Kvaliteedijuhtimine

28. mail 2021 võttis senat vastu ülikooli kvaliteedijuhtimise põhimõtted, mille eesmärk on luua Tartu Ülikoolis ühtne kvaliteedijuhtimise raamistik ning määratleda kvaliteedijuhtimisega seotud toimingud ja vastutajad. Põhimõtted aitavad toetada ülikooli kvaliteedikultuuri arengut, parendada liikmeskonna töö- ja õpikogemust ning ülikooli pakutavate teenuste kvaliteeti. ​

Kvaliteedijuhtimise põhimõtted

 1. Kvaliteedijuhtimise põhimõtete eesmärk on luua Tartu Ülikoolis (edaspidi: ülikool) ühtne kvaliteedijuhtimise raamistik ning määrata kindlaks kvaliteedijuhtimise toimingud ja selle eest vastutajad.
   
 2. Kvaliteedijuhtimine on strateegilise juhtimise osa, mis tagab ülikooli arengu- ja tegevuseesmärkidega kooskõlas olevad protsessid ning nende korrapärase ülevaatuse ja parenduse. Kvaliteedijuhtimine toetab ülikooli kvaliteedikultuuri arengut ning aitab hoida ja parandada põhi- ja tugitegevuse kvaliteeti. Kvaliteedijuhtimine põhineb pideva parendamise ringil, mille osad on kavandamine, teostamine, hindamine ja parendamine.
   
 3. Kvaliteedijuhtimisel lähtutakse ülikooli põhikirjast ja arengukavast. Kvaliteet on määratletud ülikooli missiooni, põhiväärtuste, visiooni ja ülesannetega, mis on sõnastatud arengukavas. Ülikooli õigusaktides ja juhendites on kirjeldatud protseduurid, mis toetavad arengukava eesmärkide saavutamist ja ülikooli ülesannete täitmist kõigil juhtimistasanditel.
   
 4. Ülikool tagab kvaliteedi kogu oma tegevuse pideva ja eesmärgipärase täiustamise kaudu, võttes arvesse eri huvirühmade ootusi ja tagasisidet. Ülikooli huvirühmad on ülikooli liikmeskond, täiendusõppijad, vilistlased, partnerid, tööandjad, valitsusasutused, kohalikud omavalitsused ja laiemalt kogu ühiskond. Ülikool jälgib, et püüdlus vastata ühe huvirühma ootustele ei vähendaks teiste huvirühmade rahulolu.
   
 5. Ülikooli põhitegevus on õppe-, teadus- ja arendustöö ning nendel põhinevate teenuste osutamine ühiskonnale. Põhitegevuse kvaliteeti mõjutavad muu hulgas õppijate ettevalmistus ja motivatsioon, töötajate pädevus ja motivatsioon, ülikooli arengu- ja tegevuseesmärkide selgus, teostatavus ja ambitsioonikus, tugitegevuse kvaliteet, õppe- ja teadustaristu seisund ning rahalised ja muud vahendid.
   
 6. Ülikooli tugitegevus toetab põhitegevuse kvaliteetset elluviimist. Tugitegevuse kvaliteeti mõjutavad muu hulgas töötajate pädevus ja motivatsioon, ülikooli arengu- ja tegevuseesmärkide selgus, teostatavus ja ambitsioonikus ning rahalised ja muud vahendid.
   
 7. Teavet põhi- ja tugitegevuse kvaliteedi kohta annavad muu hulgas tagasisideküsitlused, õppetöö sisehindamine, töötajate tulemusvestlused ja atesteerimine, tulemus- ja võtmenäitajate saavutamine, siseaudit ja välishindamised. Saadud andmestiku alusel korraldatakse parendustegevust.
   
 8. Kvaliteedikultuuri tunnused on töötajate ja õppijate pühendumus tööle ja õpingutele, jagatud väärtused, eetilisus, koostöö, parimate tavade jagamine ning pideva parendamise soov.
   
 9. Kvaliteedijuhtimise parima toimimise eest vastutab rektor. Kvaliteedi eest vastutavad kõik ülikooli töötajad oma tegevusvaldkonna piires. Õppijad vastutavad oma õppimise kvaliteedi eest.
   
 10. Kvaliteedijuhtimise põhimõtted vaadatakse senatis üle vajadust mööda, kuid mitte harvem kui üks kord arengukava kehtivusaja jooksul.

 

Kvaliteedijuhtimine põhineb pideva parendamise ringil

Image
Kvaliteedi juhtimine

 

 

Kvaliteedijuhtimisega seotud toimingud ja vastutajad

Kavandamine

Tegevus ja protsess

 

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

 Tegevuse aeg/sagedus

Ülikooli arengu kavandamine

 

Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2021–2025 

Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted 

Ruumilise arengu strateegia aastani 2025 

Finantsstrateegia 2025. aastani  

Eraraha kaasamise strateegia 

 

Rektor, arendusjuht

 

Rektoraat

Kord 5 aasta jooksul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personali värbamise ja arengu kavandamine

 

Juhtimise hea tava
Akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise kord

 

Rektor,
akadeemiline sekretär

 

Personaliosakond, 
valdkondlik struktuuriüksus

Vastavalt vajadusele 

   

 

         

Digiarengu kavandamine

 

Digiarengustrateegia (kavandamisel)
Infotehnoloogia strateegia

 

Kantsler

 

Infotehnoloogia osakond

Vastavalt vajadusele 

 

             

Riskide kaardistamine 

 

Siseauditeerimise eeskiri 

 

Rektor

 

Siseauditi büroo 

Vastavalt vajadusele 

Tegevus ja protsess

 

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

 

Tegevuse aeg/sagedus 

Õppekava avamise kavandamine

 

Õppekava statuut
Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted

 

Õppeprorektor, dekaan

 

 

Õppeosakond,
valdkondlik struktuuriüksus

 

Vastavalt vajadusele 

                 

Õppekorralduse kavandamine

 

Õppekorralduseeskiri

 

Õppeprorektor

 

Õppeosakond,
valdkondlik struktuuriüksus

 

Vastavalt vajadusele 

                 

Üliõpilaste vastuvõtu kavandamine

 

Vastuvõtueeskiri kõrghariduse esimeses ja teises astmes 2021/2022. õppeaastal
Vastuvõtueeskiri doktoriõppes
Õppeosakonna kirjeldus

 

Õppeprorektor

 

Õppeosakond, 

valdkondlik struktuuriüksus

 

Vastavalt vajadusele 

                 

Õpikeskkondade arendamise kavandamine

 

Õppeosakonna kirjeldus

 

Õppeprorektor

 

Õppeosakond,
valdkondlik struktuuriüksus

 

Vastavalt vajadusele 

Täiendusõppeprogrammide väljatöötamine

 

Täiendusõppe eeskiri,
Täiendusõppe õppetasu kehtestamise
Arveldamise ja õppetasust vabastamise kord

Täiendusõppe tunnistuse ja tõendi väljaandmise kord
Õppeosakonna kirjeldus

 

Õppeprorektor, dekaan

 

Õppeosakonna elukestva õppe keskus, täiendusõpet korraldav struktuuriüksus

 

Vastavalt vajadusele 

                 

Tegevus ja protsess

 

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

 

Tegevuse aeg/sagedus 

Uute teadusuuringute planeerimine ja selleks TA finantsvahendite taotlemine

 

Arendusprojektide menetlemise eeskiri 

Hea teadustava 

Grandikeskuse kirjeldus 

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kirjeldus 

Projektikirjutusüksuse teenuste kirjeldus (siseveebis), 

Juhend huvide konflikti ja korruptsiooniohtlike olukordade ennetamiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks 

Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee statuut 

Võrdse kohtlemise juhend  

 

Teadusprorektor, dekaan

 

Grandikeskus,
valdkondlik struktuuriüksus

 

Vastavalt vajadusele 

Tegevus ja protsess

 

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

 

Tegevuse aeg/sagedus 

Arengu kavandamine

 

Tartu Ülikooli muuseumi arengukava 2022–2026 

Tartu Ülikooli teaduskooli arengukava 2023–2028 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia arengukava 2025 

Tartu Ülikooli raamatukogu arengukava 2021–2025 

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arengukava aastani 2025

 

Teadus-prorektor, õppeprorektor, arendusjuht, kantsler 

 

Asutuse juht

 

Kord 5 aasta jooksul 

Teostamine

Tegevus ja protsess

 

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

 

Vastutaja

Protsessi omanik

 

Tegevuse aeg/sagedus 

Strateegiline juhtimine

 

Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2021–2025 

Tartu Ülikooli finantsstrateegia 2025. aastani  

Tartu Ülikooli ruumilise arengu strateegia aastani 2025 

Eraraha kaasamise strateegia 

Arengufondi statuut 

Tulemuskokkulepped 

Valdkondade arengukavad 

Valdkondlike struktuuriüksuste arengukavad 

 

Rektor, dekaan

Rektoraadi büroo,
valdkondlik struktuuriüksus

 

Pidev

   

 

         

Ülikooli juhtimine ja esindamine

 

Tartu Ülikooli põhikiri
Rektoraadi tegevuse alused ja kord

Juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise põhimõtted

Akadeemiliste töötajate esindajate valdkonna nõukokku valimise tingimused ja kord

Senati valimise reglement

Juhtimise hea tava

Dekaani ja asutuse direktori valimise kord

 

Rektor

Rektoraadi büroo

 

Pidev

   

 

         

Rahvusvaheline koostöö

 

Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted
Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027, University of Tartu

 

Arendusjuht,
dekaan

Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond, õppeosakonna rahvusvahelise õpirände keskus,
valdkondlik struktuuriüksus

 

Pidev

   

 

         

Finantsjuhtimine

 

Eelarvete koostamise põhimõtted
Eelarvekomisjoni reglement

Eelarve eeskiri

Finantsallikate kasutamise kord

Raamatupidamise sise-eeskiri

Hankekord

Hindade kehtestamise eeskiri

Rahandusosakonna kirjeldus

 

Finantsjuht, dekaan

Rahandusosakond

 

Pidev

   

 

         

Personalijuhtimine

 

Töökord
Kollektiivleping

Akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise kord

Akadeemiliste töötajate ametijuhendid

Akadeemiliste töötajate atesteerimise kord

Emeriteerumise kord

Vabade kunstide professori statuut

Tunnustamise kord

Palgaeeskiri

Võrdse kohtlemise juhend

Töötervishoiu ja tööohutuse kord

Personaliosakonna kirjeldus

Aasta õppeteo auhinnaga tunnustamise tingimused ja kord

Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinna statuut

Tartu Ülikooli õppekvaliteedi edendamise auhinna statuut

 

Rektor, akadeemiline sekretär (tunnustamine), 
dekaan

Personaliosakond, 
valdkondlik struktuuriüksus

 

Pidev

   

 

         

Õpi- ja töökeskkonna haldamine ja arendus

 

Kinnisvara kasutamise ja käsutamise kord
Tartu Ülikooli ruumilise arengu strateegia aastani 2025

Kinnisvarainvesteeringute ja ehitustööde kord

Hoonete ja ruumide kasutamise eeskiri

Tuleohutuseeskiri

Turvalisuse tagamise põhimõtted TÜ hoonetes

Kemikaalide käitlemise kord

Hoonete ja ruumide valvestamise kord

Jäätmekäitluseeskiri

E-posti teenuse kasutamise kord

Infoturbe strateegia

Kinnisvaraosakonna kirjeldus

Infotehnoloogiastandard

Infotehnoloogiateenuse osutamise kord

Infotehnoloogia osakonna kirjeldus

 

Kantsler, dekaan

Kinnisvaraosakond,
infotehnoloogia osakond, 

valdkondlik struktuuriüksus

 

Pidev

   

 

         

Akadeemiline eetika

 

Head tavad: õpetamise, õppimise, doktoriõppe hea tava, hea teadustava, tagasiside andmise hea tava
Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee statuut

Tartu Ülikooli eetikakeskuse statuut

 

Akadeemiline sekretär,
dekaan

Valdkondlik struktuuriüksus

 

Pidev

   

 

         

Kommunikatsiooni juhtimine

 

Tartu Ülikooli ühtsed sümbolid
Sümboolika eeskiri

Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna kirjeldus

Tartu Ülikooli turundus- ja kommunikatsioonipõhimõtted (siseveebis) 

 

Kantsler, dekaan

Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond,

valdkondlik struktuuriüksus

 

Pidev

   

 

         

Riskide juhtimine

 

Siseauditeerimise eeskiri

 

Rektor, dekaan

Siseauditi büroo, valdkondlik struktuuriüksus

 

Pidev

   

 

         

Teabehaldus

 

Asjaajamiseeskiri 

Dokumentide loetelu 

Kantselei kirjeldus 

 

Kantsler

Kantselei

 

Pidev

Tegevus ja protsess

 

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

Tegevuse aeg/sagedus 

Õppeaine koostamine

 

Õppekorralduseeskiri

 

Õppeprorektor, dekaan

 

Õppeaine õpetamise eest vastutav struktuuriüksus

Vastavalt vajadusele

 

             

Õppekava avamine

 

Õppekava statuut
Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted

 

Õppeprorektor, 
dekaan

 

 

Õppeosakonna õppekorraldus- ja kvaliteeditalitus, dekanaat,
õppetööd korraldav struktuuriüksus

Vastavalt vajadusele

 

             

Õppetöö korraldamine

 

Õppekorralduseeskiri

 

Dekaan

 

Õppetööd korraldav struktuuriüksus

Pidev

 

             

Üliõpilaste vastuvõtt

 

Kõrghariduse esimese ja teise astme 2023/2024. õppeaasta vastuvõtueeskiri 

Doktoriõppe vastuvõtueeskiri 

Õppeosakonna kirjeldus 

 

Õppeprorektor

 

Õppeosakond, valdkondlik struktuuriüksus 

Kord aastas

               

Õppijate nõustamine ja juhendamine

 

Õppekorralduseeskiri
Õppekava statuut
Õppeosakonna kirjeldus
Üliõpilaskonna büroo kirjeldus

 

Õppeprorektor,
dekaan

 

Õppeosakond, õppetööd korraldav struktuuriüksus

Pidev

 

             

Õppejõudude nõustamine ja juhendamine

 

Personaliosakonna kirjeldus
Õppeosakonna kirjeldus

Õpetamise hea tava
Atesteerimise kord
Akadeemilise töötaja ametijuhend

Õpetamise arendamise grant

 

Õppeprorektor, dekaan

 

Personaliarenduskeskus,
elukestva õppe keskus,

õppetööd korraldav struktuuriüksus

Pidev

 

             

Õppeinfosüsteemi haldamine ja arendus 

 

Õppeosakonna kirjeldus
Õppeinfosüsteemi korraldus

Juhendid e-õppe kasutamiseks

 

Õppeprorektor

 

Õppeosakond

Pidev

 

             

Täiendusõppeprogrammide väljatöötamine ja korraldamine

 

Täiendusõppe eeskiri
Täiendusõppe õppetasu kehtestamise, arveldamise ja õppetasust vabastamise kord
Täiendusõppe tunnistuse ja tõendi väljaandmise kord
Õppeosakonna kirjeldus

 

Õppeprorektor, dekaan

 

Elukestva õppe keskus,
t
äiendusõpet korraldav struktuuriüksus

Pidev

 

Tegevus ja protsess

 

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend

 

Vastutajad

Protsessi omanik

 

Tegevuse aeg/sagedus 

Teadusuuringud ja neil põhinevate teenuste pakkumine

 

Hea teadustava
Arendusprojektide menetlemise eeskiri (APME)
Kalibreerimis-, analüüsi-, mõõdistamis- ja katsetustunnistuste väljaandmise kord
Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kirjeldus
Huvide konflikti ning korruptsioonijuhtumite ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise meetmed
Ettevõtluskoostöös huvide konflikti vältimise juhend (siseveebis)
Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee statuut
Võrdse kohtlemise juhend
Juhend TA teenuste sisestamise kohta ETIS-esse (siseveebis)
Adapteri (ettevõtete) päringutele vastamise juhend (nii administraatorile kui ka partnerile)

 

Teadusprorektor, 

dekaan

Grandikeskus,
ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus,
valdkondlikud struktuuriüksused

 

Pidev

   

 

         

TA taristu haldamine

 

Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskuse statuut 

Tartu Ülikooli bioohutuse tuumiklabori statuut 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri 

Teadustaristu fondi põhimõtted 

 

Teadusprorektor, dekaan

Teadustaristut haldavad üksused

 

