Külalisüliõpilaseks teise ülikooli

Sellelt lehelt leiad infot, kuidas saab Tartu Ülikooli üliõpilasena minna külalisüliõpilaseks teise Eesti kõrgkooli. 

Tartu Ülikooli üliõpilasel on võimalus läbida külalisüliõpilasena õppeaineid teistes Eesti kõrgkoolides. Külalisüliõpilasena sooritatud aineid arvestatakse üliõpilase soovi korral Tartu Ülikooli õppekava täitmisel, kui need ained sobivad õppekavva, ja neid võib arvesse võtta ka vabaainetena. Külalisüliõpilasena teises ülikoolis õppimine arvestatakse õppekava nominaalaja hulka ja selle eest lisaaega ei anta. 

NB! Külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis õppides tuleb järgida selle kõrgkooli õppekorraldust ja täita samu tingimusi nagu sealsed üliõpilased. Enne teise kõrgkooli õppima asumist tuleb uurida, millised on selle kõrgkooli tähtajad külalisüliõpilase avalduse esitamiseks ja ainetesse registreerumiseks, ning teha endale selgeks muud külalisüliõpilasele kehtivad nõuded.

 Tallinna Ülikoolis külalisüliõpilasena õppimise tingimusi saab vaadata Tallinna Ülikooli veebilehelt

Tartu Ülikooli üliõpilased saavad külalisüliõpilasena õppida järgmistes Eesti kõrgkoolides:

Nende kõrgkoolide ja Tartu Ülikooli vahel on sõlmitud külalisüliõpilasi käsitlev kokkulepe. Külalisüliõpilasena nendes kõrgkoolides õppimine on Tartu Ülikooli üliõpilasele tasuta sõltumata sellest, kas ta õpib Tartu Ülikoolis tasuta või tasulisel õppekohal.

Teised kõrgkoolid võivad külalisüliõpilaselt küsida õppetasu või ka keelduda külalisüliõpilaseks vastuvõtmisest. Sel juhul võib olla võimalik neis õppida muul moel, näiteks eksternina. Täpsemalt tuleb uurida vastavast kõrgkoolist.

Enne teise Eesti kõrgkooli külalisüliõpilaseks minekut tuleb lasta hinnata, kas plaanitud ained sobivad õppekavasse. Selleks tuleb esitada oma õppekava programmijuhile õppeplaan koos lisaga, kuhu on märgitud teises kõrgkoolis sooritatavad ained ning nende sobivus oma õppekavaga. Õppeplaanile tuleb lisada teises kõrgkoolis sooritatavate ainete ainekavad.

Õppeplaani vaatab läbi õppekava VÕTA komisjon 14 päeva jooksul. Kui VÕTA komisjon on õppeplaani kinnitanud, saab külalisüliõpilaseks mineja selle alusel märkida ained külalisüliõpilase avaldusele (vt allpool). Õppeplaan jääb valdkonda.

Külalisüliõpilase õpingute lõppedes tuleb edastada oma dekanaadile teisest kõrgkoolist saadud õppetulemuste väljavõte ja lisada hinded õppeplaani.

Pärast esialgse õppeplaani esitamist saab vajaduse korral teha muudatusi ja esitada õppeplaani uue lisa. Sel juhul hindab õppeplaani muudatusi ka VÕTA komisjon. Õppeplaanis märgitu alusel sisestatakse külalisüliõpilasena sooritatud ained ÕIS-i. NB! Õppeplaani alusel üle kantud ained lähevad õppekava täitmisel arvesse, kui taotled tulemusstipendiumi.


Kui jätta õppeplaan tegemata, on võimalik teises ülikoolis läbitud õppeaineid üle kanda VÕTA-ga. Sel juhul on ainete ülekandmine tasuline, taotluse läbivaatamise tasu on 10 eurot iga ainepunkti eest, mille arvestamist taotletakse.

Tartu Ülikooli üliõpilane, kes soovib külalisüliõpilasena mõnes teises Eesti kõrgkoolis õppima asuda, peab esitama oma õppekava õppekorralduse spetsialistile vormikohase avalduse.

Avaldusse tuleb märkida ained, mida soovitakse väljaspool Tartu Ülikooli läbida. Seejärel tuleb avaldusele võtta nõusolek ka vastuvõtvast kõrgkoolist. Kui vastuvõttev kõrgkool tahab ka avalduse originaali, siis tuleb avaldus vormistada kahes eksemplaris või täita vastuvõtva kõrgkooli vastav dokumendivorm. Allkirjastatud avaldus tuleb edastada oma valdkonna dekanaati.

Pärast teises kõrgkoolis külalisüliõpilasena õppimist saab sellest kõrgkoolist taotleda õppetulemuste väljavõtte. Selle alusel saab mujal sooritatud ained ja tulemused üle kanda oma Tartu Ülikooli õppekavva. Vaata lähemalt punktist Külalisüliõpilase õppeplaan.

 

 Külalisüliõpilasena õppimist reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri.

 

Õppekorralduse pealehele

Kuidas minna külalisüliõpilaseks välismaa ülikooli?

Tule külalisüliõpilaseks Tartu Ülikooli

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale