ENLIGHT

Enlight* on 2020. aastal loodud Euroopa ülikoolide võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja avatust maailmale. Võrgustiku moodustavad kümme klassikalist teadusülikooli: Baskimaa Ülikool, Berni Ülikool (seotud partnerina), Bordeaux' ÜlikoolBratislava Comeniuse ÜlikoolGalway ÜlikoolGenti ÜlikoolGroningeni ÜlikoolGöttingeni Ülikool, Tartu Ülikool ja Uppsala Ülikool.

Võrgustikul on kaks käimasolevat projekti. Enlighti projekti rahastatakse Erasmus+ programmi Euroopa ülikoolide meetmest ja see keskendub eelkõige õppevaldkonna rahvusvahelistumisele. Enlight Rise'i projekti rahastatakse programmi „Horisont 2020“ Swafsi meetmest ning selle raames arendatakse teaduse tugiteenuseid ja toetatakse ühiste teadusprojektide loomist.

*European university Network to promote equitable quality of Life, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation 

Image
Map

 

Võrgustiku missioon on kõrghariduse teaduspõhine ümberkujundamine, et aidata võrgustiku üliõpilastel kasvada innovaatilisteks ja teadlikeks maailmakodanikeks.

Projektis keskendutakse kuuele põhivaldkonnale:

 1. tervishoid ja heaolu
 2. digitaalsed lahendused ja digiteerimise mõju
 3. kliimamuutus
 4. energia ja ringmajandus
 5. võrdsus
 6. kultuur ja loovus

2023. aastal sai projekt lisarahastuse teiseks faasiks, mis kestab 31. oktoobrini 2027. Projekti kogueelarve on 18 miljonit eurot, millest moodustab Tartu Ülikooli osa 1,7 miljonit eurot. 

Tartu Ülikool osaleb kogu projekti tegevuses. Seejuures vastutab TÜ digikampuse arendamise eest, mis lihtsustab üliõpilaste ligipääsu eri ülikoolide õppimisvõimalustele ja aitab kaasa õpingute automaatse tunnustamise süsteemi loomisele võrgustiku ülikoolides. 

Samuti vastutab TÜ projektis tugitöötajate koolituste eest. Alates 2024. sügisest korraldab Enlight iga aasta kümme koolitust, mis on mõeldud tugitöötajate täiendusõppeks ja omavaheliseks võrgustumiseks. Nende hulgas on nii üldisi kui ka konkreetse valdkonna töötajatele mõeldud kohtumisi.

Õppetegevuses keskendutakse tulevikukindlatele õppekavadele ning põhirõhk on õppe rahvusvahelistumisel ja õpirände intensiivistamisel. Kord aastas kuulutatakse välja konkurss ühistegevuse, näiteks kursuste ja ühisõppekavade rahastamiseks. Eesmärk on korraldada aastas vähemalt kümme õppeteemalist algatust ning kaks õppekavade rahvusvahelistumise koolitust programmijuhtidele ja õppekonsultantidele. Projektis on ette nähtud õpetajahariduse põimõppe intensiivkursuste ja selle juhendajate koolitustega jätkamine. Lisaks soovitakse töötada välja uusi koolitusi, et teha teaduskoostööd õpetajahariduse teemal ja talletada parimad õpetamistavad digihoidlas. 

Teaduskoostöö vallas on võetud eesmärk luua teaduskoostöövõrgustikud (thematic networks), kus teevad ühes või mitmes Enlighti kuuest põhivaldkonnast koostööd vähemalt kolme ülikooli teadlased. Igale sellisele võrgustikule on ette nähtud aastas kuni 50 000 eurot toetust, mis võimaldab tegevust pikemalt jätkata. Haridus- ja teaduskoostöö võimaluste leidmiseks toimub ka edaspidi konverents „Euroopa dialoog“, millesse kaasatakse linnade, piirkondade ja ettevõtete esindajaid. Lisaks toetab võrgustik alustavaid teadlasi, kes saavad kaks korda aastas osaleda infoseminaridel, milles käsitletakse näiteks rahastusvõimalusi, eetikaküsimusi, taotluste kirjutamist ja avatud teadust. 

Töötajatel on võimalus osaleda 2024. aasta oktoobris õpetamise ja õppimise konverentsil Tartus ning 2025. ja 2027. aastal mõjuteemalisel konverentsil. Samuti on õppejõududele ette nähtud probleemipõhise õppe veebikoolitus. Koolitatakse ka tipp- ja keskastme juhte ning tugitöötajaid, lisaks pakutakse mentorlust uutele juhtidele. 

Üliõpilased saavad võtta osa rahvusvahelisest õppetööst: nii veebipõhisest õppest, põimõppe intensiivkursustest kui ka suve- ja talvekoolidest. Lisaks korraldatakse partnerülikoolides valitud teemadel iga-aastaseid kohtumisi, kuhu kaasatakse igast ülikoolist 8–10 üliõpilast, et leida nende seast uusi Enlighti saadikuid. Võrgustikus tehakse koostööd ka kohaliku Erasmus+ üliõpilaste kogukonna ja organisatsioonidega. 

Projekti esimeses faasis töötas Tartu Ülikool koostöös teiste võrgustiku ülikoolidega välja kursuste kataloogi. 2024. aasta veebruari seisuga leiab kataloogist seitsme ülikooli kursused, teised lisanduvad lähiajal. Tulevikus soovitakse tegeleda tudengisõbraliku kogemusekujundusega, täiendada kandideerimisinfot ja pakkuda võimalust registreeruda kataloogi kaudu Enlighti veebikursustele.  

Kaasatud partnerid

Enlighti projekt hõlmab enam kui 5,5 miljonit elanikku ja 11 ametlikku keelt ning peegeldab suurt kultuurilist mitmekesisust.  Ülikoolide asukohtadest olenemata tuleb kõigis neis keskustes lahendada erinevaid ühiskondlikke probleeme. See nõuab sageli keerukaid kompromisse tehnoloogiliste, poliitiliste ja ühiskondlike huvide vahel. Kaasatud linnad ja piirkonnad on Enlighti võrgustikus olulised partnerid, kes aitavad õppe- ja teadustegevuse toetamise kaudu lahendada kohalikke elulisi probleeme.

Enlight Rise’i projekti eesmärk on muutuda koos konkurentsivõimelisemaks ja innovaatilisemaks, võimendades seejuures oma tugevaid külgi ning kasutades ära innovatsioonipotentsiaali ja partnerlussuhteid, et siis ühiselt edendada rohelisemat, tervislikumat ja kestlikumat Euroopat.

Enlight Rise'i projekti põhitegevusaldkonnad:

 • pakkuda teadlastele abi Enlighti võrgustikust teadusprojektide partnerite leidmisel: luua ühine teadus- ja innovatsioonitegevuse tugirühm ning projekti lõpuks digitaalse sobitamise tööriist;
 • rahastada idufirmasid Enlighti teadlaste partnerluse toetamiseks viies valdkonnas;
 • toetada suurte strateegiliste projektitaotluste ettevalmistust;
 • luua side asjakohaste digitaalsete teadustaristutega ja selgitada välja teabe jagamise viisid;
 • luua noorteadlaste võrgustik, et edendada koostööd ja teadlasrännet, sealhulgas võrgustikuüritusi;
 • toetada koostööed ettevõtetega;
 • toetada avalikku kaasamist ning avatud teaduse tavade rakendamist teadmiste jagamise ning Enlighti avatud juurdepääsu ja andmehaldusteadlastele mõeldud stardikomplekti arendamise kaudu.

Enlight Rise'i projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 toetuslepingu nr 101035819 alusel.

Enlighti üheks eesmärgiks on üliõpilaste õpirände hoogustamine ja rahvusvahelise õpikogemuse omandamise soodustamine. TÜ üliõpilased on oodatud võrgustiku ülikoolidesse nii klassikalise üliõpilasvahetuse raames, osalema lühiajalistel kursustel kui ka rikastama oma õpinguid huvipakkuvate veebipõhiselt läbiviidavate õppeainetega. 

Erasmus+ programmi õpiränne 

Enlightil on Erasmus+ programmi õpirände koostööleping, mis võimaldab TÜ üliõpilastel: 

Lisaks kogu ülikooli ja võrgustikku hõlmavale õpirände koostööle on mitmel TÜ instituudil erialapõhine Erasmus+ koostöö Enlighti ridadesse kuuluvate partnerülikoolidega. Õpirände sihtkohti saab leida SoleMove keskkonna otsingu vahendusel.  

Kandideerimine nii semestriõppesse kui ka BIPi kursustele toimub TÜ poolt läbiviidava avaliku konkursi raames, lõpliku otsuse vastuvõtmise osas teeb välisülikool. Õpirände raames sooritatava õppetöö arvestamine TÜ õppekavas lepitakse kokku enne õpirändesse suundumist, vt protsessi kirjeldust siit. TÜ vahendab programmis osalejatele Erasmus+ stipendiumi.  

Veebipõhised kursused ja lühiajalised visiidid 

Erasmus+ õpirändele lisaks kutsuvad Enlighti partnerid üliõpilasi (sh doktorante) osalema: 

 • veebipõhiselt läbiviidavatel kursustel 
 • suvekoolides/talvekoolides (lisainfo Enlighti kursuste lehel) 
 • konverentsidel 

Üldjuhul toimub registreerimine osalemiseks otse korraldava ülikooli kaudu ning TÜ stipendiume ei vahenda. Sarnaselt Erasmuse õpirändele on võimalik taotleda läbitava õppetöö/praktika arvestamist siinses õppetöös (kontaktiks õppekavajärgne erialaüksus).  

Kursuste kataloog 

Võrgustiku koostöös on valminud digitaalne kursuste kataloog, mis võimaldab üliõpilastel hõlpsamini otsida võrgustikku kuuluvate partnerülikoolide õppetöö infot. Kataloogis kuvatakse nii õppeaineid, mida ülikoolid vahetusüliõpilastele pakuvad, kui ka veebipõhiselt läbiviidavaid kursusi.  

Õppejõududel on võimalus anda külalisloenguid võrgustiku teistes ülikoolides nii kohapeal kui ka veebi kaudu, osaleda konverentsidel ja probleemipõhise õppe veebikoolitusel. Koolitatakse ka tipp- ja keskastme juhte ning tugitöötajaid, lisaks pakutakse mentoreid uutele juhtidele. 

Töötajatel on võimalus osaleda 2024. aasta oktoobris õpetamise ja õppimise konverentsil Tartus ning 2025. ja 2027. aastal mõjuteemalisel konverentsil. Samuti on õppejõududele ette nähtud probleemipõhise õppe veebikoolitus. 


 

Teaduskoostöö vallas on võetud eesmärk luua teaduskoostöövõrgustikud (thematic networks), kus teevad ühes või mitmes Enlighti kuuest põhivaldkonnast koostööd vähemalt kolme ülikooli teadlased. Igale sellisele võrgustikule on ette nähtud aastas kuni 50 000 eurot toetust, mis võimaldab tegevust pikemalt jätkata. Haridus- ja teaduskoostöö võimaluste leidmiseks toimub ka edaspidi konverents „Euroopa dialoog“, millesse kaasatakse linnade, piirkondade ja ettevõtete esindajaid. Lisaks toetab võrgustik alustavaid teadlasi, kes saavad kaks korda aastas osaleda infoseminaridel, milles käsitletakse näiteks rahastusvõimalusi, eetikaküsimusi, taotluste kirjutamist ja avatud teadust. 

Alates 2024. aasta sügisest korraldab Enlight iga aasta kümme koolitust, mis on mõeldud võrgustiku tugitöötajate täiendusõppeks ja omavaheliseks võrgustumiseks. Nende hulgas on nii üldisi kui ka konkreetse valdkonna töötajatele mõeldud kohtumisi. Koolitustega tegeleb rahvusvahelise koostöö peaspetsialist Karoliina Vilimaa-Pennarun. Vaata lähemalt Enlighti koolituskalendrist

Õppetegevuses keskendutakse tulevikukindlate õppekavadele ning põhirõhk on õppe rahvusvahelistumisel ja õpirände intensiivistamisel. Kord aastas kuulutatakse välja konkurss ühistegevuse, näiteks kursuste ja ühisõppekavade rahastamiseks. Eesmärk on korraldada aastas vähemalt kümme õppeteemalist algatust ning kaks õppekavade rahvusvahelistumise koolitust programmijuhtidele ja õppekonsultantidele. Projektis on ette nähtud õpetajahariduse põimõppe intensiivkursuste ja selle juhendajate koolitustega jätkamine. Lisaks soovitakse töötada välja uusi koolitusi, teha teaduskoostööd õpetajahariduse teemal ja talletada parimad õpetamistavad digihoidlas. 

Õppimise ja õpetamise konverents 2024

Konverentsi infolehekülg

Hetkel päevakohane

Tugitöötajate koolitusvõimalused

Toimunud

Tartu Ülikool osales Bordeaux’s õppimise ja õpetamise konverentsil

2024/25 sügissemestri kursused

Tartu Ülikooli uurimisrühm võitis mõjuauhinna

Valminud on Enlighti võrgustiku kursuste kataloog

Päevakajaline Enlight Rise'is

Teadlaste ja teadustöö hindamine

Rektorid kinnitasid avatud teaduse põhimõtted

Valminud on avatud teaduse abivahendite komplekt

Avatud teaduse Status Quo ja võimalused

Digiuuringute infrastruktuurivahendite kaardistamine

Teadusuuringute mõju

Tagasiside

Üliõpilaste kogemusnurk

Arhiiv

Sündmused alates 2021. aastast

Image
banner