Andekate arengu toetaja

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: olukorras, kus andekad inimesed leiavad kergesti eneseteostusvõimalusi üle maailma, pakume neile Eestis parimaid enese arendamise viise, sidudes nad ülikooliga juba üldhariduse omandamise või akadeemilise karjääri kasuks otsustamise ajal.

Loome tingimused, mis võimaldavad andekatel noortel valmistuda ülikooliõpinguteks, pühenduda õpingute ajal enese arendamisele, olla vilistlasena konkurentsivõimeline ja osaleda aktiivselt ülikooli tegemistes. Seome Eesti ja ülikooliga andekaid noori kõikjalt maailmast. Toetame õppijate püüdlusi saada doktoriõpingute kaudu tippspetsialistiks.

Tegevussuunad

Andekate arengu toetamine koostöös koolidega. Leiame Eesti üldhariduskoolidest üles andekad õpilased, toetame nende huvi teadustöö vastu ja oskuste arengut varajasest koolieast kuni gümnaasiumi lõpuni. Pakume koolidele õppekava täiendavaid loenguid ja praktikume ülikooli laborites. Muudame andekate kaasamise süsteemsemaks ja loome neile ülikoolis uusi õpivõimalusi.

Andekate noorte sidumine ülikooli ja Eestiga kõikjalt maailmast. Võtame võõrkeelsete õppekavade alusel õppima võimekaid üliõpilasi, pakume välisüliõpilastele Eesti ühiskonda lõimumist toetavaid õpivõimalusi ja nõustamist. Tugevdame vilistlasvõrgustikku, muudame Eestist mujale maailma tööle siirdunud töötajad ning vilistlased ülikooli ja Eesti saadikuteks, hoiame nendega sidet, kaasates neid koostööprojektidesse, ning loome neile tagasipöördumiseks innustavaid tingimusi.

Doktorantide motiveerimine. Jätkame püüdlustega tagada doktorantidele motiveeriv sissetulek, sotsiaalsed garantiid ja juhendamise eranditult parim kvaliteet. Innustame doktorante olema ettevõtlikud, samuti looma õpingute ajal tugeva rahvusvahelise erialase kontaktivõrgustiku.

Juhtteema 2024: doktoriõppe tulemuslikkuse suurendamine  

Üleülikooliline tegevus 

 1. Doktoriõppe arendamine, sh doktorikoolide uue perioodi meetme rakendamine ning koostöö ülikooliväliste partneritega era- ja avalikust sektorist. Halduslepingu perioodil vähemalt 100 doktoriõppekoha avamine koos ülikooliväliste partneritega (2024. aasta sihttase on 33 õppekohta kõigi valdkondade peale kokku) (P1, dekaanid) 
 2. Olümpiaadižüriidega tehtava koostöö korrastamine ja parendamine. Kuueteistkümne üle-eestilise aineolümpiaadi ja kahe rahvusvahelise olümpiaadi korraldamine Tartus (P2) 
 3. Programmi „Talendid Tartusse“ 5. lennu andekate noorte toetamine ja koostöö 34 partnerkooliga. Turundus andekate noorte värbamiseks (P2, K1) 

Üleülikooliline tegevus

 1. Doktoriõppe arendamine, sh valdkondlike doktoriõppekeskuste toetamine (P1, dekaanid) (arengufondi toetus 300 000 €; tasemeõppe strateegiline arendustoetus ülikooli nõukogult 204 700 €]
 2. Doktoriõppe arendamine koos ülikooliväliste partneritega era- ja avalikust sektorist. Halduslepingu perioodil vähemalt 100 doktoriõppe koha avamine koos ülikooliväliste partneritega (2023. a sihttase 33 õppekohta kõigi valdkondade peale kokku) (P1, dekaanid)
 3. Doktorantide ülekantavate oskuste koolitused, kestliku arengu tagamiseks vajalike oskuste arendamine (P2)
 4. Hariduskonverentsi „Talendid tuleviku teenistuses“ korraldamine teaduskoolis (P2)

Rektoraadi tegevus

 1. Akadeemilise testi arendustöö ja uus kasutuselevõtt, ingliskeelses õppes sisseastumise testi kasutuselevõtt (P2)
 2. Doktoriõppe reformi elluviimine (P1, K1, dekaanid), sh
 • doktoriõppekeskuste töö alustamine
 • doktorantide motiveerimine: doktorant-nooremteadurite töölevõtmisprotsesside väljatöötamine ja rakendamine; tasutamispõhimõtete kokkuleppimine ja rakendamine
 • teadmussiirdedoktorantuuri meetme väljatöötamine
 • Rektorite Nõukogu kvaliteedileppe põhimõtete rakendamine
 • doktoriõppe lõpetamise efektiivsuse suurendamine (dekaanid)

      3. Tartu Ülikooli Sihtasutuse strateegia uuendamine ja strateegiline koostöö ülikooliga (P2)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevus

 1. Vastuvõtueksamite ja õppekavade edasiarendamine (MV)
 2. Arstide tööjõuvajaduse prognoosi koostamine (MV) 

Rektoraadi tegevused

 1. Talentide kaasamine: Talendid Tartusse projekti jätkamine, KVARK teadusstuudiotes Tartu Ülikooli avastusstuudio avamine, Teaduskooli tõhus tegevus, kontseptsiooni ja mõõdikute väljatöötamine andekate kaasamiseks (P2)
 2. Akadeemilise testi sisuline ja vormiline uuendamine (P2)
 3. Doktoriõppe reformi elluviimine valdkondades, valdkondlike tegevuskavade koostamine (P1, dekaanid):

          RN kvaliteedileppe põhimõtete rakendamine
          Nooremteaduriteks üleviimise korraldus
          Valdkondlike doktoriõppe programmide ettevalmistamine
          Kaitsmiskordade ja atesteerimise ühtlustamine
          Doktoriõppe efektiivsuse tõstmine
          „Ettevõtlusdoktorantuuri“ väljatöötamine koostöös väliste partneritega

Keskne lisatoetus
Arengufond 85 000€
Rektori reserv 13 000€
Dekaanide tulemusjuhtimise eelarve 200 000€

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku