Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamine

Üldine apelleerimise jada on järgmine: otsuse teinud isik > õppeprodekaan > vaidluskomisjon

  1. Kui üliõpilane soovib vaidlustada õppekorraldusega seonduvat otsust (välja arvatud lõputöö või lõpueksami hinnet, õppetasu otsust või akadeemilise petturluse hoiatust, vt altpoolt), tuleb esmalt pöörduda otsuse teinud isiku poole ning vaidlustada otsus kas kirjalikult või suuliselt 10 tööpäeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest alates.
  2. Kui see ei anna soovitud tulemust, võib üliõpilane esitada apellatsiooni õppeprodekaanile 3 tööpäeva jooksul sellest, kui talle teatati, et otsust ei muudeta. Õppeprodekaan võib apellatsiooni läbivaatamiseks moodustada komisjoni. Üliõpilane saab õppeprodekaanilt vastuse 14 päeva jooksul.
  3. Õppeprodekaani või õppeprorektori otsuse peale võib esitada apellatsiooni vaidluskomisjonile, kui õppeprodekaan või õppeprorektor on oluliselt rikkunud menetlusnormi (10 tööpäeva jooksul vaidlustatava otsuse teatavaks tegemisest). Vaidluskomisjon ei ole kohustatud menetlema positiivse hinde vaidlustamiseks esitatud apellatsioone. Apellatsioon tuleb esitada vaidluskomisjoni sekretärile aadressil Ülikooli 18-135A, 51014, Tartu, või digiallkirjastatult e-posti aadressil martin.parn@ut.ee Vaidluskomisjon on ülikooli administratsioonist sõltumatu akadeemiline kogu, sel moel on tagatud üliõpilase probleemi võimalikult erapooletu lahendamine. Komisjon on kaheksaliikmeline, koosnedes neljast õppejõudude ja neljast üliõpilaste esindajast. Õppejõududest on vähemalt kaks komisjoni liiget professorid. Üliõpilaste esindajate seas on vähemalt üks üliõpilane igast õppeastmest. Komisjoni sekretäriks on õppekorralduse jurist.

Vastavalt vaidluskomisjoni kodukorrale võib komisjon vaidluse lahendamiseks tutvuda kõigi vajalike dokumentidega, küsitleda vaidluse osapooli, teisi vaidlusega seotud isikuid ja asjassepuutuvaid ülikooli töötajaid ning konsulteerida üliõpilasesinduse, õppekomisjoni ja õppekorraldusnõustajaga. Vaidluskomisjon teavitab üliõpilast 21 päeva jooksul apellatsiooni esitamisest arvates sellest, kas

  • ta jätab vaidlustatud otsuse jõusse või
  • tühistab otsuse ja saadab asja otsuse teinud isikule uueks lahendamiseks.

Komisjonil on õigus mõjuvatel põhjustel apellatsiooni läbivaatamise tähtaega pikendada, millest teavitatakse apellatsiooni esitajat. Vaidluskomisjoni otsus ülikoolis edasikaebamisele ei kuulu.

Kui üliõpilane ei nõustu lõpueksamil või lõputöö kaitsmisel saadud hindega, on tal õigus esitada õppeprodekaanile kirjalik apellatsioon 3 tööpäeva jooksul pärast lõpueksami või lõputöö tulemuste teatavaks tegemist. Õppeprodekaan kutsub apellatsiooni läbivaatamiseks kokku uues koosseisus komisjoni 7 päeva jooksul apellatsiooni saamisest arvates. Komisjon lahendab apellatsiooni 7 päeva jooksul komisjoni kokkukutsumisest arvates. Komisjoni otsust saab vaidlustada, esitades 7 päeva jooksul apellatsiooni vaidluskomisjonile.
Hinde, sh ka lõpueksamil või lõputöö kaitsmisel saadud hinde apelleerimisel tuleb arvestada sellega, et uuel hindamisel on õppeprodekaani kokkukutsutud komisjonil õigus jätta hinne muutmata, tõsta või langetada hinnet. Vaidluskomisjon ei saa teha uut pedagoogilist otsust, vaid kontrollib, kas hinde panemisel on järgitud protseduurinõudeid.

 

Kui doktoriõppes õppija ei nõustu atesteerimiskomisjoni otsusega, on tal õigus esitada teadusprodekaanile kirjalik apellatsioon 7 päeva jooksul pärast atesteerimiskomisjoni otsuse teatavakstegemist. Teadusprodekaan kutsub apellatsiooni läbivaatamiseks kokku uues koosseisus komisjoni 7 päeva jooksul apellatsiooni saamisest arvates. Komisjon lahendab apellatsiooni seitsme päeva jooksul komisjoni kokkukutsumisest arvates. Komisjoni otsust saab vaidlustada, esitades 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest apellatsiooni vaidluskomisjonile.
Kui apellatsioon on esitatud atesteerimisel teadustöö eest antud ainepunktide arvu vaidlustamiseks, on komisjonil õigus jätta teadustöö eest antavate ainepunktide arv samaks, suurendada ainepunktide arvu või vähendada seda. Vaidluskomisjonil ei ole õigust muuta  atesteerimisel antavate ainepunktide arvu.

Kui üliõpilane ei nõustu õppeprodekaani otsusega õppetasu määramise või õppetasu maksmisest vabastamise kohta, on tal õigus esitada õppeprodekaanile kirjalik apellatsioon 10 tööpäeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest. Õppeprodekaan teeb oma põhjendatud otsuse üliõpilasele teatavaks 7 päeva jooksul apellatsiooni esitamisest arvates. Kui õppeprodekaan otsust ei muuda, võib üliõpilane esitada otsuse vaidlustamiseks apellatsiooni õppeprorektorile 7 päeva jooksul otsuse muutmata jätmisest. Õppeprorektor teavitab üliõpilast 14 päeva jooksul apellatsiooni esitamisest arvates kas vaidlustatud otsus jääb jõusse või tühistab selle ja teeb sama asja kohta uue otsuse. Õppeprorektori otsus ülikoolis edasikaebamisele ei kuulu.

Juhul, kui üliõpilane on veendunud, et hoiatuse tegemiseks ei olnud alust, on tal võimalik hoiatus vaidlustada. Akadeemilise petturluse ja vääritu käitumise kahtlusega juhtumite menetlemiseks on ülikooli igas valdkonnas või ka instituudis loodud alalised komisjonid. Igas valdkonnas on oma akadeemilise petturluse menetlemise kord, mille leiab valdkonna kodulehelt. Üliõpilasel on õigus esitada hoiatuse saamisel viie tööpäeva jooksul seletuskiri ja taotleda juhtumi menetlemist selle struktuuriüksuse akadeemilise petturluse komisjonis, kuhu vastav õppeaine kuulub.
Komisjoni otsus ülikoolis edasikaebamisele ei kuulu. Vaidlustada saab komisjoni töö tulemusel tehtud õppejõu või õppeprodekaani otsust.

 

 Vaidlustamise kord on reguleeritud õppekorralduseeskirjas.

 

Õppekorralduse pealehele

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale