Missioon

Kanname Eesti rahvusülikoolina vastutust ühiskonna ees seisvate ülesannete lahendamise eest, olles teadmuspõhise majanduse teerajaja ning elukestva õppimise hoiaku ja tulevikuoskuste kujundaja. Tagame Eesti haritlaskonna ning eesti keele ja kultuuri järjekestvuse ning arendame erialadevahelises koostöös tugeva teadusülikoolina haridust ja teadust, tehnoloogiat ning muud loometegevust kogu maailmas.

Põhiväärtused
 

Image
Arengukava ikoon

Teaduspõhisus, mis paneb meid kriitiliselt mõtlema, seoseid otsima, tõe poole püüdlema ja probleeme lahendama. Teaduspõhisus on professionaalne kriteerium kõiges, mida teeme.

Image
Arengukava ikoon

Akadeemiline vabadus ja ülikooli autonoomia, mille kaudu täidame oma missiooni loominguliselt ja pühendumisega.

Image
Arengukava ikoon

Avatus uutele ideedele ja suhetes ühiskonnaga. Tugineme oma traditsioonidele, kuid oleme valmis pidevalt uuenema ja aitama  kaasa positiivsetele muutustele nii ülikoolis kui ka meid ümbritsevas maailmas.​​​​​​

Image
Arengukava ikoon

Koostöö inimeste, institutsioonide ja teadusalade vahel nii ülikoolis, Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Kasutame koostööst sündivat uut teadmist ühiskonna hüvanguks parimal vastutustundlikul viisil.

Image
Arengukava ikoon

Inimkesksus ja individuaalne areng. Nii ülikooli kui ka Eesti peamine vara on targad ja haritud inimesed. Väärtustame ülikoolis töötavaid ja õppivaid inimesi ning loome neile parimad arengu ja eneseteostuse tingimused ning innustava töö- ja õppekeskkonna.

Image
Arengukava ikoon

Vastutus. Teadvustame nii oma tegemiste kui ka tegemata jätmiste ühiskondlikku ja ülikoolisisest mõju. Meie sõnad ja teod on kantud vastutusest mineviku, oleviku ja tuleviku ees.


Visioon

Oleme üks Euroopa juhtivaid teadusülikoole, Eesti akadeemilise vaimsuse ja rahvuskultuuri keskus ning teadmusmahuka majanduse kiirendi. Oleme kokkuhoidev, inspireeriv ja avatud akadeemiline kogukond.