Pidev

   

 

         

Intellektuaalomandi kaitse

 

Tartu Ülikoolis loodud intellektuaalomandi käsitlemise kord
Ärilise potentsiaaliga intellektuaalomandi objektist teatamise vorm
Intellektuaalomandi üleandmise akt
Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kirjeldus

 

Arendusprorektor

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (intellektuaalse omandi valdkonna jurist)

 

Pidev

   

 

         

Teadustulemuste rakendamine ettevõtluses (nn uusettevõtlus)

 

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kirjeldus

 

Arendusprorektor, dekaan

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus,
valdkondlik struktuuriüksus

 

Pidev

Tegevus ja protsess

 

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

Tegevuse aeg/sagedus

Geenivaramu pidamine

 

Genoomika instituudi põhikiri

 

Teadusprorektor

 

Genoomika instituut

Pidev

   

 

         

Raamatukoguteenused

 

Tartu Ülikooli raamatukogu kasutamise eeskiri
Tartu Ülikooli raamatukogu põhikiri

 

Teadusprorektor

 

Raamatukogu

Pidev

 

             

Teadus- ja kultuurilooliste kogude pidamine ja sellel tuginevad teenused

 

Tartu Ülikooli muuseumi põhikiri
Tartu Ülikooli raamatukogu põhikiri
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri

 

Arendusjuht, teadusprorektor 

 

Loodusmuuseumi ja
botaanikaaia direktor,
muuseumi direktor, raamatukogu direktor

Pidev

 

             

Loodusteaduslike kogude pidamine ja sellel tuginevate teenuste pakkumine

 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia loodusteadusliku kollektsiooni ja digiarhiivi korralduse eeskiri

 

Arendusjuht

 

Loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor

Pidev

 

             

Kultuuripärandi säilitamine

 

Kultuurivara haldamise kord
Tähetorni hoonekompleksi kui UNESCO maailma kultuuripärandi seire kooskõlas UNESCO maailmapärandi konventsiooni rakendamise juhendiga (Operational Guidlines for the Implementation of the World Heritage Convention)
Ajalooliste hoonete (peahoone, Toomemäe ja botaanikaaia hooned) kui Euroopa kultuuripärandi märgise saanud objektide seire kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1194/2011/EL (art 15)
Muinsuskaitseseadus ja Tartu vanalinna muinsuskaitseala kaitsekord

 

Rektor, arendusjuht, kantsler

 

Kinnisvaraosakond, 

valdkondlik struktuuriüksus

Pidev

 

             

Teadus- ja tehnoloogiapõhise huvihariduse pakkumine

 

Teaduskooli põhikiri
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri

 

Õppeprorektor, arendusjuht

 

Loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor, Teaduskooli direktor 

Pidev

 

             

Teadusuuringute tulemuste tutvustamine (populariseerimine)

 

Instituutide põhikirjad 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri 

Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna kirjeldus 

Tartu Ülikooli turundus- ja kommunikatsioonipõhimõtted (siseveebis) 

 

Teadusprorektor, dekaan

 

Turundus- ja kommunikatsiooniosakond,
asutus, valdkondlik struktuuriüksus

Pidev

Hindamine

Tegevus ja protsess

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

Vastutajad 

Protsessi omanik 

Tegevuse aeg/sagedus

Arengu- ja rakenduskavade ülevaatus 

 

Arendusjuht, dekaan 

Rektoraadi büroo, valdkondlik struktuuriüksus 

Kaks korda aastas (vahearuanne septembris ja lõpparuanne aasta alguses) 

Majandusaasta aruanded 

 

Finantsjuht 

Rahandusosakond, 

Rektoraadi büroo 

Kord aastas, märts 

Statistika.ut.ee töölaua arendamine 

 

Arendusjuht 

Rektoraadi büroo 

Vastavalt vajadusele 

Tulemusvestlused 

Juhtimise hea tava 

Palgaeeskiri 

Personaliosakonna kirjeldus 

Tulemuskokkulepped 

Rahuloluküsitlused 

Rektor, dekaan 

Personaliosakonna juhataja, struktuuriüksuste juhid, töö vahetud korraldajad 

Kord aastas,  

vahemikus detsember kuni veebruar 

Akadeemiliste töötajate atesteerimine 

Akadeemiliste töötajate atesteerimise kord 

Akadeemiliste töötajate ametijuhend 

Hea teadustava 

Õpetamise hea tava 

Akadeemiline sekretär, dekaan 

Personaliosakond, valdkondliku struktuuriüksuse juht 

Vastavalt vajadusele 

Doktorantide atesteerimine 

Õppekorralduseeskiri

Doktoriõppe eeskiri 

Dekaan 

 

Doktoriõppe keskused 

Kord aastas 

Üliõpilaste ja arst-residentide apellatsioonid  

Õppekorralduseeskiri 

Residentuuri eeskiri 
Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidluskomisjoni ja vastuvõtu juhtkomisjoni kodukord 

Täiendusõppe eeskiri 

Võrdse kohtlemise juhend 

Dekaan 

Õppeprodekaan, meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan, õppeprorektor, vaidluskomisjon, vastuvõtu juhtkomisjon, täiendusõpet korraldava struktuuriüksuse juht, õppeosakonna juhataja, õppekorralduse jurist 

Vastavalt vajadusele 

Töötajate tagasiside töökeskkonnale 

üksuste riskianalüüsid, 

rahuloluküsitlused, 

tulemusvestlused, 

Töötervishoiu ja tööohutuse kord,  

personaliosakonna kirjeldus 

 

Kantsler, dekaan 

Personaliosakond, 

struktuuriüksuse juht 

Kord aastas 

Siseaudit 

Siseauditeerimise eeskiri 

Siseauditi juht 

Siseauditi büroo 

Pidev, vastavalt  

siseauditi plaanile 

Institutsionaalne akrediteerimine jm välishindamine 

Kõrghariduse kvaliteedi hindamine - HAKA 

Rektor  

Rektoraadi büroo, 

 

Kord 7 aasta jooksul 

Riskide hindamine 

Siseauditeerimise eeskiri 

Rektor 

Siseauditi büroo 

Kord aastas 

Riigisiseste ja rahvusvaheliste sarnase profiiliga õppeasutuste võrdlusuuringud 

Ülikoolide rahvusvahelised edetabelid 

ENLIGHT programmi tulemused 

Arendusjuht 

Rektoraadi büroo  

Pidev 

Tegevus ja protsess

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

Vastutajad 

Protsessi omanik

Tegevuse aeg/sagedus   

Õppetöö sisehindamine 

Õppekava statuut 

Õppeprorektor, dekaan 

Õppeosakonna õppekorraldus- ja kvaliteeditalitus, õppekava haldav struktuuriüksus või dekanaat

Kord aastas 

Üliõpilaste hindamine 

Õppekorralduseeskiri 

Dekaan 

Õppetööd korraldav struktuuriüksus 

Pidev 

Tagasiside tasemeõppe ainetele ja õppekavadele ning täiendusõppeprogrammidele 

Tasemeõppes tagasiside küsimise ja arvestamise kord, täiendusõppe eeskiri 

 

Õppeprorektor, 

dekaan 

Õppeosakond, õppetööd, korraldav struktuuriüksus 

Kord semestris (dets, mai) 

Täiendusõppeprogrammidele - pidev  

Vastuvõtu korralduse hindamine 

 

Õppeprorektor

Õppeosakond, valdkondlik struktuuriüksus 

Kord aastas 

Tegevus ja protsess 

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

Vastutajad 

Protsessi omanik 

Tegevuse aeg/sagedus   

Avatud teadus, sh andmehaldus, publitseerimine 

TA tulemusi hinnatakse ülikooliväliselt, seda rakendavad nt teadusandmete kogumise rahastajad ja publikatsioonide (laiemalt teadustulemuste) avaldajad – eelretsenseerimine kui kvaliteedi hindamine; 

Tartu Ülikooli raamatukogu põhikiri

raamatukogu juhised avatud teaduse ning teadusandmete haldamise alal (raamatukogu veebileht), 

doktoriõppe eeskiri 

Teadusprorektor 

Raamatukogu 

Pidev 

TA hindamine, sh korraline ja sihtevalveerimine  

TA välishindamise tingimused kehtestab teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse alusel valdkonna eest vastutav minister. Ülikool peab ise taotlema korralises välishindamises osalemist. Sihtevalveerimises osalemine on kohustuslik juhul, kui ülikool on saanud hinnatavas teadusvaldkonnas riigieelarvelist rahastust 

Teadusprorektor 

Grandikeskus 

Korraline evalveerimine kord 7 aasta jooksul. 

Sihtevalveerimine vastavalt vajadusele.  

Tegevus ja protsess 

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

Vastutajad 

Protsessi omanik 

Tegevuse aeg/sagedus   

Tegevusaruanded 

Tartu Ülikooli muuseumi aastaaruanded 

Loodusmuuseumi ja botaanikaaia aruanded 

Teaduskooli tegevusaruanded 

Arendusjuht, õppeprorektor, dekaan 

Asutus, valdkondlik struktuuriüksus 

Kord aastas 

Kvaliteedimärgi taotlemine 

Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava 2019–2022

hea keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kriteeriumid 

Õppeprorektor 

Teenuse pakkuja 

 

Tagasisideküsitlused 

Mitteformaalses keskkonnahariduses kooskõlas hea keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kriteeriumidega 

Õppeprorektor 

Teenuse pakkuja 

Kursuse lõpus 

Parendamine

Tegevus ja protsess 

Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

Vastutajad 

Protsessi omanik 

Tegevuse aeg/sagedus 

Töötajate arengu toetamine, sh  

Personaliosakonna kirjeldus 

Rahuloluküsitlus 

Sisekoolituste tagasiside 

Kantsler, dekaan 

Personaliosakond, valdkondlik struktuuriüksus 

Pidev 

juhtimisoskuste arendamine 

Juhtimise hea tava 

Personaliosakonna kirjeldus 

Kantsler, dekaan 

Personaliosakond, dekanaat 

Pidev 

õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine 

Õppeosakonna kirjeldus 

Personaliosakonna kirjeldus 

Õpetamise hea tava 

Õpetamise arendamise grant 

Õppeprorektor, dekaan 

Personaliarenduskeskus, elukestva õppe keskus 

Pidev 

Parimate tavade jagamine 

 

Rektor, dekaan 

Valdkondlik struktuuriüksus 

Pidev 

Õppimisoskuste arendamine 

 

Õppeprorektor 

TÜÜE 

Pidev 

Õppekorralduse ajakohastamine 

Õppekorralduseeskiri 

Õppeprorektor 

Õppeosakond 

Vastavalt vajadusele 

Õppekava muutmine ja ajakohastamine 

Õppekava statuut 

Õppeprorektor, dekaan 

Õppeosakond, valdkondlik struktuuriüksus 

Vastavalt vajadusele 

Täiendusõppeprogrammi ajakohastamine 

Täiendusõppe eeskiri 

 

Õppeprorektor, dekaan 

Õppeosakonna elukestva õppe keskus,  

täiendusõpet korraldav struktuuriüksus 

 

Vastavalt vajadusele 

Õppeaine muutmine ja ajakohastamine 

Õppekorralduseeskiri 

Õppeprorektor, dekaan 

Õppeosakond, valdkondlik struktuuriüksus 

Vastavalt vajadusele 

Haridusprogrammide ajakohastamine (nt muuseumid) 

 

arendusjuht 

Teenuse pakkuja 

Vastavalt vajadusele 

 

Teenuste ajakohastamine 

 

Teadusprorektor, õppeprorektor, Arendusjuht, 

kantsler 

Teenuse pakkuja 

Vastavalt vajadusele 

Õigusaktide ja juhendite ajakohastamine 

 

Teadusprorektor, õppeprorektor, Arendusjuht, 

kantsler 

Vastav struktuuriüksus 

Vastavalt vajadusele 

Riskitaseme hinnangu korrigeerimine 

 

Rektor 

Siseauditi büroo 

Vastavalt vajadusele 

Parendustegevuse mõju hindamine 

Vt Hindamine 

Vastav rektoraadi liige 

Vastav struktuuriüksus 

Peale parendustegevuse rakendamist 

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Delta building near Emajõgi

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust hakkab juhtima Mihkel Tammo

Professor Mart Loog

Bioinseneeria instituudi juhiks valiti molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog