Kvaliteedijuhtimine

28. mail 2021 võttis senat vastu ülikooli kvaliteedijuhtimise põhimõtted, mille eesmärk on luua Tartu Ülikoolis ühtne kvaliteedijuhtimise raamistik ning määratleda kvaliteedijuhtimisega seotud toimingud ja vastutajad. Põhimõtted aitavad toetada ülikooli kvaliteedikultuuri arengut, parendada liikmeskonna töö- ja õpikogemust ning ülikooli pakutavate teenuste kvaliteeti. ​

Kvaliteedijuhtimise põhimõtted

 1. Kvaliteedijuhtimise põhimõtete eesmärk on luua Tartu Ülikoolis (edaspidi: ülikool) ühtne kvaliteedijuhtimise raamistik ning määrata kindlaks kvaliteedijuhtimise toimingud ja selle eest vastutajad.
   
 2. Kvaliteedijuhtimine on strateegilise juhtimise osa, mis tagab ülikooli arengu- ja tegevuseesmärkidega kooskõlas olevad protsessid ning nende korrapärase ülevaatuse ja parenduse. Kvaliteedijuhtimine toetab ülikooli kvaliteedikultuuri arengut ning aitab hoida ja parandada põhi- ja tugitegevuse kvaliteeti. Kvaliteedijuhtimine põhineb pideva parendamise ringil, mille osad on kavandamine, teostamine, hindamine ja parendamine.
   
 3. Kvaliteedijuhtimisel lähtutakse ülikooli põhikirjast ja arengukavast. Kvaliteet on määratletud ülikooli missiooni, põhiväärtuste, visiooni ja ülesannetega, mis on sõnastatud arengukavas. Ülikooli õigusaktides ja juhendites on kirjeldatud protseduurid, mis toetavad arengukava eesmärkide saavutamist ja ülikooli ülesannete täitmist kõigil juhtimistasanditel.
   
 4. Ülikool tagab kvaliteedi kogu oma tegevuse pideva ja eesmärgipärase täiustamise kaudu, võttes arvesse eri huvirühmade ootusi ja tagasisidet. Ülikooli huvirühmad on ülikooli liikmeskond, täiendusõppijad, vilistlased, partnerid, tööandjad, valitsusasutused, kohalikud omavalitsused ja laiemalt kogu ühiskond. Ülikool jälgib, et püüdlus vastata ühe huvirühma ootustele ei vähendaks teiste huvirühmade rahulolu.
   
 5. Ülikooli põhitegevus on õppe-, teadus- ja arendustöö ning nendel põhinevate teenuste osutamine ühiskonnale. Põhitegevuse kvaliteeti mõjutavad muu hulgas õppijate ettevalmistus ja motivatsioon, töötajate pädevus ja motivatsioon, ülikooli arengu- ja tegevuseesmärkide selgus, teostatavus ja ambitsioonikus, tugitegevuse kvaliteet, õppe- ja teadustaristu seisund ning rahalised ja muud vahendid.
   
 6. Ülikooli tugitegevus toetab põhitegevuse kvaliteetset elluviimist. Tugitegevuse kvaliteeti mõjutavad muu hulgas töötajate pädevus ja motivatsioon, ülikooli arengu- ja tegevuseesmärkide selgus, teostatavus ja ambitsioonikus ning rahalised ja muud vahendid.
   
 7. Teavet põhi- ja tugitegevuse kvaliteedi kohta annavad muu hulgas tagasisideküsitlused, õppetöö sisehindamine, töötajate tulemusvestlused ja atesteerimine, tulemus- ja võtmenäitajate saavutamine, siseaudit ja välishindamised. Saadud andmestiku alusel korraldatakse parendustegevust.
   
 8. Kvaliteedikultuuri tunnused on töötajate ja õppijate pühendumus tööle ja õpingutele, jagatud väärtused, eetilisus, koostöö, parimate tavade jagamine ning pideva parendamise soov.
   
 9. Kvaliteedijuhtimise parima toimimise eest vastutab rektor. Kvaliteedi eest vastutavad kõik ülikooli töötajad oma tegevusvaldkonna piires. Õppijad vastutavad oma õppimise kvaliteedi eest.
   
 10. Kvaliteedijuhtimise põhimõtted vaadatakse senatis üle vajadust mööda, kuid mitte harvem kui üks kord arengukava kehtivusaja jooksul.

 

Kvaliteedijuhtimine põhineb pideva parendamise ringil

Image
Kvaliteedi juhtimine

 

 

  Kvaliteedijuhtimisega seotud toimingud ja vastutajad

  Kavandamine

  Tegevus ja protsess

   

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend

   

  Vastutajad

   

  Protsessi omanik

   Tegevuse aeg/sagedus

  Ülikooli arengu kavandamine

   

  Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2021–2025 

  Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted 

  Ruumilise arengu strateegia aastani 2025 

  Finantsstrateegia 2025. aastani  

  Eraraha kaasamise strateegia 

   

  Rektor, arendusjuht

   

  Rektoraat

  Kord 5 aasta jooksul 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Personali värbamise ja arengu kavandamine

   

  Juhtimise hea tava
  Akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise kord

   

  Rektor,
  akadeemiline sekretär

   

  Personaliosakond, 
  valdkondlik struktuuriüksus

  Vastavalt vajadusele 

     

   

           

  Digiarengu kavandamine

   

  Digiarengustrateegia (kavandamisel)
  Infotehnoloogia strateegia

   

  Kantsler

   

  Infotehnoloogia osakond

  Vastavalt vajadusele 

   

               

  Riskide kaardistamine 

   

  Siseauditeerimise eeskiri 

   

  Rektor

   

  Siseauditi büroo 

  Vastavalt vajadusele 

  Tegevus ja protsess

   

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

   

  Vastutajad

   

  Protsessi omanik

   

  Tegevuse aeg/sagedus 

  Õppekava avamise kavandamine

   

  Õppekava statuut
  Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted

   

  Õppeprorektor, dekaan

   

   

  Õppeosakond,
  valdkondlik struktuuriüksus

   

  Vastavalt vajadusele 

                   

  Õppekorralduse kavandamine

   

  Õppekorralduseeskiri

   

  Õppeprorektor

   

  Õppeosakond,
  valdkondlik struktuuriüksus

   

  Vastavalt vajadusele 

                   

  Üliõpilaste vastuvõtu kavandamine

   

  Vastuvõtueeskiri kõrghariduse esimeses ja teises astmes 2021/2022. õppeaastal
  Vastuvõtueeskiri doktoriõppes
  Õppeosakonna kirjeldus

   

  Õppeprorektor

   

  Õppeosakond, 

  valdkondlik struktuuriüksus

   

  Vastavalt vajadusele 

                   

  Õpikeskkondade arendamise kavandamine

   

  Õppeosakonna kirjeldus

   

  Õppeprorektor

   

  Õppeosakond,
  valdkondlik struktuuriüksus

   

  Vastavalt vajadusele 

  Täiendusõppeprogrammide väljatöötamine

   

  Täiendusõppe eeskiri,
  Täiendusõppe õppetasu kehtestamise
  Arveldamise ja õppetasust vabastamise kord

  Täiendusõppe tunnistuse ja tõendi väljaandmise kord
  Õppeosakonna kirjeldus

   

  Õppeprorektor, dekaan

   

  Õppeosakonna elukestva õppe keskus, täiendusõpet korraldav struktuuriüksus

   

  Vastavalt vajadusele 

                   

  Tegevus ja protsess

   

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

   

  Vastutajad

   

  Protsessi omanik

   

  Tegevuse aeg/sagedus 

  Uute teadusuuringute planeerimine ja selleks TA finantsvahendite taotlemine

   

  Arendusprojektide menetlemise eeskiri 

  Hea teadustava 

  Grandikeskuse kirjeldus 

  Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kirjeldus 

  Projektikirjutusüksuse teenuste kirjeldus (siseveebis), 

  Juhend huvide konflikti ja korruptsiooniohtlike olukordade ennetamiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks 

  Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee statuut 

  Võrdse kohtlemise juhend  

   

  Teadusprorektor, dekaan

   

  Grandikeskus,
  valdkondlik struktuuriüksus

   

  Vastavalt vajadusele 

  Tegevus ja protsess

   

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

   

  Vastutajad

   

  Protsessi omanik

   

  Tegevuse aeg/sagedus 

  Arengu kavandamine

   

  Tartu Ülikooli muuseumi arengukava 2022–2026 

  Tartu Ülikooli teaduskooli arengukava 2023–2028 

  Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia arengukava 2025 

  Tartu Ülikooli raamatukogu arengukava 2021–2025 

  Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arengukava aastani 2025

   

  Teadus-prorektor, õppeprorektor, arendusjuht, kantsler 

   

  Asutuse juht

   

  Kord 5 aasta jooksul 

  Teostamine

  Tegevus ja protsess

   

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

   

  Vastutaja

  Protsessi omanik

   

  Tegevuse aeg/sagedus 

  Strateegiline juhtimine

   

  Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2021–2025 

  Tartu Ülikooli finantsstrateegia 2025. aastani  

  Tartu Ülikooli ruumilise arengu strateegia aastani 2025 

  Eraraha kaasamise strateegia 

  Arengufondi statuut 

  Tulemuskokkulepped 

  Valdkondade arengukavad 

  Valdkondlike struktuuriüksuste arengukavad 

   

  Rektor, dekaan

  Rektoraadi büroo,
  valdkondlik struktuuriüksus

   

  Pidev

     

   

           

  Ülikooli juhtimine ja esindamine

   

  Tartu Ülikooli põhikiri
  Rektoraadi tegevuse alused ja kord

  Juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise põhimõtted

  Akadeemiliste töötajate esindajate valdkonna nõukokku valimise tingimused ja kord

  Senati valimise reglement

  Juhtimise hea tava

  Dekaani ja asutuse direktori valimise kord

   

  Rektor

  Rektoraadi büroo

   

  Pidev

     

   

           

  Rahvusvaheline koostöö

   

  Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted
  Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027, University of Tartu

   

  Arendusjuht,
  dekaan

  Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond, õppeosakonna rahvusvahelise õpirände keskus,
  valdkondlik struktuuriüksus

   

  Pidev

     

   

           

  Finantsjuhtimine

   

  Eelarvete koostamise põhimõtted
  Eelarvekomisjoni reglement

  Eelarve eeskiri

  Finantsallikate kasutamise kord

  Raamatupidamise sise-eeskiri

  Hankekord

  Hindade kehtestamise eeskiri

  Rahandusosakonna kirjeldus

   

  Finantsjuht, dekaan

  Rahandusosakond

   

  Pidev

     

   

           

  Personalijuhtimine

   

  Töökord
  Kollektiivleping

  Akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise kord

  Akadeemiliste töötajate ametijuhendid

  Akadeemiliste töötajate atesteerimise kord

  Emeriteerumise kord

  Vabade kunstide professori statuut

  Tunnustamise kord

  Palgaeeskiri

  Võrdse kohtlemise juhend

  Töötervishoiu ja tööohutuse kord

  Personaliosakonna kirjeldus

  Aasta õppeteo auhinnaga tunnustamise tingimused ja kord

  Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinna statuut

  Tartu Ülikooli õppekvaliteedi edendamise auhinna statuut

   

  Rektor, akadeemiline sekretär (tunnustamine), 
  dekaan

  Personaliosakond, 
  valdkondlik struktuuriüksus

   

  Pidev

     

   

           

  Õpi- ja töökeskkonna haldamine ja arendus

   

  Kinnisvara kasutamise ja käsutamise kord
  Tartu Ülikooli ruumilise arengu strateegia aastani 2025

