Kvaliteedijuhtimine

28. mail 2021 võttis senat vastu ülikooli kvaliteedijuhtimise põhimõtted, mille eesmärk on luua Tartu Ülikoolis ühtne kvaliteedijuhtimise raamistik ning määratleda kvaliteedijuhtimisega seotud toimingud ja vastutajad. Põhimõtted aitavad toetada ülikooli kvaliteedikultuuri arengut, parendada liikmeskonna töö- ja õpikogemust ning ülikooli pakutavate teenuste kvaliteeti. ​

Kvaliteedijuhtimise põhimõtted

 1. Kvaliteedijuhtimise põhimõtete eesmärk on luua Tartu Ülikoolis (edaspidi: ülikool) ühtne kvaliteedijuhtimise raamistik ning määrata kindlaks kvaliteedijuhtimise toimingud ja selle eest vastutajad.
   
 2. Kvaliteedijuhtimine on strateegilise juhtimise osa, mis tagab ülikooli arengu- ja tegevuseesmärkidega kooskõlas olevad protsessid ning nende korrapärase ülevaatuse ja parenduse. Kvaliteedijuhtimine toetab ülikooli kvaliteedikultuuri arengut ning aitab hoida ja parandada põhi- ja tugitegevuse kvaliteeti. Kvaliteedijuhtimine põhineb pideva parendamise ringil, mille osad on kavandamine, teostamine, hindamine ja parendamine.
   
 3. Kvaliteedijuhtimisel lähtutakse ülikooli põhikirjast ja arengukavast. Kvaliteet on määratletud ülikooli missiooni, põhiväärtuste, visiooni ja ülesannetega, mis on sõnastatud arengukavas. Ülikooli õigusaktides ja juhendites on kirjeldatud protseduurid, mis toetavad arengukava eesmärkide saavutamist ja ülikooli ülesannete täitmist kõigil juhtimistasanditel.
   
 4. Ülikool tagab kvaliteedi kogu oma tegevuse pideva ja eesmärgipärase täiustamise kaudu, võttes arvesse eri huvirühmade ootusi ja tagasisidet. Ülikooli huvirühmad on ülikooli liikmeskond, täiendusõppijad, vilistlased, partnerid, tööandjad, valitsusasutused, kohalikud omavalitsused ja laiemalt kogu ühiskond. Ülikool jälgib, et püüdlus vastata ühe huvirühma ootustele ei vähendaks teiste huvirühmade rahulolu.
   
 5. Ülikooli põhitegevus on õppe-, teadus- ja arendustöö ning nendel põhinevate teenuste osutamine ühiskonnale. Põhitegevuse kvaliteeti mõjutavad muu hulgas õppijate ettevalmistus ja motivatsioon, töötajate pädevus ja motivatsioon, ülikooli arengu- ja tegevuseesmärkide selgus, teostatavus ja ambitsioonikus, tugitegevuse kvaliteet, õppe- ja teadustaristu seisund ning rahalised ja muud vahendid.
   
 6. Ülikooli tugitegevus toetab põhitegevuse kvaliteetset elluviimist. Tugitegevuse kvaliteeti mõjutavad muu hulgas töötajate pädevus ja motivatsioon, ülikooli arengu- ja tegevuseesmärkide selgus, teostatavus ja ambitsioonikus ning rahalised ja muud vahendid.
   
 7. Teavet põhi- ja tugitegevuse kvaliteedi kohta annavad muu hulgas tagasisideküsitlused, õppetöö sisehindamine, töötajate tulemusvestlused ja atesteerimine, tulemus- ja võtmenäitajate saavutamine, siseaudit ja välishindamised. Saadud andmestiku alusel korraldatakse parendustegevust.
   
 8. Kvaliteedikultuuri tunnused on töötajate ja õppijate pühendumus tööle ja õpingutele, jagatud väärtused, eetilisus, koostöö, parimate tavade jagamine ning pideva parendamise soov.
   
 9. Kvaliteedijuhtimise parima toimimise eest vastutab rektor. Kvaliteedi eest vastutavad kõik ülikooli töötajad oma tegevusvaldkonna piires. Õppijad vastutavad oma õppimise kvaliteedi eest.
   
 10. Kvaliteedijuhtimise põhimõtted vaadatakse senatis üle vajadust mööda, kuid mitte harvem kui üks kord arengukava kehtivusaja jooksul.

 

Kvaliteedijuhtimine põhineb pideva parendamise ringil

Image

 

 

Kvaliteedijuhtimisega seotud toimingud ja vastutajad

Kavandamine

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

Ülikooli arengu kavandamine

 

Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2021–2025
Tartu Ülikooli finantsstrateegia 2025. aastani

Tartu Ülikooli ruumilise arengu strateegia aastani 2025

Tartu Ülikooli teadus- ja arendustöö ning innovatsiooni fookused

 

Arendusprorektor

 

Rektoraat

   

 

       

Personali värbamise ja arengu kavandamine

 

Juhtimise hea tava
Akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise kord

 

Rektor,
akadeemiline sekretär

 

Personaliosakond, 
valdkondlik struktuuriüksus

   

 

       

Infosüsteemide arendamise kavandamine

 

Digiarengustrateegia (kavandamisel)
Infotehnoloogia strateegia

 

Kantsler

 

Infotehnoloogia osakond

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

Õppekava avamise kavandamine

 

Õppekava statuut
Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted

 

Õppeprorektor, dekaan

 

 

Õppeosakond,
valdkondlik struktuuriüksus

             

Õppekorralduse kavandamine

 

Õppekorralduseeskiri

 

Õppeprorektor

 

Õppeosakond,
valdkondlik struktuuriüksus

             

Üliõpilaste vastuvõtu kavandamine

 

Vastuvõtueeskiri kõrghariduse esimeses ja teises astmes 2021/2022. õppeaastal
Vastuvõtueeskiri doktoriõppes
Õppeosakonna kirjeldus

 

Õppeprorektor

 

Õppeosakond

             

Õpikeskkondade arendamise kavandamine

 

Õppeosakonna kirjeldus

 

Õppeprorektor

 

Õppeosakond,
valdkondlik struktuuriüksus

Täiendusõppeprogrammide väljatöötamine

 

Täiendusõppe eeskiri,
Täiendusõppe õppetasu kehtestamise
Arveldamise ja õppetasust vabastamise kord

Täiendusõppe tunnistuse ja tõendi väljaandmise kord
Õppeosakonna kirjeldus

 

Õppeprorektor, dekaan

 

Õppeosakonna elukestva õppe keskus, täiendusõpet korraldav struktuuriüksus

             

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

Uute teadusuuringute planeerimine ja selleks TA finantsvahendite taotlemine

 

Arendusprojektide menetlemise eeskiri
Hea teadustava
Grandikeskuse kirjeldus

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kirjeldus

Projektikirjutusüksuse teenuste kirjeldus

Juhend huvide konflikti ja korruptsiooniohtlike olukordade ennetamiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks

Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee statuut

Võrdse kohtlemise juhend

 

Teadusprorektor, dekaan

 

Grandikeskus,
valdkondlik struktuuriüksus

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

Arengu kavandamine

 

Tartu Ülikooli muuseumi arengukava 2019–2023
Tartu Ülikooli teaduskooli arengukava 2017–2022

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia arengukava 2025
Tartu Ülikooli raamatukogu arengukava 2021–2025
Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arengukava aastani 2025

 

Teadusprorektor, õppeprorektor, arendusprorektor, kantsler

 

Asutuse juht

Teostamine

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

 

Vastutaja

Protsessi omanik

Strateegiline juhtimine

 

Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2021–2025
Tartu Ülikooli finantsstrateegia 2025. aastani

Tartu Ülikooli ruumilise arengu strateegia aastani 2025

Arengufondi statuut

Tulemuskokkulepped

Valdkondade arengukavad

Valdkondlike struktuuriüksuste arengukavad

 

Rektor, dekaan

Rektoraadi büroo,
valdkondlik struktuuriüksus

   

 

     

Ülikooli juhtimine ja esindamine

 

Tartu Ülikooli põhikiri
Rektoraadi tegevuse alused ja kord

Juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise põhimõtted

Akadeemiliste töötajate esindajate valdkonna nõukokku valimise tingimused ja kord

Senati valimise reglement

Juhtimise hea tava

Dekaani ja asutuse direktori valimise kord

 

Rektor

Rektoraadi büroo

   

 

     

Rahvusvaheline koostöö

 

Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted
Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027, University of Tartu

 

Arendusprorektor,
dekaan

Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond, õppeosakonna rahvusvahelise õpirände keskus,
valdkondlik struktuuriüksus

   

 

     

Finantsjuhtimine

 

Eelarvete koostamise põhimõtted
Eelarvekomisjoni reglement

Eelarve eeskiri

Finantsallikate kasutamise kord

Raamatupidamise sise-eeskiri

Hankekord

Hindade kehtestamise eeskiri

Rahandusosakonna kirjeldus

 

Finantsjuht, dekaan

Rahandusosakond

   

 

     

Personalijuhtimine

 

Töökord
Kollektiivleping

Akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise kord

Akadeemiliste töötajate ametijuhendid

Akadeemiliste töötajate atesteerimise kord

Emeriteerumise kord

Vabade kunstide professori statuut

Tunnustamise kord

Palgaeeskiri

Võrdse kohtlemise juhend

Töötervishoiu ja tööohutuse kord

Personaliosakonna kirjeldus

Aasta õppeteo auhinnaga tunnustamise tingimused ja kord

Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinna statuut

Tartu Ülikooli õppekvaliteedi edendamise auhinna statuut

 

Rektor, akadeemiline sekretär (tunnustamine), 
dekaan

Personaliosakond, 
valdkondlik struktuuriüksus

   

 

     

Õpi- ja töökeskkonna haldamine ja arendus

 

Kinnisvara kasutamise ja käsutamise kord
Tartu Ülikooli ruumilise arengu strateegia aastani 2025

Kinnisvarainvesteeringute ja ehitustööde kord

Hoonete ja ruumide kasutamise eeskiri

Tuleohutuseeskiri

Turvalisuse tagamise põhimõtted TÜ hoonetes

Kemikaalide käitlemise kord

Hoonete ja ruumide valvestamise kord

Jäätmekäitluseeskiri

E-posti teenuse kasutamise kord

Infoturbe strateegia

Kinnisvaraosakonna kirjeldus

Infotehnoloogiastandard

Infotehnoloogiateenuse osutamise kord

Infotehnoloogia osakonna kirjeldus

 

Kantsler, dekaan

Kinnisvaraosakond,
infotehnoloogia osakond, 

valdkondlik struktuuriüksus

   

 

     

Akadeemiline eetika

 

Head tavad: õpetamise, õppimise, doktoriõppe hea tava, hea teadustava, tagasiside andmise hea tava
Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee statuut

Tartu Ülikooli eetikakeskuse statuut

 

Akadeemiline sekretär,
dekaan

Valdkondlik struktuuriüksus

   

 

     

Kommunikatsiooni juhtimine

 

Tartu Ülikooli ühtsed sümbolid
Sümboolika eeskiri

Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna kirjeldus

 

Kantsler, dekaan

Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond,

valdkondlik struktuuriüksus

   

 

     

Riskide juhtimine

 

Siseauditeerimise eeskiri

 

Rektor, dekaan

Siseauditi büroo, valdkondlik struktuuriüksus

   

 

     

Teabehaldus

 


Dokumentide loetelu

Kantselei kirjeldus

 

Kantsler

Kantselei

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

Õppeaine koostamine

 

Õppekorralduseeskiri

 

Õppeprorektor, dekaan

 

Õppeaine õpetamise eest vastutav struktuuriüksus

 

           

Õppekava avamine

 

Õppekava statuut
Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted

 

Õppeprorektor, 
dekaan

 

 

Õppeosakonna õppekorraldus- ja kvaliteeditalitus, dekanaat,
õppetööd korraldav struktuuriüksus

 

           

Õppetöö korraldamine

 

Õppekorralduseeskiri

 

Dekaan

 

Õppetööd korraldav struktuuriüksus

 

           

Õppijate nõustamine ja juhendamine

 

Õppekorralduseeskiri
Õppekava statuut
Õppeosakonna kirjeldus
Üliõpilaskonna büroo kirjeldus

 

Õppeprorektor,
dekaan

 

Õppeosakond, õppetööd korraldav struktuuriüksus

 

           

Õppejõudude nõustamine ja juhendamine

 

Personaliosakonna kirjeldus
Õppeosakonna kirjeldus

Õpetamise hea tava
Atesteerimise kord
Akadeemilise töötaja ametijuhend

Õpetamise arendamise grant

 

Õppeprorektor, dekaan

 

Personaliarenduskeskus,
elukestva õppe keskus,

õppetööd korraldav struktuuriüksus

 

           

Õppeinfosüsteemi haldamine ja arendus 

 

Õppeosakonna kirjeldus
Õppeinfosüsteemi korraldus

Juhendid e-õppe kasutamiseks

 

Õppeprorektor

 

Õppeosakond

 

           

Täiendusõppeprogrammide väljatöötamine ja korraldamine

 

Täiendusõppe eeskiri
Täiendusõppe õppetasu kehtestamise, arveldamise ja õppetasust vabastamise kord
Täiendusõppe tunnistuse ja tõendi väljaandmise kord
Õppeosakonna kirjeldus

 

Õppeprorektor, dekaan

 

Elukestva õppe keskus,
t
äiendusõpet korraldav struktuuriüksus

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

 

Vastutajad

Protsessi omanik

Teadusuuringud ja neil põhinevate teenuste pakkumine

 

Hea teadustava
Arendusprojektide menetlemise eeskiri (APME)
Kalibreerimis-, analüüsi-, mõõdistamis- ja katsetustunnistuste väljaandmise kord
Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kirjeldus
Huvide konflikti ning korruptsioonijuhtumite ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise meetmed
Ettevõtluskoostöös huvide konflikti vältimise juhend (siseveebis)
Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee statuut
Võrdse kohtlemise juhend
Juhend TA teenuste sisestamise kohta ETIS-esse (siseveebis)
Adapteri (ettevõtete) päringutele vastamise juhend (nii administraatorile kui ka partnerile)

 

Teadusprorektor, arendusprorektor,
dekaan

Grandikeskus,
ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus,
valdkondlikud struktuuriüksused

   

 

     

TA taristu haldamine

 

Ühiskasutusega laborite loomise ja töö korraldamise põhimõtted (siseveebis)
Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskuse statuut
Tartu Ülikooli bioohutuse tuumiklabori statuut
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri

 

Teadusprorektor, dekaan

   

 

     

Intellektuaalomandi kaitse

 

Tartu Ülikoolis loodud intellektuaalomandi käsitlemise kord
Ärilise potentsiaaliga intellektuaalomandi objektist teatamise vorm
Intellektuaalomandi üleandmise akt
Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kirjeldus

 

Arendusprorektor

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (intellektuaalse omandi valdkonna jurist)

   

 

     

Teadustulemuste rakendamine ettevõtluses (nn uusettevõtlus)

 

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kirjeldus

 

Arendusprorektor, dekaan

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus,
valdkondlik struktuuriüksus

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

Geenivaramu pidamine

 

Genoomika instituudi põhikiri

 

Teadusprorektor

 

Genoomika instituut

   

 

       

Raamatukoguteenused

 

Tartu Ülikooli raamatukogu kasutamise eeskiri
Tartu Ülikooli raamatukogu põhikiri

 

Teadusprorektor

 

Raamatukogu

 

           

Teadus- ja kultuurilooliste kogude pidamine ja sellel tuginevad teenused

 

Tartu Ülikooli muuseumi põhikiri
Tartu Ülikooli raamatukogu põhikiri
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri

 

Arendusprorektor

 

Loodusmuuseumi ja
botaanikaaia direktor,
muuseumi direktor, raamatukogu direktor

 

           

Loodusteaduslike kogude pidamine ja sellel tuginevate teenuste pakkumine

 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia loodusteadusliku kollektsiooni ja digiarhiivi korralduse eeskiri

 

Arendusprorektor

 

Loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor

 

           

Kultuuripärandi säilitamine

 

Kultuurivara haldamise kord
Tähetorni hoonekompleksi kui UNESCO maailma kultuuripärandi seire kooskõlas UNESCO maailmapärandi konventsiooni rakendamise juhendiga (Operational Guidlines for the Implementation of the World Heritage Convention)
Ajalooliste hoonete (peahoone, Toomemäe ja botaanikaaia hooned) kui Euroopa kultuuripärandi märgise saanud objektide seire kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1194/2011/EL (art 15)
Muinsuskaitseseadus ja Tartu vanalinna muinsuskaitseala kaitsekord

 

Rektor

 

 

           

Teadus- ja tehnoloogiapõhise huvihariduse pakkumine

 

Teaduskooli põhikiri
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri

 

Õppeprorektor

 

Loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor

 

           

Teadusuuringute tulemuste tutvustamine (populariseerimine)

 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia põhikiri

 

Teadusprorektor, dekaan

 

Turundus- ja kommunikatsiooniosakond,
asutus, valdkondlik struktuuriüksus

Hindamine

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

 

Vastutajad

Protsessi omanik

Arengu- ja rakenduskavade iga-aastane ülevaatus

 

 

Arendusprorektor, dekaan

Rektoraadi büroo,
valdkondlik struktuuriüksus

Majandusaasta aruanded

 

 

Finantsjuht

Rektoraadi büroo

Statistika.ut.ee töölaua arendamine

 

 

Rektoraadi büroo

Tulemusvestlused

 

Juhtimise hea tava
Palgaeeskiri

Personaliosakonna kirjeldus

Tulemuskokkulepped

Rahuloluküsitlused

 

Rektor, dekaan

Personaliosakonna juhataja,
struktuuriüksuste juhid,
töö vahetud korraldajad

 

         

Akadeemiliste töötajate atesteerimine

 

Akadeemiliste töötajate atesteerimise kord
Akadeemiliste töötajate ametijuhend

Hea teadustava

Õpetamise hea tava

 

Akadeemiline sekretär, dekaan

Personaliosakond,
valdkondliku struktuuriüksuse juht

 

         

Doktorantide atesteerimine

 

Õppekorralduseeskiri
Doktoriõppe eeskiri
(alates 01.09.2021)

 

Dekaan

Doktoriõppe keskused

 

         

Üliõpilaste ja arst-residentide apellatsioonid 

 

Õppekorralduseeskiri
Residentuuri eeskiri

õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidluskomisjoni ja vastuvõtu juhtkomisjoni kodukord

Täiendusõppe eeskiri

Võrdse kohtlemise juhend

 

Dekaan

Õppeprodekaan,meditsiiniteaduste
valdkonna residentuuriprodekaan,
õppeprorektor, vaidluskomisjon,
vastuvõtu juhtkomisjon, täiendusõpet korraldava struktuuriüksuse juht,
õppeosakonna juhataja, õppekorralduse jurist

 

         

Töötajate tagasiside töökeskkonnale

 

Personaliosakonna kirjeldus
Üksuste riskianalüüsid

Rahuloluküsitlused

Tulemusvestlused

 

Kantsler, dekaan

Personaliosakond,
struktuuriüksuse juht

 

         

Siseaudit

 

Siseauditeerimise eeskiri

 

Siseauditi juht

Siseauditi büroo

 

         

Institutsionaalne akrediteerimine jm välishindamine

 

Õppekava statuut
Õppeosakonna kirjeldus

Rektoraadi büroo kirjeldus

 

Rektor, õppeprodekaan,

Rektoraadi büroo, õppeosakond

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

 

Vastutajad

Protsessi omanik

Õppetöö sisehindamine

 

Õppekava statuut

 

Õppeprorektor, dekaan

Õppeosakonna õppekorraldus- ja kvaliteeditalitus, õppekava haldav struktuuriüksus või dekanaat

Üliõpilaste hindamine

 

Õppekorralduseeskiri

 

Dekaan

Õppetööd korraldav
struktuuriüksus

Tagasiside tasemeõppe ainetele ja õppekavadele ning täiendusõppeprogrammidele

 

Tasemeõppes tagasiside küsimise ja arvestamise kord 
Täiendusõppe eeskiri

 

Õppeprorektor,
dekaan

Õppeosakond, õppetööd
korraldav struktuuriüksus

Täiendusõppe süsteemi kvaliteedi enesehindamine

 

Täiendusõppe enesehindamine (siseveebis)

 

Õppeprorektor

Õppeosakonna elukestva
õppe keskus

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

 

Vastutajad

 

Protsessi omanik

Avatud teadus, sh andmehaldus, publitseerimine

 

TA tulemusi hinnatakse ülikooliväliselt, seda rakendavad nt teadusandmete kogumise rahastajad ja publikatsioonide (laiemalt teadustulemuste) avaldajad – eelretsenseerimine kui kvaliteedi hindamine
Tartu Ülikooli raamatukogu põhikiri

Raamatukogu juhised avatud teaduse ning teadusandmete haldamise alal (
raamatukogu veebileht)

Doktoriõppe eeskiri

 

Teadusprorektor

 

Raamatukogu

             

TA hindamine, sh korraline ja sihtevalveerimine

 

TA välishindamise tingimused kehtestab teadus- ja arendustegevuse korralduse
seaduse alusel valdkonna eest vastutav minister.
Ülikool peab ise taotlema korralises välishindamises osalemist.
Sihtevalveerimises osalemine on kohustuslik juhul, kui ülikool on saanud hinnatavas teadusvaldkonnas riigieelarvelist rahastust

 

Teadusprorektor

 

Grandikeskus

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

 

Vastutajad

Protsessi omanik

Tegevusaruanded

 

Tartu Ülikooli muuseumi aastaaruanded
Loodusmuuseumi ja botaanikaaia aruanded

Teaduskooli tegevusaruanded

 

Rektor, dekaan

Asutus, valdkondlik struktuuriüksus

Kvaliteedimärgi taotlemine

 

Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava 2019–2022
Hea keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kriteeriumid

 

Õppeprorektor

Teenuse pakkuja

Tagasisideküsitlused

 

Mitteformaalses keskkonnahariduses kooskõlas hea keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kriteeriumidega

 

Õppeprorektor

Teenuse pakkuja

Parendamine

Tegevus ja protsess

 

Kehtiv regulatsioon, juhend

Vastutajad

Protsessi omanik

Töötajate arengu toetamine, sh

 

Personaliosakonna kirjeldus
Rahuloluküsitlus

Sisekoolituste tagasiside

Kantsler, dekaan

Personaliosakond,
valdkondlik struktuuriüksus

Juhtimisoskuste arendamine

 

Juhtimise hea tava
Personaliosakonna kirjeldus

Kantsler, dekaan

Personaliosakond,
dekanaat

Õpetamis- ja juhendamisoskuste
arendamine

 

Õppeosakonna kirjeldus
Personaliosakonna kirjeldus

Õpetamise hea tava

Õpetamise arendamise grant

Õppeprorektor,
dekaan

Personaliarenduskeskus,
elukestva õppe keskus

Parimate tavade jagamine

 

Rektor,
dekaan

Valdkondlik struktuuriüksus

Õppimisoskuste arendamine

 

Õppeprorektor

TÜÜE

Õppekorralduse ajakohastamine

 

Õppekorralduseeskiri

Õppeprorektor

Õppeosakond

Õppekava muutmine ja ajakohastamine

 

Õppekava statuut

Õppeprorektor,
dekaan

Õppeosakond,
valdkondlik struktuuriüksus

Õppeaine muutmine ja ajakohastamine

 

Õppekorralduseeskiri

Õppeprorektor,
dekaan

Õppeosakond,
valdkondlik struktuuriüksus

Haridusprogrammide ajakohastamine
(nt muuseumid)

 

Õppeprorektor

Teenuse pakkuja

Teenuste ajakohastamine

 

Teadusprorektor, õppeprorektor, arendusprorektor, kantsler

Teenuse pakkuja

Õigusaktide ja juhendite ajakohastamine

 

Teadusprorektor, õppeprorektor, arendusprorektor, kantsler

Vastav struktuuriüksus

#juhtimine #ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikool kuulutas välja rektori valimised

#juhtimine #ühiskonnale #valdkonnast

VIII Tartu planeerimiskonverents „Üle riigi planeerimine“

VIII Tartu planeerimiskonverents „Üle riigi planeerimine“
#instituudist #juhtimine
Heisi Kurig

Arvutiteaduse instituudi juhatajaks valiti Heisi Kurig