Skip to main content

Õpetajakoolituse erialastipendium

Õpetajakoolituse erialastipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu. Õpetajakoolituse erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

 

Taotlemise tingimused

Õpetajakoolituse erialastipendiumi saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist taotleda üliõpilane,

... kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või viibib alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks,
... kes õpib täiskoormusega ning ei ole ületanud õppekava nominaalkestvust,
... kes ei ole akadeemilisel puhkusel,
... kes on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus (kumulatiivselt vähemalt 30 EAP semestris) või on esimese semestri üliõpilane.

 

Kuidas vaadatakse õppekava täitmist?

Õppekava täitmise mahtu loetakse õppekava kontekstis, st õppekavast valitud moodulite ja ainete suhtes. Õppekava kontekstis tähendab, et maht ei kujune õppetöö tulemuste lehel olevast mahust, vaid õppetöö tulemused õppekava kontekstis olevast mahust. Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Õppekava täitmise mahtu arvestatakse kandideerimise semestri algusele eelneva päeva seisuga. Arvesse läheb eksami või arvestuse toimumise kuupäev. VÕTA otsuse alusel arvestatud õpitulemusi arvestatakse VÕTA otsuse tegemise semestril ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemusi nende esitamise semestril.

 

Millistel õppekavadel saab taotleda?

Bakalaureuseõppes on stipendiumi võimalik taotleda järgnevatel õppekavadel:

 • eripedagoogika,
 • humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis,
 • loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis,
 • humanitaarained mitmekeelses koolis,
 • koolieelse lasteasutuse õpetaja,
 • koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas,
 • keeled ja mitmekeelsus koolis,
 • kutseõpetaja.

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes on võimalik taotleda järgnevatel õppekavadel:

 • klassiõpetaja,
 • klassiõpetaja mitmekeelses koolis.

Magistriõppes on stipendiumi võimalik taotleda järgnevatel õppekavadel:

 • ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,
 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja,
 • eripedagoogika ja logopeedia,
 • filosoofia (kui õppekavast on valitud õpetajakoolituse erialamoodul),
 • gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja,
 • humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis,
 • kehaline kasvatus ja sport,
 • kunstide ja tehnoloogia õpetaja,
 • kaasav haridus,
 • matemaatika- ja informaatikaõpetaja,
 • põhikooli mitme aine õpetaja,
 • ajalugu (kui õppekavast on valitud õpetajakoolituse erialamoodul),
 • usuteadus (kui õppekavast on valitud õpetajakoolituse erialamoodul),
 • religiooniuuringud ja teoloogia (kui õppekavast on valitud õpetajakoolituse erialamoodul),
 • võõrkeeleõpetaja,
 • keeleõpetaja mitmekeelses koolis,
 • õpetajaharidus.

 

Taotlemine

Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada ÕISi kaudu iga semestri alguses:

sügissemestril ajavahemikul 1. september kuni 30. september
kevadsemestril ajavahemikul 1. veebruar kuni 29. veebruar.

Juhend stipendiumide avalduste esitamiseks ja vaatamiseks õppeinfosüsteemis

 

Stipendiumi määramine

Stipendium määratakse kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar) ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni). 

Õpetajakoolituse erialastipendium makstakse iga kuu 10. kuupäevaks eelneva õppekuu eest (välja arvatud septembrikuu stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. oktoobril ning veebruarikuu stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. märtsil). Stipendiumi mitte määramise teavitus saadetakse taotlejatele kevadsemestril 25. märtsil ja sügissemestril 25. oktoobril.

Üliõpilase eksmatrikuleerimisel lõpetatakse erialastipendiumi maksmine. Kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmisega, makstakse erialastipendium välja ka eksmatrikuleerimise õppekuu eest. 

 

Kuidas moodustub paremusjärjestus?

Õpetajakoolituse erialastipendiumi paremusjärjestuse koostab stipendiumikomisjon esmajärjekorras loodus- ja reaalainete õpetaja ning eesti keele õpetaja mitte-eesti koolis õppekavade üliõpilastest. Eelistatavad õppekavad on loodus- ja reaalaainete õpetamine põhikoolis, põhikooli mitme aine õpetaja (bioloogia, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, matemaatika erialad), gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja, matemaatika- ja informaatikaõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja (eesti keele võõrkeelena õpetaja eriala), humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis (eesti keel teise keelena gümnaasiumiastmes, eesti keel teise keelena põhikoolis ja keelekümbluse erialad) ning keeleõpetaja mitmekeelses koolis (eesti keel teise keelena eriala) ning õpetajaharidus (bioloogiaõpetaja, füüsikaõpetaja, geograafiaõpetaja, informaatikaõpetaja, keemiaõpetaja, matemaatikaõpetajaerialad). Eelistatud õppekavadele eraldatakse 50% stipendiumite koguarvust.

Pingerida koostatakse lähtudes taotleja eelmise semestri kaalutud keskmisest hindest üle kõigi õpitulemuste. Võrdse kaalutud keskmise hinde korral eelistatakse:

 • taotlejat, kellel on kogu õppeaja kõigi õpitulemuste arvestuses kõrgem kaalutud keskmine hinne,
 • taotlejat, kellel on kumulatiivselt õppekava täidetud suuremas mahus,
 • taotlejat, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid õpitulemusi,
 • taotlejat, kes on saavutanud oma erialal silmapaistvaid tulemusi, osalenud edukalt erialastel võistlustel või konkurssidel või on ühiskondlikult aktiivne. Komisjonil on õigus vajadusel nõuda üliõpilaselt dokumente ja andmeid, mis võimaldavad hinnata üliõpilase silmapaistvaid tulemusi õppevaldkonnas ning ühiskondlikku aktiivsust.

Kui üliõpilasel ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet.

Paremusjärjestuse koostamise õppeaasta sügissemestril immatrikuleeritud üliõpilastele määratakse sügissemestril erialastipendium ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel. Võrdsete konkursipunktide korral eelistatakse kõrgema matemaatika riigieksami või sisseastumiseksami tulemusega üliõpilast. Kui sisseastumise punktid on võrdsed, siis moodustatakse paremusjärjestus ühiskondliku aktiivsuse põhjal - selle hindamiseks kasutatakse üliõpilaste esitatud materjale. Ka käesoleval aastal immatrikuleeritud üliõpilastel tuleb esitleda taotlus. 

 

Akadeemilise puhkuse ajal erialastipendiumi saamine

Akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilasele lõpetatakse erialastipendiumi maksmine viimasele õppetööl viibitud päevale järgnevast õppekuust alates. Stipendiumi on õigus semestri lõpuni edasi saada akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilasel, kui talle on tulemusstipendium määratud ning kui ta täidab õppekava ja on:

 • keskmise, raske või sügava puudega,
 • alla 3-aastase lapse vanem või eestkostja,
 • alla 16-aastase puudega lapse vanem või eeskostja või
 • viibib akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.

Sellistel juhtudel makstakse stipendium akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest välja kuu aja jooksul pärast semestri lõppu. Akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest makstava stipendiumi suurus diferentseeritakse akadeemilise puhkuse semestril täidetud õppekava mahu järgi.

 

Samaaegsed stipendiumid

Üliõpilase eksmatrikuleerimisel lõpetatakse erialastipendiumi maksmine. Kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmisega, makstakse erialastipendium välja ka eksmatrikuleerimise õppekuu eest.  

 

Lisainfo

Erialastipendiumi taotlemise tingimusete ja pingeridade kohta täpsemat infot saab oma valdkonna dekanaadist.

Erialastipendiumi maksmist ja määramist reguleerib riiklikul tasandil määrus üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord. Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022