Tere tulemast Tartu Ülikooli keeleõppepessa!

Kui oled ülikooli välistöötaja, välisüliõpilane või eesti keelt teise keelena kõnelev üliõpilane, leiad siit suure valiku Tartu Ülikoolis pakutavaid eesti keele õppe kursusi ja oma keeleoskuse täiendamise võimalusi. Kui oled eesti keelt emakeelena kõnelev töötaja või üliõpilane, on Sul võimalik eesti keele õppijaid mitmesugustel kursustel osaledes aidata.

Tartu Ülikool on võtnud oma arengukavaga ülesande hoida ja arendada eesti keelt, eestikeelset haridust, kultuuri ning pärandit. Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtete järgi soovime innustada oma välistöötajaid ja -üliõpilasi ning eesti keelt teise keelena rääkivaid üliõpilasi omandama ja täiendama eesti keele oskust. Sel eesmärgil pakume kõikide tasemete keelekursusi ja lisaks muid arvukaid võimalusi eesti keelekeskkonnas suhtlemiseks ja eesti kultuuri tundmaõppimiseks.

Kui Sa pole kindel, millisel tasemel Sa eesti keelt oskad, on Sul võimalik seda enne kursustele registreerimist ise hinnata.

Keeleoskuse hindamisel lähtutakse Euroopa keeleõppe raamdokumendis esitatud kolmest keeletasemest:

0 – pole varem eesti keelt õppinud

A – algeline keelekasutus (Basic User), mis jaguneb A1- ja A2-tasemeks;

B – iseseisev keelekasutus (Independent User), mis jaguneb B1- ja B2-tasemeks;

C –  vaba keelekasutus (Proficient User), mis jaguneb C1- ja C2-tasemeks.

Kõiki tasemeid saab omakorda vajaduse korral jagada veelgi kitsamalt, nt A1.1 ja A1.2, A2.1 ja A2.2 jne.

Lisaks saab keeleoskust mõõta osaoskuste kaupa: mõistmine (kuulamine ja lugemine), rääkimine (suuline suhtlus ja suuline esitus) ning kirjutamine.

Oma keeleoskuse ja eri osaoskuste mõõtmisel on abiks enesehindamisskaala, mille abil saab määrata oma keeletaseme. Samuti leidub teisi tasuta enesehindamisvõimalusi:

Välistöötajale (sh nooremteadurile)

Välisüliõpilasele (sh doktorandile)

Eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele