Eesti keele ja kultuuri edendaja

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: hoiame ja arendame kestva üleilmastumise tingimustes eesti keelt ja kultuuri ning tagame teadusel põhineva eestikeelse hariduse omandamise Eestis.

Rahvusülikoolis on ja jääb valdava osa õppekavade peamiseks õppekeeleks eesti keel. Samas on üliõpilastel oma konkurentsivõime suurendamiseks tööturul vaja ka teiste keelte oskust, mida soodustab rahvusvaheline õpikeskkond. Seda võimaldavad tugev teadus ja teaduspõhine õpe, mis toetavad õppimist juba haridussüsteemi varasemates etappides.

Tegevussuunad

Eesti keele rolli tugevdamine peamise õppekeelena rahvusvahelises õppekeskkonnas.
Hoiame ja arendame eesti keelt ja kultuuri, pakume eestikeelset haridust ning oleme
eestikeelse terminitöö eestvedajad. Peame oluliseks õpetamist laitmatu kvaliteediga eesti
keeles ja väärtustame kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide kõrval ka eestikeelsete
kõrgkooliõpikute koostamist, arvestades seda akadeemilistele ametikohtadele valimisel
ja atesteerimisel.

Rahvusteaduste, kultuuri, ajaloo ja pärandi uuringute tugevdamine. Arendame eesti
keele ja kultuuri säilimise ning edenemise eesmärgil Eesti ajaloo, eesti keele ja kultuuri
uurimist ning teisi teadusi, mis mõjutavad eestlaste enesemääratlust ning kujundavad
identiteeti. Säilitame ajalugu ja pärandit ning teeme kõrgetasemelist uurimistööd,
töötame selle nimel, et hoida korras ja korrastada ülikoolile kuuluvaid kogusid, ning seame eesmärgiks nende avatuse rahvusvaheliseks uurimistööks.

Õpetajakoolituse atraktiivsuse suurendamine. Tagame õpetajakoolituse korraldusele
valdkonnaülese toe. Hoolitseme selle eest, et tulevased õpetajad valdaksid uusimaid
õpetamismeetodeid ja tunneksid tegelikku koolielu. Pakume õppejõududele muu hulgas akadeemilise karjääri alguses võimalust täiendada oma õpetamis- ja juhendamisoskusi.

Üleülikooliline tegevus

 1. Eesti keele õppe võimaluste tagamine välistöötajatele, sh õppimisvõimaluste mitmekesistamine (keelekohvikud, lõimumist toetav tegevus) (HV, K1, P2) [arengufondi toetus 110 052 €]
 2. Õpetajakoolituse erialade vastuvõtu suurendamine. Õpetajakoolituses paindlike, õppija vajadustest lähtuvate taseme- ja täiendusõppe võimaluste loomine, sh õpetajate akadeemia ja eestikeelsele üldharidusele ülemineku meetmete abil (P2, SV, LT, HV)
 3. Koostöös Tallinna Ülikooliga plaani koostamine, et tagada OSKA hariduse ja teaduse valdkonna uuringuaruandes kirjeldatud õpetajate puuduse leevendamiseks vajalik lõpetajate arv, ja selle HTM-ile esitamine (P2)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevus

 1. Eesti keele kursustel osalenud välisüliõpilaste ja -töötajate osakaalu suurendamine (dekaanid)
 2. Õpetamisalases arendustegevuses aktiivselt osalenud akadeemiliste töötajate osakaalu suurendamine (LT, MV). LT valdkondliku didaktikakeskuse tugevdamine, sh ainevaldkondliku didaktika teadusliku uurimistöö võimekuse suurendamine ja välisekspertiisi kaasamine (LT)
   

Rektoraadi tegevus

 1. Eesti keele õppe välisüliõpilastele kohustuslikuks muutmise toetamine. Eesti keele õppe võimaluste tagamine kõigile välisüliõpilastele ja -töötajatele. Paindlike toimumisaegade, kohtade ja õppevõimaluste pakkumine, uute õppematerjalide, sh digimaterjalide ettevalmistamine, tasemele sobiva lugemisvara väljatöötamine, eesti kultuuri puudutavate kursuste ja ürituste ettevalmistamine. Töötajate motiveerimine keeleõppes osalemiseks (HV, K1, P2)
 2. Eestikeelse õppekirjanduse kirjastamise toetamine, keskendudes eestikeelsete õpikute kättesaadavusele (AS)
 3. Õpetajakoolituse akadeemia tegevuskava planeerimine ja elluviimine koostöös Tallinna Ülikooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga (P2)
 4. Õpetajakoolituse erialade vastuvõtu ajutise suurendamise sujuv korraldamine (P2, dekaanid)
 5. Ühtse lähenemise juurutamine õpetajakoolituse arendamiseks. LT ja HV valdkondlike didaktikakeskuste tugevdamine ning teadusvõimekuse edendamine; koostöö tugevdamine Pedagogicumi kaudu (P2, dekaanid)  

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevus

 1. Eesti ja naaberalade etnilise kujunemise ja tänapäeva sidusuuringud (HV, LT, SV)
 2. Vene emakeelega üliõpilaste keeleõppe toetamine (HV) 

Rektoraadi tegevused 

 1. Eesti keele õppe võimaluste tagamine kõigile välisüliõpilastele ja -töötajatele. Paindlike toimumisaegade ja õppevõimaluste pakkumine, uute õppematerjalide, sh digimaterjalide ettevalmistamine, tasemele sobiva lugemisvara väljatöötamine, eesti kultuuri puudutavate kursuste ettevalmistamine. Motivatsioonisüsteemi arendamine välisüliõpilaste osalemiseks eesti keele õppes, keskendumisega Eesti tööjõuturule jõudjatele (HV, P2)
 2. Eestikeelse õppekirjanduse kirjastamise toetamine keskendumisega eestikeelsete õpikute kättesaadavusele (AS)
 3. Tartu Ülikooli raamatukogu kui Eesti peamise teadusraamatukogu kontseptsiooni väljatöötamine ning majandusliku jätkusuutlikkuse lahenduste leidmine (P1)
 4. "Õpetajakoolituse akadeemia" tegevuskava koostamine koostöös TLÜ ja HTM-ga (P2)
 5. Ühtse lähenemise kokkuleppimine õpetajakoolituse arendamiseks. LT ja HV valdkondlike didaktikakeskuste tugevdamine ning teadusvõimekuse edendamine (P2, dekaanid).

Keskne lisatoetus
Kõrghariduse arengutoetus valdkondadele: 210 000€
Kirjastamistoetuste fond 80 000€
Dekaanide tulemusjuhtimise eelarve 120 000€

Rektor Toomas Asser kõnepuldis

Rektor: eelolevatel aastatel tuleb Eesti mõtteline keskpunkt nihutada Kirde-Eestisse

Raamat "Eestikeelse Tartu ülikooli esimene aastasada"

Eestikeelse ülikooli esimene aastasada jõudis kaante vahele

Veebi tagasiside

Veebi tagasiside