Skip to main content

Külalisüliõpilaseks teise ülikooli

Siin lehel on info Tartu Ülikooli üliõpilastele, kes soovivad minna külalisüliõpilaseks teise Eesti ülikooli. 

Tartu Ülikooli üliõpilasel on võimalus arvata ennast külalisüliõpilaseks ning teistest Eesti kõrgkoolidest õppeaineid läbida.

Külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis õppimine läheb nominaalaja hulka, selle eest lisaaega ei anta. Külalisüliõpilasena õppimine toimub samadel tingimustel teiste üliõpilastega vastavas ülikoolis, st vastuvõtvas kõrgkoolis kehtib vastuvõtva kõrgkooli õppekorraldus. Ka tuleb avalduse esitamise, ainetele registreerumise jm tähtaegasid ja reegleid uurida vastuvõtvast kõrgkoolist enne õppimaminekut. Tallinna Ülikoolis külalisüliõpilasena õppimise tingimusi vaata siit.

Õppetöö tase on kõrgkoolide vahel vastastikku aktsepteeritav ja külalisüliõpilasena sooritatud aineid arvestatakse õppekava täitmisel, kui selleks on soovi avaldatud.

Tartu Ülikooli üliõpilased saavad tasuta õppida järgmistes kõrgkoolides:

 • EELK Usuteaduse Instituudis
 • Eesti Maaülikoolis
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
 • Eesti Kunstiakadeemias
 • Eesti Lennuakadeemias
 • Kaitseväe Akadeemias
 • Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris
 • Tallinna Tehnikaülikoolis
 • Tallinna Ülikoolis
 • Kõrgemas Kunstikoolis Pallas
 • Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Nende kõrgkoolide ja Tartu Ülikooli vahel on sõlmitud vastav kokkulepe.

Teistesse Eesti kõrgkoolidesse külalisüliõpilasena õppima minemisel võivad koolid õppetasu küsida või ka külalisüliõpilaseks vastuvõtmisest keelduda (pakuvad välja teised õppimise viisid nt ekstern vms). Täpsema info saab vastavast kõrgkoolist.

Enne külalisüliõpilaseks minekut teise Eesti kõrgkooli tuleb lasta plaanitud ainete sobivus õppekavasse ette ära hinnata. Selleks tuleb esitada õppekava programmijuhile õppeplaan koos lisaga, kuhu märgitakse teises Eesti kõrgkoolis sooritatavad ained ning nende sobivus oma õppekavaga. Õppeplaanile tuleb lisada teises kõrgkoolis sooritatavate ainete ainekavad.

Õppeplaani vaatab läbi õppekava VÕTA komisjon 14 päeva jooksul. Saades VÕTA komisjonilt kinnitatud õppeplaani, saab selle alusel märkida ained külalisüliõpilase avaldus-ankeedile. Õppeplaan jääb valdkonda.

Külalisüliõpilase õpingute lõppedes tuleb külalisõpingute tõendamiseks viia dekanaati õppetulemuste väljavõte ning lisada hinded õppeplaanile.

Vajadusel saab ka õppeplaanis muudatusi teha – esitada uus õppeplaani lisa, sellisel juhul hindab muudatusi õppeplaanis ka VÕTA komisjon. Vastavalt märgetele õppeplaanis sisestatakse ÕISi külalisüliõpilasena sooritatud ained. Õppeplaani alusel üle kantud ained lähevad õppekava täitmisel arvesse tulemusstipendiumi taotlemisel. Kui jätta õppeplaan tegemata, on võimalik teises ülikoolis läbitud õppeaineid üle kanda VÕTAga. Sel juhul on ainete ülekandmine tasuline, taotluse läbivaatamise tasu on 10 eurot iga ainepunkti kohta, mille arvestamist taotletakse.

Tartu Ülikooli üliõpilane, kes soovib õppida külalisüliõpilasena mõnes teises Eesti kõrgkoolis, esitab oma õppekava õppekorralduse spetsialistile vormikohase avalduse nõusoleku saamiseks.

Avalduses märgitakse ained, mida soovitakse väljaspool Tartu Ülikooli läbida. Seejärel tuleb avaldusele võtta nõusolek ka vastuvõtvast kõrgkoolist. Kui vastuvõttev ülikool tahab ka ankeedi originaali, siis tuleb avaldus vormistada kahes eksemplaris või täita vastuvõtva kõrgkooli vastav dokumendivorm. Allkirjastatud avaldus tuleb viia oma valdkonna dekanaati.

Õpingute tõendamiseks väljastatakse teisest kõrgkoolist õppetulemuste väljavõte.

Külalisüliõpilasena õppimist reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri.

 

Õppekorralduse pealehele

Kuidas minna külalisüliõpilaseks välismaa ülikoolidesse?

Oled muu ülikooli üliõpilane ning soovid tulla Tartu Ülikoolist külalisüliõpilasena aineid läbima?

Jaga
17.01.2022
#õppimine

Utrechti võrgustiku uurimisstipendium magistrantidele ja doktorantidele

Utrechti võrgustik (Utrecht Network) on 30 Euroopa Ülikoolist koosnev võrgustik. Eestist kuulub sellesse Tartu Ülikool.

Jaga
05.01.2022
#ettevõtlus #koostöö #õppimine

Praktikamess „Tõmbejõud“

16. veebruaril toimub Pärnu kolledžis praktikamess „Tõmbejõud“, mis viib kokku praktikakoha ja Pärnu kolledži praktikandi ning tulevase töötaja ja tööandja. 

Jaga
05.01.2022