  Kinnisvarainvesteeringute ja ehitustööde kord

  Hoonete ja ruumide kasutamise eeskiri

  Tuleohutuseeskiri

  Turvalisuse tagamise põhimõtted TÜ hoonetes

  Kemikaalide käitlemise kord

  Hoonete ja ruumide valvestamise kord

  Jäätmekäitluseeskiri

  E-posti teenuse kasutamise kord

  Infoturbe strateegia

  Kinnisvaraosakonna kirjeldus

  Infotehnoloogiastandard

  Infotehnoloogiateenuse osutamise kord

  Infotehnoloogia osakonna kirjeldus

   

  Kantsler, dekaan

  Kinnisvaraosakond,
  infotehnoloogia osakond, 

  valdkondlik struktuuriüksus

   

  Pidev

     

   

           

  Akadeemiline eetika

   

  Head tavad: õpetamise, õppimise, doktoriõppe hea tava, hea teadustava, tagasiside andmise hea tava
  Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee statuut

  Tartu Ülikooli eetikakeskuse statuut

   

  Akadeemiline sekretär,
  dekaan

  Valdkondlik struktuuriüksus

   

  Pidev

     

   

           

  Kommunikatsiooni juhtimine

   

  Tartu Ülikooli ühtsed sümbolid
  Sümboolika eeskiri

  Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna kirjeldus

  Tartu Ülikooli turundus- ja kommunikatsioonipõhimõtted (siseveebis) 

   

  Kantsler, dekaan

  Turundus- ja
  kommunikatsiooniosakond,

  valdkondlik struktuuriüksus

   

  Pidev

     

   

           

  Riskide juhtimine

   

  Siseauditeerimise eeskiri

   

  Rektor, dekaan

  Siseauditi büroo, valdkondlik struktuuriüksus

   

  Pidev

     

   

           

  Teabehaldus

   

  Asjaajamiseeskiri 

  Dokumentide loetelu 

  Kantselei kirjeldus 

   

  Kantsler

  Kantselei

   

  Pidev

  Tegevus ja protsess

   

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

   

  Vastutajad

   

  Protsessi omanik

  Tegevuse aeg/sagedus 

  Õppeaine koostamine

   

  Õppekorralduseeskiri

   

  Õppeprorektor, dekaan

   

  Õppeaine õpetamise eest vastutav struktuuriüksus

  Vastavalt vajadusele

   

               

  Õppekava avamine

   

  Õppekava statuut
  Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted

   

  Õppeprorektor, 
  dekaan

   

   

  Õppeosakonna õppekorraldus- ja kvaliteeditalitus, dekanaat,
  õppetööd korraldav struktuuriüksus

  Vastavalt vajadusele

   

               

  Õppetöö korraldamine

   

  Õppekorralduseeskiri

   

  Dekaan

   

  Õppetööd korraldav struktuuriüksus

  Pidev

   

               

  Üliõpilaste vastuvõtt

   

  Kõrghariduse esimese ja teise astme 2023/2024. õppeaasta vastuvõtueeskiri 

  Doktoriõppe vastuvõtueeskiri 

  Õppeosakonna kirjeldus 

   

  Õppeprorektor

   

  Õppeosakond, valdkondlik struktuuriüksus 

  Kord aastas

                 

  Õppijate nõustamine ja juhendamine

   

  Õppekorralduseeskiri
  Õppekava statuut
  Õppeosakonna kirjeldus
  Üliõpilaskonna büroo kirjeldus

   

  Õppeprorektor,
  dekaan

   

  Õppeosakond, õppetööd korraldav struktuuriüksus

  Pidev

   

               

  Õppejõudude nõustamine ja juhendamine

   

  Personaliosakonna kirjeldus
  Õppeosakonna kirjeldus

  Õpetamise hea tava
  Atesteerimise kord
  Akadeemilise töötaja ametijuhend

  Õpetamise arendamise grant

   

  Õppeprorektor, dekaan

   

  Personaliarenduskeskus,
  elukestva õppe keskus,

  õppetööd korraldav struktuuriüksus

  Pidev

   

               

  Õppeinfosüsteemi haldamine ja arendus 

   

  Õppeosakonna kirjeldus
  Õppeinfosüsteemi korraldus

  Juhendid e-õppe kasutamiseks

   

  Õppeprorektor

   

  Õppeosakond

  Pidev

   

               

  Täiendusõppeprogrammide väljatöötamine ja korraldamine

   

  Täiendusõppe eeskiri
  Täiendusõppe õppetasu kehtestamise, arveldamise ja õppetasust vabastamise kord
  Täiendusõppe tunnistuse ja tõendi väljaandmise kord
  Õppeosakonna kirjeldus

   

  Õppeprorektor, dekaan

   

  Elukestva õppe keskus,
  t
  äiendusõpet korraldav struktuuriüksus

  Pidev

   

  Tegevus ja protsess

   

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend

   

  Vastutajad

  Protsessi omanik

   

  Tegevuse aeg/sagedus 

  Teadusuuringud ja neil põhinevate teenuste pakkumine

   

  Hea teadustava
  Arendusprojektide menetlemise eeskiri (APME)
  Kalibreerimis-, analüüsi-, mõõdistamis- ja katsetustunnistuste väljaandmise kord
  Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kirjeldus
  Huvide konflikti ning korruptsioonijuhtumite ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise meetmed
  Ettevõtluskoostöös huvide konflikti vältimise juhend (siseveebis)
  Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee statuut
  Võrdse kohtlemise juhend
  Juhend TA teenuste sisestamise kohta ETIS-esse (siseveebis)
  Adapteri (ettevõtete) päringutele vastamise juhend (nii administraatorile kui ka partnerile)

   

  Teadusprorektor, 

  dekaan

  Grandikeskus,
  ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus,
  valdkondlikud struktuuriüksused

   

  Pidev

     

   

           

  TA taristu haldamine

   

  Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskuse statuut 

  Tartu Ülikooli bioohutuse tuumiklabori statuut 

  Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri 

  Teadustaristu fondi põhimõtted 

   

  Teadusprorektor, dekaan

  Teadustaristut haldavad üksused

   

  Pidev

     

   

           

  Intellektuaalomandi kaitse

   

  Tartu Ülikoolis loodud intellektuaalomandi käsitlemise kord
  Ärilise potentsiaaliga intellektuaalomandi objektist teatamise vorm
  Intellektuaalomandi üleandmise akt
  Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kirjeldus

   

  Arendusprorektor

  Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (intellektuaalse omandi valdkonna jurist)

   

  Pidev

     

   

           

  Teadustulemuste rakendamine ettevõtluses (nn uusettevõtlus)

   

  Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kirjeldus

   

  Arendusprorektor, dekaan

  Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus,
  valdkondlik struktuuriüksus

   

  Pidev

  Tegevus ja protsess

   

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend

   

  Vastutajad

   

  Protsessi omanik

  Tegevuse aeg/sagedus

  Geenivaramu pidamine

   

  Genoomika instituudi põhikiri

   

  Teadusprorektor

   

  Genoomika instituut

  Pidev

     

   

           

  Raamatukoguteenused

   

  Tartu Ülikooli raamatukogu kasutamise eeskiri
  Tartu Ülikooli raamatukogu põhikiri

   

  Teadusprorektor

   

  Raamatukogu

  Pidev

   

               

  Teadus- ja kultuurilooliste kogude pidamine ja sellel tuginevad teenused

   

  Tartu Ülikooli muuseumi põhikiri
  Tartu Ülikooli raamatukogu põhikiri
  Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri

   

  Arendusjuht, teadusprorektor 

   

  Loodusmuuseumi ja
  botaanikaaia direktor,
  muuseumi direktor, raamatukogu direktor

  Pidev

   

               

  Loodusteaduslike kogude pidamine ja sellel tuginevate teenuste pakkumine

   

  Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri
  Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia loodusteadusliku kollektsiooni ja digiarhiivi korralduse eeskiri

