Vajaduspõhine õppetoetus

Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda üliõpilane (välja arvatud doktorant),

... kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel (alates 2022/23. õa-st ei laiene enam õppimiseks antud tähtajalise elamisloaga ehk väljastpoolt Euroopa Liitu õppima tulevatele üliõpilastele. Eestis ajutise kaitse saajad on sellest piirangust vabastatud, nemad saavad siiski vajaduspõhist õppetoetust taotleda),
... kes ei ole akadeemilisel puhkusel,
... kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses või õpib täiskoormusega esimesel semestril
... kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on alla 756,38 euro.

Õppekava täitmise mahtu loetakse õppekava kontekstis, st õppekavast valitud moodulite ja ainete suhtes. Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Õppekava täitmise mahtu arvestatakse kandideerimise semestri algusele eelneva päeva seisuga. Arvesse läheb eksami või arvestuse toimumise kuupäev. VÕTA otsuse alusel arvestatud õpitulemusi arvestatakse VÕTA otsuse tegemise semestril ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemusi õpitulemuste esitamise semestril.

Vajaduspõhist õppetoetusel on kolm suurust 150€, 270€ või 440€ kuus. Vajaduspõhise toetuse saamine ja summa sõltub üliõpilase ja tema perekonnaliikmete möödunud kalendriaasta keskmisest sissetulekust. Perekonna keskmine sissetulek arvutatakse õppetoetuse taotlemise õppeaastale eelnenud kalendriaasta tulumaksuga maksustatava tulu alusel.

Kuni 189,10 euro suuruse kuu sissetuleku korral on vajaduspõhise õppetoetuse suuruseks 440 eurot kuus. 189,11 - 378,19 euro suuruse kuu sissetuleku korral on vajaduspõhise õppetoetuse suuruseks 270 eurot kuus. 378,20 - 756,38 euro suuruse kuu sissetuleku  korral on vajaduspõhise õppetoetuse suuruseks 150 eurot kuus. Toetust ei saa, kui sissetulek pereliikme kohta on üle 756,38 euro.

Üliõpilane kuulub vanematega ühte perekonda kuni 24. eluaastani (kaasa arvatud), välja arvatud juhul kui kuni 24-aastane üliõpilane on abielus, lapsevanem või lapse hooldaja. Sel juhul muutub ta iseseisvaks perekonnaks.

Vajaduspõhine õppetoetus määratakse kaks korda õppeaastas: sügis- ja kevadsemestriks. Toetuse saamiseks tuleb igal semestril esitada taotlus haridusportaalis haridusportaal.edu.ee. Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

Taotluse esitamise kuul makstakse taotlus välja 7 päeva pärast taotluse rahuldamist. Edaspidi makstakse toetus välja iga kuu esimese seitsme tööpäeva jooksul. Toetus kantakse üliõpilase pangakontole, mille numbri on ta riigiportaali sisestanud.

Kui üliõpilane leiab, et riigiportaalis puuduvad tema perekonnaliikmete ja nende sissetulekute kohta asjakohased andmed, saab ta vastavaid dokumente sinna ise juurde lisada. Kui üliõpilane leiab, et riigiportaalis on viga seoses tema läbitud õppemahuga, peab ta ühendust võtma ülikooliga. Muude küsimuste korral pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

 
Lisainfo

Vajaduspõhise õppetoetuse info Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel. 

Lisainfo: oppetoetused@rtk.ee

Vajaduspõhise õppetoetuse maksmist ja määramist reguleerib õppetoetuste ja õppelaenu seadus.

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale