Andekate arengu toetaja

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: olukorras, kus andekad inimesed leiavad kergesti eneseteostusvõimalusi üle maailma, pakume neile Eestis parimaid enese arendamise viise, sidudes nad ülikooliga juba üldhariduse omandamise või akadeemilise karjääri kasuks otsustamise ajal.

Loome tingimused, mis võimaldavad andekatel noortel valmistuda ülikooliõpinguteks, pühenduda õpingute ajal enese arendamisele, olla vilistlasena konkurentsivõimeline ja osaleda aktiivselt ülikooli tegemistes. Seome Eesti ja ülikooliga andekaid noori kõikjalt maailmast. Toetame õppijate püüdlusi saada doktoriõpingute kaudu tippspetsialistiks.

Tegevussuunad

Andekate arengu toetamine koostöös koolidega. Leiame Eesti üldhariduskoolidest üles andekad õpilased, toetame nende huvi teadustöö vastu ja oskuste arengut varajasest koolieast kuni gümnaasiumi lõpuni. Pakume koolidele õppekava täiendavaid loenguid ja praktikume ülikooli laborites. Muudame andekate kaasamise süsteemsemaks ja loome neile ülikoolis uusi õpivõimalusi.

Andekate noorte sidumine ülikooli ja Eestiga kõikjalt maailmast. Võtame võõrkeelsete õppekavade alusel õppima võimekaid üliõpilasi, pakume välisüliõpilastele Eesti ühiskonda lõimumist toetavaid õpivõimalusi ja nõustamist. Tugevdame vilistlasvõrgustikku, muudame Eestist mujale maailma tööle siirdunud töötajad ning vilistlased ülikooli ja Eesti saadikuteks, hoiame nendega sidet, kaasates neid koostööprojektidesse, ning loome neile tagasipöördumiseks innustavaid tingimusi.

Doktorantide motiveerimine. Jätkame püüdlustega tagada doktorantidele motiveeriv sissetulek, sotsiaalsed garantiid ja juhendamise eranditult parim kvaliteet. Innustame doktorante olema ettevõtlikud, samuti looma õpingute ajal tugeva rahvusvahelise erialase kontaktivõrgustiku.

Rektoraadi tegevused

  1. Talentide kaasamine: Talendid Tartusse projekti jätkamine, KVARK teadusstuudiotes Tartu Ülikooli avastusstuudio avamine, Teaduskooli tõhus tegevus, kontseptsiooni ja mõõdikute väljatöötamine andekate kaasamiseks (P2)
  2. Akadeemilise testi sisuline ja vormiline uuendamine (P2)
  3. Doktoriõppe reformi elluviimine valdkondades, valdkondlike tegevuskavade koostamine (P1, dekaanid):

          RN kvaliteedileppe põhimõtete rakendamine
          Nooremteaduriteks üleviimise korraldus
          Valdkondlike doktoriõppe programmide ettevalmistamine
          Kaitsmiskordade ja atesteerimise ühtlustamine
          Doktoriõppe efektiivsuse tõstmine
          „Ettevõtlusdoktorantuuri“ väljatöötamine koostöös väliste partneritega

Keskne lisatoetus
Arengufond 85 000€
Rektori reserv 13 000€
Dekaanide tulemusjuhtimise eelarve 200 000€

#ülikoolist
Peahoone pilt

Otsime osakoormusega sisevalvetöötajat

21.09.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone suvel lippudega vaade paremalt küljelt

1. oktoobrini saab kandideerida Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumile

20.09.2022
#ettevõtlus #ülikoolist
Tehnoloogiainstituut.jpg

Otsime tehnoloogiainstituuti ettevõtlussuhete koordinaatorit

19.09.2022