   

  Arendusjuht

   

  Loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor

  Pidev

   

               

  Kultuuripärandi säilitamine

   

  Kultuurivara haldamise kord
  Tähetorni hoonekompleksi kui UNESCO maailma kultuuripärandi seire kooskõlas UNESCO maailmapärandi konventsiooni rakendamise juhendiga (Operational Guidlines for the Implementation of the World Heritage Convention)
  Ajalooliste hoonete (peahoone, Toomemäe ja botaanikaaia hooned) kui Euroopa kultuuripärandi märgise saanud objektide seire kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1194/2011/EL (art 15)
  Muinsuskaitseseadus ja Tartu vanalinna muinsuskaitseala kaitsekord

   

  Rektor, arendusjuht, kantsler

   

  Kinnisvaraosakond, 

  valdkondlik struktuuriüksus

  Pidev

   

               

  Teadus- ja tehnoloogiapõhise huvihariduse pakkumine

   

  Teaduskooli põhikiri
  Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri

   

  Õppeprorektor, arendusjuht

   

  Loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor, Teaduskooli direktor 

  Pidev

   

               

  Teadusuuringute tulemuste tutvustamine (populariseerimine)

   

  Instituutide põhikirjad 

  Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri 

  Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna kirjeldus 

  Tartu Ülikooli turundus- ja kommunikatsioonipõhimõtted (siseveebis) 

   

  Teadusprorektor, dekaan

   

  Turundus- ja kommunikatsiooniosakond,
  asutus, valdkondlik struktuuriüksus

  Pidev

  Hindamine

  Tegevus ja protsess

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

  Vastutajad 

  Protsessi omanik 

  Tegevuse aeg/sagedus

  Arengu- ja rakenduskavade ülevaatus 

   

  Arendusjuht, dekaan 

  Rektoraadi büroo, valdkondlik struktuuriüksus 

  Kaks korda aastas (vahearuanne septembris ja lõpparuanne aasta alguses) 

  Majandusaasta aruanded 

   

  Finantsjuht 

  Rahandusosakond, 

  Rektoraadi büroo 

  Kord aastas, märts 

  Statistika.ut.ee töölaua arendamine 

   

  Arendusjuht 

  Rektoraadi büroo 

  Vastavalt vajadusele 

  Tulemusvestlused 

  Juhtimise hea tava 

  Palgaeeskiri 

  Personaliosakonna kirjeldus 

  Tulemuskokkulepped 

  Rahuloluküsitlused 

  Rektor, dekaan 

  Personaliosakonna juhataja, struktuuriüksuste juhid, töö vahetud korraldajad 

  Kord aastas,  

  vahemikus detsember kuni veebruar 

  Akadeemiliste töötajate atesteerimine 

  Akadeemiliste töötajate atesteerimise kord 

  Akadeemiliste töötajate ametijuhend 

  Hea teadustava 

  Õpetamise hea tava 

  Akadeemiline sekretär, dekaan 

  Personaliosakond, valdkondliku struktuuriüksuse juht 

  Vastavalt vajadusele 

  Doktorantide atesteerimine 

  Õppekorralduseeskiri

  Doktoriõppe eeskiri 

  Dekaan 

   

  Doktoriõppe keskused 

  Kord aastas 

  Üliõpilaste ja arst-residentide apellatsioonid  

  Õppekorralduseeskiri 

  Residentuuri eeskiri 
  Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidluskomisjoni ja vastuvõtu juhtkomisjoni kodukord 

  Täiendusõppe eeskiri 

  Võrdse kohtlemise juhend 

  Dekaan 

  Õppeprodekaan, meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan, õppeprorektor, vaidluskomisjon, vastuvõtu juhtkomisjon, täiendusõpet korraldava struktuuriüksuse juht, õppeosakonna juhataja, õppekorralduse jurist 

