Eesti keele ja kultuuri edendaja

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: hoiame ja arendame kestva üleilmastumise tingimustes eesti keelt ja kultuuri ning tagame teadusel põhineva eestikeelse hariduse omandamise Eestis.

Rahvusülikoolis on ja jääb valdava osa õppekavade peamiseks õppekeeleks eesti keel. Samas on üliõpilastel oma konkurentsivõime suurendamiseks tööturul vaja ka teiste keelte oskust, mida soodustab rahvusvaheline õpikeskkond. Seda võimaldavad tugev teadus ja teaduspõhine õpe, mis toetavad õppimist juba haridussüsteemi varasemates etappides.

Tegevussuunad

Eesti keele rolli tugevdamine peamise õppekeelena rahvusvahelises õppekeskkonnas.
Hoiame ja arendame eesti keelt ja kultuuri, pakume eestikeelset haridust ning oleme
eestikeelse terminitöö eestvedajad. Peame oluliseks õpetamist laitmatu kvaliteediga eesti
keeles ja väärtustame kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide kõrval ka eestikeelsete
kõrgkooliõpikute koostamist, arvestades seda akadeemilistele ametikohtadele valimisel
ja atesteerimisel.

Rahvusteaduste, kultuuri, ajaloo ja pärandi uuringute tugevdamine. Arendame eesti
keele ja kultuuri säilimise ning edenemise eesmärgil Eesti ajaloo, eesti keele ja kultuuri
uurimist ning teisi teadusi, mis mõjutavad eestlaste enesemääratlust ning kujundavad
identiteeti. Säilitame ajalugu ja pärandit ning teeme kõrgetasemelist uurimistööd,
töötame selle nimel, et hoida korras ja korrastada ülikoolile kuuluvaid kogusid, ning seame eesmärgiks nende avatuse rahvusvaheliseks uurimistööks.

Õpetajakoolituse atraktiivsuse suurendamine. Tagame õpetajakoolituse korraldusele
valdkonnaülese toe. Hoolitseme selle eest, et tulevased õpetajad valdaksid uusimaid
õpetamismeetodeid ja tunneksid tegelikku koolielu. Pakume õppejõududele muu hulgas akadeemilise karjääri alguses võimalust täiendada oma õpetamis- ja juhendamisoskusi.

Rektoraadi tegevused 

  1. Eesti keele õppe võimaluste tagamine kõigile välisüliõpilastele ja -töötajatele. Paindlike toimumisaegade ja õppevõimaluste pakkumine, uute õppematerjalide, sh digimaterjalide ettevalmistamine, tasemele sobiva lugemisvara väljatöötamine, eesti kultuuri puudutavate kursuste ettevalmistamine. Motivatsioonisüsteemi arendamine välisüliõpilaste osalemiseks eesti keele õppes, keskendumisega Eesti tööjõuturule jõudjatele (HV, P2)
  2. Eestikeelse õppekirjanduse kirjastamise toetamine keskendumisega eestikeelsete õpikute kättesaadavusele (AS)
  3. Tartu Ülikooli raamatukogu kui Eesti peamise teadusraamatukogu kontseptsiooni väljatöötamine ning majandusliku jätkusuutlikkuse lahenduste leidmine (P1)
  4. "Õpetajakoolituse akadeemia" tegevuskava koostamine koostöös TLÜ ja HTM-ga (P2)
  5. Ühtse lähenemise kokkuleppimine õpetajakoolituse arendamiseks. LT ja HV valdkondlike didaktikakeskuste tugevdamine ning teadusvõimekuse edendamine (P2, dekaanid).

Keskne lisatoetus
Kõrghariduse arengutoetus valdkondadele: 210 000€
Kirjastamistoetuste fond 80 000€
Dekaanide tulemusjuhtimise eelarve 120 000€

#ülikoolist
Peahoone pilt

Otsime osakoormusega sisevalvetöötajat

21.09.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone suvel lippudega vaade paremalt küljelt

1. oktoobrini saab kandideerida Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumile

20.09.2022
#ettevõtlus #ülikoolist
Tehnoloogiainstituut.jpg

Otsime tehnoloogiainstituuti ettevõtlussuhete koordinaatorit

19.09.2022