Teadustaristu

Tipptasemel teadustöö eeldab kvaliteetset taristut eksperimentide tegemiseks ning andmete kogumiseks, haldamiseks, säilitamiseks ja analüüsimiseks. Teadustaristu hõlmab ka oskusteavet, meetodeid, materjale, tegevusi ja teenuseid, mis toetavad teadustöös uute teadmiste loomist. Eesti teadusasutuste kasutuses olevatest teadustaristuobjektidest annab ülevaate Eesti teadustaristu teekaart.

Tartu Ülikool on seotud 17 taristuobjektiga.

Loodusteadused

 

Image
KKOBS

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerid: Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool
Kontaktisik: Leho Ainsaar, leho.ainsaar@ut.ee

Eesti Keskkonnaobservatoorium on Eesti teadusasutuste ühiselt arendatav keskkonnauuringute eksperimentaaljaamade võrgustik, mis katab atmosfääri- ja kliima-, bioloogilise mitmekesisuse ning merekeskkonna uuringuid.

Eksperimentaaljaamade võrgustik hõlmab vaatluste ja eksperimentaalsete uuringutega nii elusloodust kui ka nende elukeskkonna seisundit. Keskkonnaobservatooriumi olulised ülesanded on atmosfääri ning biosfääri, sh mereökosüsteemide vaheliste aine- ja energiavoogude analüüs, maismaa- ja veeökosüsteemide adaptatsiooni küsimused ning globaalsete muutuste, eeskätt elurikkuse ja produktiivsuse muutused. 

Keskkonnaobservatooriumi veebileht

 

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Loodusmuuseum, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet
Kontaktisik: Urmas Kõljalg, urmas.koljalg@ut.ee

Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik on loodusteaduslikel kogudel ja avaandmetel põhinev integreeritud taristu. NATARC-is arendatav avaandmete infosüsteem hõlmab terviklikult kõiki Eesti loodusteaduslike kollektsioonidega seonduvaid andmeid. NATARC-i kogude ja infosüsteemi põhjal saab teha valdkondadevahelisi teadusuuringuid, luua loodushariduslikke rakendusi ning hinnata liikide ja ökosüsteemide ohustatuse seisundit.

NATARC-i veebileht

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ,
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Kontaktisik: Ivo Leito, ivo.leito@ut.ee

Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur toetab keemilise analüüsi moodsate meetodite arendamist ja rakendamist ning analüüsitulemuste kvaliteedi tagamist teadus-, järelevalve- ja tööstuslaborites. Organisatsiooni kuulub kolm hajutatud tuumiklaborit, mis koondavad AKKI partnerite aparatuuri ja oskusteavet. Tuumiklaborid tegelevad analüüsimeetodite arendamise, analüüside tegemise ja erialase koolitamisega.

Tuumiklaborid:

  • biomeditsiini, toidu ja keskkonna tuumiklabor
  • materjaliteaduse, struktuur- ja mikroanalüüsi tuumiklabor
  • tööstus, legaal- ja rakenduslik tuumiklabor

AKKI veebileht

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Kontaktisik: Vambola Kisand, vambola.kisand@ut.ee

Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskuse eesmärk on arendada välja nanomaterjalide valmistamise, uurimise ja rakendamise tipptasemel taristu. Rakendades ka partnerite uurimispädevust, luuakse sellest atraktiivne mitmeotstarbeline nanomaterjalide ja nanoohutusega seotud teadus- ja arendusteenuseid pakkuv tõmbekeskus. Keskusel on kasutajaid enam kui 20 asutusest.


Veebileht

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Marco Kirm, marco.kirm@ut.ee

Eesti-Soome kiirekanal paikneb MAX-IV labori 1,5 GeV sünkrotronil Rootsis Lundis. See on mõeldud materjaliteaduse ja atmosfäärifüüsika uuringuteks. FinEstBeAMS võimaldab suurel teadlaste ja ettevõtete ringil teha vabade molekulide, atmosfääri- ja nanoosakeste, klastrite, vedelike, tahkiste ja nende pindade elektronstruktuuri ja elektronergastuse relaksatsiooniprotsesside uuringuid nii alusteadmiste saamiseks kui ka rakenduslikel eesmärkidel.


FinEstBeAMS veebileht

Eesti koordinaator: Antti Tamm, antti.tamm@ut.ee

Eesti liikmesus: täisliige aastast 2015

Veebileht: www.esa.int/ESA

Eesti koordinaator: Enn Lust, enn.lust@ut.ee

Eesti liikmesus: asutajaliige aastast 2015

Euroopa Neutronkiirguse Allikas (European Spallation Source, ESS) on 17 Euroopa riigi ühisprojekt, mille eesmärk on üles ehitada ja töös hoida järgmise põlvkonna teadustaristuobjekti, mis on mõeldud põhiliselt meditsiini-, biokeemia- ja materjaliuuringuteks neutronite abil. Euroopa Neutronkiirguse Allikas ehitatakse Lundi ning selle arvutuskeskus hakkab tööle Kopenhaagenis. Teadustaristu valmib eeldatavasti aastaks 2025.

Tänu ESS-ile pääsevad Eesti teadlased ja insenerid ligi ainukordsele teadustaristule, mille abil saab teha uudseid ja mõjukaid töid eri teadusvaldkondades.

ESSi veebileht
 

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Andres Metspalu, andres.metspalu@ut.ee

Eesti Genoomikakeskuse ülesanne on tagada Eesti teadus- ja arendustegevuse vajadused genoomianalüüsi vallas, sh selleks, et teha konkurentsivõimeliselt rahvusvahelist koostööd ning leida uusi rakendusviise tervishoius ja ettevõtluses. Taristu raames loodav genoomiandmete referentsbaas on populatsioonigeneetilisteks uuringuteks avatud kogu maailma teadlaskonnale. See annab olulise väljundi varjatud sugupuude identifitseerimiseks, mille abil on võimalik suurendada geneetiliste assotsiatsiooniuuringute statistilist võimsust. Pärast vana DNA labori valmimist on saanud võimalikuks DNA kohapealne eraldamine ja arheoloogilisest materjalist puhastamine.

 

EGK veebileht

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tervise Arengu Instituut
Kontaktisik: Jaak Vilo, jaak.vilo@ut.ee

Rahvusvaheline bioinformaatika teadustaristu ELIXIR on 23 riiki ühendav Euroopa eluteaduste teadustaristu, mille kasutajad on sajad tuhanded molekulaarbioloogid, keskkonna-, põllumajandus- ja arstiteadlased. Kõik nad loovad väga eriilmelisi andmeid, mille analüüsimiseks on vaja tipptasemel tarkvarateenuseid ja haldamiseks kestlikke andmebaase. ELIXIR ühendab liikmesriikide teenused, tööriistad, koolitusvõimalused ja andmekogud ühtseks suureks bioinformaatika teadustaristuks. Selline üleilmne teadustaristu hõlbustab teadlastel andmeanalüüsi ja tulemuste tõlgendamist.


ELIXIR Eesti veebileht

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerid: Eesti Maaülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Kontaktisik: Katrin Kaarna, katrin.kaarna@ut.ee

Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus kindlustab prekliinilisteks ja kliinilisteks uuringuteks vajalike tehnoloogiate kättesaadavuse ja kasutajatoe uuringutega tegelevatele arstidele, teaduritele, doktorantidele, arst-residentidele ning uuringumeeskonna teistele liikmetele. Tartus asuv siirdemeditsiinikeskus on üks Kesk- ja Ida-Euroopa moodsamaid keskusi, kus tegeletakse erinevate loommudelite väljaarendamisega, keskendudes eelkõige psühhiaatriliste, neurodegeneratiivsete ja immuunpõletikuliste haiguste ning kasvajate uurimisele.

RSKTK veebileht

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerid: Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut
Kontaktisik: Hannes Kollist, hannes.kollist@ut.ee

Taimebioloogia infrastruktuur on arendatav taristuvõrk, mis hõlbustab teaduspõhiste nutikate lahenduste rakendamist taimede efektiivseks kasutamiseks, taimede rakendusvaldkondade laiendamist ja täppispõllumajanduse arendamist Eestis. Teadustaristusse kuuluvad energiasäästlikud kasvuruumid ja -hooned, katsepõllud ja neid teenindavad seadmed ning sensorsüsteemid, millega saab jälgida taimi nende kasvukeskkonnas.

Veebileht

Eesti koordinaator: Toivo Maimets, toivo.maimets@ut.ee

Eesti liikmesuse staatus: täisliikmekandidaat

EMBL-i täisliikme staatus võimaldab saada suuremat kasu ühisest Euroopa teadusruumist ja pääseda ligi teenustele, mis Eestis on puudu või mis vajavad tõhustamist, nt struktuuribioloogia ja kiirekanalid, siirdemeditsiini- ja genoomikateenused, bioinformaatika ja teadlastele mõeldud IT-teenused. Väga oluline on liikmesriikide parem juurdepääs EMBL-i doktoriõppe- ja järeldoktoriprogrammidele. Eesti saab suurt kasu paremast ligipääsust teadusaparatuurile, teadmistele ja koolitustele.


Veebileht

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Ülikool, MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium, Eesti Kirjandusmuuseum, Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiiv
Kontaktisik: Liisi Lembinen, liisi.lembinen@ut.ee

E-varamu tagab Eesti teadus- ja mäluasutustes säilitatavate ning loodavate teadus-, arendus- ja loometegevuseks vajalike inforessursside kättesaadavuse. Arendatakse kolme teenust: kogude digiteerimist, füüsilist säilitamist ja info kättesaadavaks tegemist e-varamu portaalis.


e-Varamu veebileht

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Statistikaamet
Kontaktisik: Tiit Tammaru, tiit.tammaru@ut.ee

Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium loob tervikliku teadusliku andmetaristu rahvastiku ruumilise liikuvuse uuringute korraldamiseks, kasutades nii traditsioonilisi statistikaandmebaase kui ka nüüdisaegseid infotehnoloogilisi andmeallikaid. Ühtsesse andmetaristusse tuuakse andmebaasid, mille abil saab analüüsida inimeste igapäevast liikumist, ruumilise liikuvuse seoseid tööturumuutuste ja transpordikasutusega ning samuti rahvastiku ruumilise liikuvuse pikaajalisi muutusi ja selle mõjutegureid. Andmetaristu rajamise oluline osa on metoodiline harmoneerimine, partnerülikoolidesse andmelaborite rajamine ja mugava kaugtöökeskkonna loomine, mis teeb teadustaristu laiemale kasutajaskonnale kättesaadavaks.


IMO veebileht
 

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum
Kontaktisik: Kadri Vider, kadri.vider@ut.ee

Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK) on teadustaristu, mis teeb kättesaadavaks eesti keele digiressursid ja -tehnoloogia. Konsortsiumina toimiva keskuse eesmärk on koondada olemasolevad digitaalsed keeleressursid (sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid) ja keele töötlemise vahendid (tarkvara) vastastikku toimivaiks ning oskusteabega varustatud teenusteks.


EKRK veebileht

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerid: Statistikaamet
Kontaktisik: Mare Ainsaar, mare.ainsaar@ut.ee

Euroopa Sotsiaaluuring on teaduslik andmekogu, mille abil saab analüüsida ühiskonna arengut ning inimeste hoiakute ja käitumise seoseid. Euroopa Sotsiaaluuringu andmed kogutakse kaheaastase vahega 15-aastastelt ja vanematelt inimestelt ligi 30 riigis. Iga vooru andmed lisatakse olemasolevasse andmebaasi ja nii moodustub pikaajaline ühiskonna arengut kirjeldav andmestik. Põhiandmed sisaldavad infot näiteks meediakasutuse, tervise, usalduse, osaluse, heaolu, sotsiaalse ja poliitilise aktiivsuse ning väärtuste kohta, aga eri aastatel lisanduvad eriteemad. Andmestikus on kokku üle tuhande teema. Andmekoguga koos on avaldatud ka üksikasjalik info andmete kogumise protsessi ja metoodika kohta. Kogutud teave on kasutajatele tasuta kättesaadav erinevate statistikaprogrammide ja veebiprogrammi kaudu.

Veebileht: https://ess.ut.ee

E-taristu

Image
arvutuskeskus.jpg

Juhtasutus: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Haridus- ja Noorteamet
Kontakt: Ivar Koppel, ivar.koppel@ut.ee

Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur on üle-eestiline ühtne teadusarvutuste infrastruktuur, mis koosneb teadusarvutuskeskustest, seal paiknevatest arvutusklastritest, superarvutitest ja andmehoidlatest, keskusi ja ressursse ühendavatest keskteenustest ning arendamisele ja lõppkasutajate koolitamisele spetsialiseerunud inimestest. Teenused on avatud kõigi teadus- ja arendustegevuse asutuste ning teaduspõhise ettevõtluse jaoks.


ETAIS veebileht

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd "Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine"

Lodumets

Eesti märgade elupaikade seisund on väga nukker