  Vastavalt vajadusele 

  Töötajate tagasiside töökeskkonnale 

  üksuste riskianalüüsid, 

  rahuloluküsitlused, 

  tulemusvestlused, 

  Töötervishoiu ja tööohutuse kord,  

  personaliosakonna kirjeldus 

   

  Kantsler, dekaan 

  Personaliosakond, 

  struktuuriüksuse juht 

  Kord aastas 

  Siseaudit 

  Siseauditeerimise eeskiri 

  Siseauditi juht 

  Siseauditi büroo 

  Pidev, vastavalt  

  siseauditi plaanile 

  Institutsionaalne akrediteerimine jm välishindamine 

  Kõrghariduse kvaliteedi hindamine - HAKA 

  Rektor  

  Rektoraadi büroo, 

   

  Kord 7 aasta jooksul 

  Riskide hindamine 

  Siseauditeerimise eeskiri 

  Rektor 

  Siseauditi büroo 

  Kord aastas 

  Riigisiseste ja rahvusvaheliste sarnase profiiliga õppeasutuste võrdlusuuringud 

  Ülikoolide rahvusvahelised edetabelid 

  ENLIGHT programmi tulemused 

  Arendusjuht 

  Rektoraadi büroo  

  Pidev 

  Tegevus ja protsess

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

  Vastutajad 

  Protsessi omanik

  Tegevuse aeg/sagedus   

  Õppetöö sisehindamine 

  Õppekava statuut 

  Õppeprorektor, dekaan 

  Õppeosakonna õppekorraldus- ja kvaliteeditalitus, õppekava haldav struktuuriüksus või dekanaat

  Kord aastas 

  Üliõpilaste hindamine 

  Õppekorralduseeskiri 

  Dekaan 

  Õppetööd korraldav struktuuriüksus 

  Pidev 

  Tagasiside tasemeõppe ainetele ja õppekavadele ning täiendusõppeprogrammidele 

  Tasemeõppes tagasiside küsimise ja arvestamise kord, täiendusõppe eeskiri 

   

  Õppeprorektor, 

  dekaan 

  Õppeosakond, õppetööd, korraldav struktuuriüksus 

  Kord semestris (dets, mai) 

  Täiendusõppeprogrammidele - pidev  

  Vastuvõtu korralduse hindamine 

   

  Õppeprorektor

  Õppeosakond, valdkondlik struktuuriüksus 

  Kord aastas 

  Tegevus ja protsess 

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

  Vastutajad 

  Protsessi omanik 

  Tegevuse aeg/sagedus   

  Avatud teadus, sh andmehaldus, publitseerimine 

  TA tulemusi hinnatakse ülikooliväliselt, seda rakendavad nt teadusandmete kogumise rahastajad ja publikatsioonide (laiemalt teadustulemuste) avaldajad – eelretsenseerimine kui kvaliteedi hindamine; 

  Tartu Ülikooli raamatukogu põhikiri

  raamatukogu juhised avatud teaduse ning teadusandmete haldamise alal (raamatukogu veebileht), 

  doktoriõppe eeskiri 

  Teadusprorektor 

  Raamatukogu 

  Pidev 

  TA hindamine, sh korraline ja sihtevalveerimine  

  TA välishindamise tingimused kehtestab teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse alusel valdkonna eest vastutav minister. Ülikool peab ise taotlema korralises välishindamises osalemist. Sihtevalveerimises osalemine on kohustuslik juhul, kui ülikool on saanud hinnatavas teadusvaldkonnas riigieelarvelist rahastust 

  Teadusprorektor 

  Grandikeskus 

  Korraline evalveerimine kord 7 aasta jooksul. 

  Sihtevalveerimine vastavalt vajadusele.  

  Tegevus ja protsess 

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

  Vastutajad 

  Protsessi omanik 

  Tegevuse aeg/sagedus   

  Tegevusaruanded 

  Tartu Ülikooli muuseumi aastaaruanded 

  Loodusmuuseumi ja botaanikaaia aruanded 

  Teaduskooli tegevusaruanded 

  Arendusjuht, õppeprorektor, dekaan 

  Asutus, valdkondlik struktuuriüksus 

  Kord aastas 

  Kvaliteedimärgi taotlemine 

  Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava 2019–2022

  hea keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kriteeriumid 

  Õppeprorektor 

  Teenuse pakkuja 

   

  Tagasisideküsitlused 

  Mitteformaalses keskkonnahariduses kooskõlas hea keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kriteeriumidega 

  Õppeprorektor 

  Teenuse pakkuja 

  Kursuse lõpus 

  Parendamine

  Tegevus ja protsess 

  Tegevust suunav õigusakt, strateegiline dokument või juhend 

  Vastutajad 

  Protsessi omanik 

  Tegevuse aeg/sagedus 

  Töötajate arengu toetamine, sh  

  Personaliosakonna kirjeldus 

  Rahuloluküsitlus 

  Sisekoolituste tagasiside 

  Kantsler, dekaan 

  Personaliosakond, valdkondlik struktuuriüksus 

  Pidev 

  juhtimisoskuste arendamine 

  Juhtimise hea tava 

  Personaliosakonna kirjeldus 

  Kantsler, dekaan 

  Personaliosakond, dekanaat 

  Pidev 

  õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine 

  Õppeosakonna kirjeldus 

  Personaliosakonna kirjeldus 

  Õpetamise hea tava 

  Õpetamise arendamise grant 

  Õppeprorektor, dekaan 

  Personaliarenduskeskus, elukestva õppe keskus 

  Pidev 

  Parimate tavade jagamine 

   

  Rektor, dekaan 

  Valdkondlik struktuuriüksus 

  Pidev 

  Õppimisoskuste arendamine 

   

  Õppeprorektor 

  TÜÜE 

  Pidev 

  Õppekorralduse ajakohastamine 

  Õppekorralduseeskiri 

  Õppeprorektor 

  Õppeosakond 

  Vastavalt vajadusele 

  Õppekava muutmine ja ajakohastamine 

  Õppekava statuut 

  Õppeprorektor, dekaan 

  Õppeosakond, valdkondlik struktuuriüksus 

  Vastavalt vajadusele 

  Täiendusõppeprogrammi ajakohastamine 

  Täiendusõppe eeskiri 

   

  Õppeprorektor, dekaan 

  Õppeosakonna elukestva õppe keskus,  

  täiendusõpet korraldav struktuuriüksus 

   

  Vastavalt vajadusele 

  Õppeaine muutmine ja ajakohastamine 

  Õppekorralduseeskiri 

  Õppeprorektor, dekaan 

  Õppeosakond, valdkondlik struktuuriüksus 

  Vastavalt vajadusele 

  Haridusprogrammide ajakohastamine (nt muuseumid) 

   

  arendusjuht 

  Teenuse pakkuja 

  Vastavalt vajadusele 

   

  Teenuste ajakohastamine 

   

  Teadusprorektor, õppeprorektor, Arendusjuht, 

  kantsler 

  Teenuse pakkuja 

  Vastavalt vajadusele 

  Õigusaktide ja juhendite ajakohastamine 

   

  Teadusprorektor, õppeprorektor, Arendusjuht, 

  kantsler 

  Vastav struktuuriüksus 

  Vastavalt vajadusele 

  Riskitaseme hinnangu korrigeerimine 

   

  Rektor 

  Siseauditi büroo 

  Vastavalt vajadusele 

  Parendustegevuse mõju hindamine 

  Vt Hindamine 

  Vastav rektoraadi liige 

  Vastav struktuuriüksus 

  Peale parendustegevuse rakendamist 

  #juhtimine
  Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktorina jätkab Garri Raagmaa.

  Pärnu kolledži direktoriks valiti Garri Raagmaa

  #juhtimine #ülikoolist
  teine volikogu istungi pilt

  Selgunud on üliõpilaskonna juhatuse liikmete kandidaadid

  #juhtimine
  Suvine peahoone

  Tartu Ülikool valis uue senati