Skip to main content

Õppetasud

Sellel lehel on selgitatud, millisel juhul ja kui palju tuleb õpingute eest maksta õppetasu. 

Enamikul eestikeelsetel õppekavadel ja osadel ingliskeelsete õppekavade õppekohtadel on õppimine tasuta, kui õpitakse täiskoormusel. Seega on tasuta kohale vastuvõetud üliõpilasel tasuta õpingute jätkamiseks oluline jälgida ainepunktide läbimise hulka semestris. Mõnel juhul, näiteks paljudel võõrkeelsete õppekavade õppekohtadel ja osakoormusega õppes, on õppimine aga tasuline. Õppetasu suurus sõltub õppekohast ja õppekavast, millel üliõpilane õpib.

 Õppetasud 2021/2022. õppeaastal

 

 Õppetasu maksetähtpäev sügissemestril on 20. oktoober ja kevadsemestril 20. märts, võõrkeelsel õppekaval esimesel semestril 20. september. 

NB! Aasta jooksul makstud õppetasult maksab riik tuludeklaratsioonis esitatud andmete alusel tulumaksu tagasi. Õppemaks peab olema laekunud selle isiku arvelt, kelle tuludeklaratsioonis õppemaksu deklareeritakse. Täpsemat infot koolituskulude mahaarvamisest tuludeklaratsioonis saab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

 

Eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppides õppetasu maksmise kohustust ei ole, kui üliõpilane täidab õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppemahtu. Täitmisele kuuluv õppemaht on 30 EAP semestris ja 60 EAP õppeaastas. 

Õppetasu ei pea maksma, kui esimese semestri lõpuks on läbitud oma õppekava aineid vähemalt 24 EAP ulatuses. Täiskoormusega õppival üliõpilasel tekib kohustus maksta õppetasu juhul, kui eelmiste semestrite õppemahust on semestri alguseks täitmata rohkem kui 6 ainepunkti (EAP). Õppetasu makstakse jooksval semestril iga eelmistel semestritel üle 6 EAP puudu jäänud ainepunkti eest. Näiteks kui ühe semestri kohta koguneb ainepunkte ainult 22 EAP ulatuses, tuleb maksta õppetasu 2 ainepunkti eest. Eestikeelsel õppekaval makstakse õppetasu ainepunkti hinna alusel.

Õppemahu täitmise ja õppetasu suuruse arvestamisel loetakse täidetava õppemahu (30 EAP semestri kohta) hulka üliõpilase õppekavas ettenähtud kohustuslikud ja valikained (ka kõrvaleriala ained) ning vabaained õppekavas ettenähtud mahus. Arvesse võetakse ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava mahtu. Täidetud õppemahu hulka ei arvestata vabaaineid, mis ületavad õppekavas ettenähtud vabaainete mahu. Et läbitud ained läheksid õppekava täitmisel arvesse, peavad õppekavast olema valitud moodulid.

  Ainepunkte arvestatakse semestrite kohta kumulatiivselt. See tähendab, et ainepunkte võib koguda ühel semestril rohkem ja teisel vähem (näiteks 32 ja 28 EAP eri semestritel). Täitmisele kuuluva õppemahu läbimist kontrollitakse iga semestri alguses semestri algusele eelneva kuupäeva seisuga.

Õppemahu täitmist ei kontrollita välismaal õppimise semestri(te)l kui väliskõrgkoolist kantakse üle vähemalt 15 EAP mahus õppeaineid semestris. Ka ei kontrollita sel juhul õppemahu täitmist välismaal õppimisele järgneval semestril.

Täiskoormusega õppima asunud ja osakormussse langenud ning nominaalse õppeaja jooksul osakoormusest taas täiskoormusesse üle viidud üliõpilasel ei ole õppetasu maksmise kohustust esimesel täiskoormusega õppimise semestril. Ka immatrikuleerimise, reimmatrikuleerimise ja õppekava vahetamise semestril õppetasu maksmise kohustust ei ole, õppemahu täitmist kontrollitakse vaba õppekoha täitmisele järgneval semestril.

Arsti-, hambaarsti ja proviisoriõppekaval õppiv üliõpilane on vabastatud õppekava nominaalkestuse ja pikendusaasta jooksul õppetasu maksmisest.

Päevaõppes osakoormusega õppiv üliõpilane peab maksma õppetasu ainepunkti hinna alusel jooksva semestri eest. Õppetasu arvestamise aluseks on semestri alguses registreeritud õppeainete maht. Ka täiskoormusest osakoormusesse üleviidud üliõpilane peab maskma alates osakoormusesse viimise semestrist õppetasu jooksva semestri eest ainepunkti hinna alusel. Üliõpilasega sõlmitakse õppekulude hüvitamise leping kahe nädala jooksul alates osakoormusesse viimisest. 

Sessioonõppes osakoormusega õppiv üliõpilane peab maksma õppetasu omal valikul kas ainepunkti hinna alusel või semestritasuna. Valik tuleb teha kirjalikult sügissemestril hiljemalt 20. septembril ja kevadsemestril hiljemalt 20. veebruaril. 

Võõrkeelsel õppekaval õppimine on üldjuhul tasuline. Võõrkeelsel õppekaval täiskoormusega õppiv üliõpilane peab maksma õppetasu semestritasuna jooksva semestri eest. Osakoormusega õppiv üliõpilane peab maksma õppetasu omal valikul kas ainepunkti hinna alusel või semestritasuna. Makseviisi valik tuleb teha kirjalikult sügissemestril hiljemalt 20. septembril ja kevadsemestril hiljemalt 20. veebruaril.

Ülikool võib võõrkeelsel õppekaval luua lisaks tasulistele kohtadele ka tasuta õppekohti (iga võõrkeelse õppekava tasuta kohtade arv on kirjas õppekava lehel). Tasuta õppekohal õppiv üliõpilane peab õpingute eest tasuma hakkama samadel juhtudel kui eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppija (vt eespool "Õppetasu maksmine eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppes").

Doktoriõppes täiskoormusega õppides õppetasu maksmise kohustust ei ole.

Osakoormusega õppides tuleb maksta õppetasu semestritasuna jooksva semestri eest. Semestritasu maksmise kohustus on doktoriõppes osakoormusega õppides ka väliskõrgkooli õppima minnes, pikendusajal ning akadeemilise puhkuse semestril, kui doktorant osaleb õppetööl akadeemilise puhkuse ajal.

Õppetasu peab hakkama maksma, kui

 • üliõpilane on eksmatrikuleeritud ja alates eksmatrikuleerimiskuupäevast kahe aasta jooksul samale õppekavale uuesti immatrikuleeritud (uuesti sisse astunud);
 • asutakse õppima teist korda samale kõrgharidusastmele enne, kui on möödunud õppekava, millel üliõpilane varem õppis, kolmekordne (bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe korral kahekordne) nominaalaeg ja kui üliõpilane pole varem samal kõrgharidusastmel õppides hüvitanud õppekulusid vähemalt poole nominaalaja ulatuses.

Õppetasu tuleb maksta neil juhtudel eestikeelsele õppekavale nii täis- kui ka osakoormusega uuesti õppima asumisel ainepunkti hinna alusel vastavalt semestri alguses registreeritud ainepunktide mahule. Võõrkeelsele õppekavale täiskoormusega ja doktoriõppesse uuesti õppima asumisel tuleb maksta õppetasu semestritasuna.

Eestikeelsel õppekaval täiskoormusega ja võõrkeelsel õppekaval tasuta õppekohal õppiv üliõpilane peab maksma pikendusaja esimesel semestril õppetasu iga ainepunkti eest, mis jääb puudu õppekavajärgsest õppemahust (nt bakalaureuseõppes kõikide ainepunktide eest, mis on puudu 180 EAP-st). Pikendusaja esimeseks semestriks on semester, mil üliõpilane on pikendatud õppeajal üle poole semestrist (üle 70 päeva). Teisel pikendusaja semestril õppetasu juurde ei pea maksma.

Õppeprodekaan võib üliõpilase avalduse alusel pikendusajal täiskoormusega õppiva üliõpilase lõputöö või lõpueksami eest osaliselt või täielikult õppetasu maksmisest vabastada. 

Eestikeelsel õppekaval osakoormusega õppiv üliõpilane peab maksma pikendusajal õppetasu vastavalt semestri alguses registreeritud ainepunktide mahule.

Võõrkeelsel õppekaval tasulisel kohal õppiv üliõpilane peab maksma pikendusajal õppetasu omal valikul kas semestritasuna või registreeritud ainepunktide mahu järgi.

 • Eestikeelsel õppekaval täiskoormusega ja võõrkeelsel õppekaval tasuta kohal täiskoormusega õppiv üliõpilane peab maksma õppetasu eelmise semestri õppekava täitmisest puudu jäänud ainepunktide eest juhul, kui suundub akadeemilisele puhkusele semestri kestel. Akadeemilise puhkuse lõppemise korral jooksva semestri õppetasu maksmise kohustust ei ole, kui viimase õpitud semestri eest on õppetasu juba makstud.

  Kui üliõpilane on akadeemilisel puhkusel alla kümne õppenädala (alla 70 päeva) semestris, siis see semester loetakse õpitud semestriks. Selle semestri eest tuleb õppetasu maksta järgmisel semestril, kui üliõpilane ei ole enam akadeemilisel puhkusel ja kui ettenähtud õppemaht jäi täitmata. NB! Seega tuleb olla tähelepanelik akadeemilise puhkuse võtmise kuupäevade osas. Soovituslik on minna akadeemilisele puhkusele semestri algusest kuni järgmise semestri või õppeaasta alguseni.
   
 • Eestikeelsel õppekaval osakoormusega päevaõppes õppiv üliõpilane peab maksma jooksva semestri õppetasu kui akadeemiline puhkus algab pärast maksetähtpäeva. Kui akadeemiline puhkus algab enne maksetähtpäeva, ei tule jooksva semestri eest õppetasu maksta. Enne maksetähtpäeva lõppeva akadeemilise puhkuse korral tuleb õppetasu maksta jooksva semestri eest, pärast maksetähtpäeva lõppeva akadeemilise puhkuse korral jooksva semestri eest õppetasu maksma ei pea. NB! Akadeemilise puhkuse ajal õppetööl osaledes tuleb õpingute eest tasuda vastavalt registreeritud õppeainete mahule.

  Osakoormusega sessioonõppes akadeemilise puhkuse ajal õppides saab õppetasu maksta kas ainepunkti hinna alusel või semestritasuna.
   
 • Võõrkeelsel õppekaval tasulisel kohal õppiv üliõpilane peab maksma jooksva semestri õppetasu, kui akadeemiline puhkus algab pärast maksetähtpäeva. Kui akadeemiline puhkus algab enne maksetähtpäeva, siis jooksva semestri eest õppetasu ei pea maksma. Enne maksetähtpäeva lõppeva akadeemilise puhkuse korral tuleb maksta õppetasu jooksva semestri eest. Pärast maksetähtpäeva lõppeva akadeemilise puhkuse korral jooksva semestri eest õppetasu ei pea maksma. NB! Akadeemilise puhkuse ajal õppetööl osaledes tuleb õpingute eest tasuda kas ainepunkti hinna või semestritasu alusel. Pärast maksetähtpäeva algava akadeemilise puhkuse korral jooksva semestri eest rohkem õppetasu ei pea maksma (välja arvatud lõputöö kaitsmise või lõpueksami korral, kui üliõpilane nende sooritamise semestril pole semestritasu maksnud).
   

  Õppetasu maksmise tähtpäev on sügissemestril 20. oktoober ja kevadsemestril 20. märts.

Taotluse alusel vabastatakse õppetasu maksmisest nii täis- kui osakoormusega õppiv üliõpilane, kes on õppima asunud eestikeelsele õppekavale täiskoormusega ja on

 • keskmise, raske või sügava puudega (tuleb esitada koopia kehtivast puuet tõendavast dokumendist) või osalise või täieliku töövõime kaotusega (tuleb esitada koopia kehtivast töövõime vähenemist tõendavast dokumendist) või
 • alla 7-aastase lapse või kuni 16-aastase puudega lapse vanem või eestkostja (tuleb esitada koopia lapse sünnitunnistusest ja lapse puude korral koopia kehtivast puuet tõendavast dokumendist) või
 • õpetajakoolituse õppekaval õppiv üliõpilane, kes töötab õpetajana. Soodustuse saamiseks tuleb esitada tõend õpetajana töötamise kohta, millel on asutus, ametinimetus, nädalakoormus (peaks olema vähemalt 18 tundi või 0,5 koormusega töötamine), tõendi väljastamise kuupäev. Tõend tuleb esitada iga õppeaasta alguses.

Õppetasu maksmisest vabastamist saab taotleda sügissemestril 15. septembrini ja kevadsemestril 15. veebruarini. Taotlus ja lisadokumendid tuleb esitada oma valdkonna dekanaati või instituuti.

  Õppetasu maksmisest vabastamist ei saa taotleda teist korda samale kõrgharidusastmele uuesti õppima asujad enne, kui on möödunud õppekava, millel üliõpilane varem õppis, kolmekordne (bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe korral kahekordne) nominaalkestus ja kui ta ei ole varem samal kõrgharidusastmel õppides hüvitanud õppekulusid vähemalt poole nominaalkestuse ulatuses; ning üliõpilased, kes on eksmatrikuleeritud ja kahe aasta jooksul pärast eksmatrikuleerimiskuupäeva uuesti samale õppekavale immatrikuleeritud. See tingimus ei kehti õpetajakoolituse õppekaval õppivale üliõpilasele, kes töötab õpetajana.

Üliõpilase põhjendatud taotluse alusel võib õppeprodekaan osaliselt või täielikult vabastada ka akadeemilisele puhkusele järgneval semestril õppetasu maksmisest eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppiva üliõpilase, kes on vähemalt 40 päeva semestrist olnud tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel, mille tõttu oli takistatud õppekava täitmine. 

Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi korraldatud konkursiga eritingimustel vastu võetud üliõpilane vabastatakse õppetasu maksmisest.


NB! Õppetasu vabastuse korral teeb ülikool märke erivajaduse kohta üliõpilase andmete juurde Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis (ÕIS-is). Ligipääs ÕIS-i sisestatud isikuandmetele on piiratud. Andmetele on ligipääs ainult töötajatel, kes vajavad seda infot oma tööülesannete täitmiseks.

Õppekava täitmine

Täis- ja osakoormus

Akadeemiline puhkus

Õpingute pikendamine

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022