotlus tuleb esitada Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemis https://toetused.kul.ee/et/login. Kevadsemestril saab stipendiumi taotleda 22. jaanuarist kuni 22. veebruarini. Paberkandjal dokumente vastu ei võeta. Vaata täpsemat infot Haridus- ja noorteameti erivajadusega üliõpilaste stipendiumi teemaliselt veebileheküljelt.

Stipendiumi suurus osakoormuses õppival või akadeemilisel puhkusel viibival õppekava täitval üliõpilasel sõltub registreeritud õppeainete ja sooritatud ainepunktide mahust. Arvestuslikult loetakse ühe semestri õppe mahuks 30 ainepunkti. Kui üliõpilane täidab semestris 30 ainepunktist näiteks 15, siis on ühe kuu stipendiumi suuruseks 50 protsenti (=15/30) eelpool toodud vastavast stipendiumi määrast.

Täiskoormusega õppiva üliõpilase nominaalse õppeaja lõppedes diferentseeritakse erivajadusega üliõpilaste stipendiumi suurus kehtestatud õppekava mahust puudu olevate ainepunktide alusel. See tähendab, et näiteks sügava või raske puude raskusastmele vastava kuulmisfunktsiooni kõrvalekalde korral on üliõpilasel õigus saada semestris kokku 2550 eurot (5 kuud * 510 eurot), mis jagatuna tavapärase nominaalse 30 ainepunktilise mahu korral teeb 1 ainepunkti hinnaks 85 eurot. Kui üliõpilane registreerib õppeainele, mille maht on nt 3 ainepunkti, on tal õigus selle eest saada kokku 255 eurot. Nimetatud 255 eurot makstakse välja terve semestri või õppeaasta jooksul sõltuvalt õppe lõpukuupäevast (näiteks: 10 kuu peale jagatuna 25,5 eurot kuus).

 

Lisainfo

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi info Haridus- ja Noorteameti kodulehel

  Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi maksmist ja määramist reguleerib riiklikul tasandil määrus "Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord".

 

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele