Innustav ja teed rajav organisatsioon

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: et tulla edukalt toime pidevate väliskeskkonna muutustega, lähtume rahvusvahelise ja kultuuriliselt mitmekesise liikmeskonnaga organisatsioonina ühistest väärtustest, kaasates oma liikmed ühiste eesmärkide saavutamisse, pakkudes töötajatele võimalusi oma parima potentsiaali rakendamiseks ja arendades nutikalt taristut.

Oleme kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne organisatsioon. Liigume avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri poole. Suurendame ülikooli liikmete võimalusi oma potentsiaali parimal viisil arendada ja rakendada, et nad kannaksid ülikooli väärtusi, tunneksid uhkust ülikooli ning oma osaluse üle ülikooli igapäevaelus ja arengus.

Tegevussuunad

Ülikooli kujundamine avatuks ja dialoogialtiks. Aktiivse arvamusliidrina algatame diskussioone ja oleme valmis dialoogiks. Julgustame eriarvamuste väljendamist. Soosime avatud suhtlemist eri osaliste vahel ja huvirühmade kaasamist kõigis olulistes protsessides. Tunnistame oma kitsaskohti ja õpime nendest.

Ülikooli töötajate väärtustamine. Hoolime oma töötajatest, märkame igaüht ja tunnustame parimaid. Töötame välja ja viime ellu akadeemilise karjäärimudeli, mis motiveerib noori ja väärtustab kogenud teadlasi. Toetame süsteemselt töötajate enesearengut mitmekesiste koolitusprogrammide kaudu. Tagame juhtide järelkasvu ja toetame nende arenemist teistele ülikooli liikmetele eeskujuks olevateks liidriteks. Akadeemilises karjääris väärtustame nii õppe- kui ka teadustööd, ülikooli kui organisatsiooni arendamist ja ühiskonna teenimist. Rakendame võrdse kohtlemise põhimõtteid ja ülikooli häid tavasid.

Atraktiivse töökeskkonna loomine. Tagame ajakohased töötingimused, säilitades ja väärindades ajaloolist hoonestut ja selle parimat kasutusotstarvet. Hoolitseme oma liikmeskonna vajadusi arvestava sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna kujundamise eest. Töötame välja ja viime ellu terviklikud keskkonnapõhimõtted, edendame kestlikku arengut toetavat mõtteviisi nii ülikoolis kui ka avalikkust harides. Toetame töötajate terviseedendust, soodustame aktiivset liikumist ja tervislikku toitumist. Peame oluliseks hea vaimse tervise hoidmist.

Innovaatilise digiülikooli väljaarendamine. Arendame järk-järgult välja tervikliku digitaristu, kus õppe- ja teadustegevust toetavad nutikad ja ladusad tugiteenused. Suurendame digilahenduste kasutamist õppetöös, mis võimaldab koos rahvusvaheliste partneritega arendada ja pakkuda rahvusvahelise e-õppe võimalusi. Kasvatame liikmeskonna digipädevust, tagame neile turvalise võimaluse digikanalite kaudu suhelda, andmeid koguda ja säilitada ning arendada koostööd partneritega. Panustame infotehnoloogilisse võimekusse ning muudame ülikooli andmed väärtuslikuks ja kättesaadavaks varaks.

Juhtteemad 2024: koostööd ja kaasamist väärtustav organisatsioonikultuur, uue arengukava väljatöötamine kestliku arengu põhimõtete alusel, töötajate palkade konkurentsivõime tugevdamine, infoturve ja digiareng, energiatõhusus 

Üleülikooliline tegevus 

1. Ülikooli töötajate väärtustamine, sh 

1.1. töötajate palkade tõstmine kõrgetasemelise akadeemilise ja tugipersonali hoidmiseks ja motiveerimiseks ning palkade konkurentsivõime suurendamiseks (kõik vastutusala juhid); 

1.2. juhtimiskultuuri edendamine kesksete koolituste, arenguprogrammide ja parimate tavade jagamise kaudu (AS) [arengufondi toetus 41 000 €]; 

1.3. ülikool kui mitmekesisust ja kaasatust väärtustav tööandja: mitmekesisuse kokkuleppe järgimine, sh välistöötajate kohanemise toetamine, soolise võrdõiguslikkuse kava täitmine, võrdse kohtlemise põhimõtete järgimine; võrdse kohtlemise alase teadlikkuse suurendamine kommunikatsioonitegevuse abil (AS, K1 dekaanid); 

1.4. tunnustamise süsteemi ümberkorraldamise lõpuleviimine, sh soovitused üksuste tunnustusviiside loomiseks või olemasolevate korrastamiseks ning ülikooli tunnustusavalduste info kättesaadavuse ja väärika kajastamise tagamine (AS, P6); 

1.5. atesteerimiskorralduse ühtlustamine ja parendamine; valdkondlike edutamisnõuete täpsustamine akadeemiliste töötajate ametijuhendites; koolitused atesteerimiskomisjonidele ning atesteeritavatele, ülevaade senisest praktikast (AS, dekaanid); 

1.6. noorte teadlaste nõukoja moodustamine ja töö alustamine eesmärgiga kaasata noorteadlasi senisest rohkem ülikooli arendamisse (P1); 

1.7. tervist toetava turvalise töökeskkonna tagamine, sh tööga seotud terviseriskide süsteemne hindamine ja maandamine (K1); 

1.8. emeriteerumisfondi tegevuse jätkamine (AS, P1) [toetus rektori reservist kuni 995 472 €]. 

 

2. Innovaatilise digiülikooli arendamine, sh 

2.1. infoturbe juhtimise süsteemi juurutamine ja sellega seotud kommunikatsioon (K1) [arengufondi toetus 73 000 €]; 

2.2. IT-taristu uuendamine pikaajalise kava alusel (K1); 

2.3. infosüsteemide arendusprojektide ja digivoogude edasiarendus (ÕIS2, kesksete infosüsteemide andmebaasi refaktoreerimine ja arhitektuuri uuendamine, õpiteekonna rakendus TEEK, majandus- ja personalitarkvara, arvutiabi vestlusroboti loomine, digitöövood DHIS-is) (K1, P2, süsteemide tellijad); 

2.4. detailanalüüs ja tarkvaraarendus doktorantide ja residentide õpiteekonna rakenduse TEEK väljatöötamiseks (P2, K1) [arengufondi toetus 341 000 €]; 

2.5. andmekvaliteedi ja aruandluse tagamine ÕIS2 andmete põhjal (andmehalduse ja -kvaliteedi kontseptsiooni loomine, kvaliteetse andmevahetuse tagamine EHIS-ega ning ÕIS2 andmebaasi arendamise ja testimise kiirendamine) (P2, K1) [arengufondi toetus 240 600 €]; 

2.6. õppeprotsessi digitaliseerimine (muutmine automaatsemaks ja terviklikumaks üliõpilastele suunatud teenuseks) (P2, K1) [arengufondi toetus 143 000 €]. 

 

3. Ülikooli hoonestu ja ruumiline areng (K1), sh 

3.1. investeeringute juhtimine vastavalt kapitalieelarvele: õppe-, teadus- ja haldushoonete kaasajastamine ja energiatõhususe parandamine, ajaloolise hoonestu väärindamine; 

3.2. Maarjamõisa välja uue ühishoone planeerimine (K1, LT, MV); 

3.2. ülikooli hoonestule ühise visuaalse identiteedi loomine Tartu linnaruumis; 

3.3. hoonete kriisikindluse edendamine, tehnosüsteemide toimepidevuse valmiduse suurendamine; 

3.4. jäätmekäitluse kestlik korraldamine ülikooli hoonetes [toetus rektori reservist 60 000 €]; 

3.5. Tartu Ülikooli uue perioodi ruumilise arengukava ettevalmistamine. 

 

4. Organisatsiooni areng 

Ülikooli uue arengukava väljatöötamine, sh ülikooli kestliku arengu laiapõhjaliste strateegiliste eesmärkide seadmine (RE, P6) [arengufondi toetus 20 000 €] 

Valdkonna või vastutusala tasemel tegevus 

 1. Bioinseneeria instituudi tegevuse alustamine loodus- ja täppisteaduste valdkonna koosseisus alates 01.01.2024, ruumide ja värbamise ettevalmistamine, institutsionaalse toe pakkumine (LT) 
 2. Galeriide ürituste sarja „Kord ja kaos“ ettevalmistamine ja korraldamine (LT) [toetus rektori reservist 40 000 €] 
 3. Valdkondlike tegevuskavade koostamine ja rakendamine ülikooli arengukava 2024. aasta tegevuskava elluviimiseks (dekaanid) 

Üleülikooliline tegevus

 1. Ülikooli töötajate väärtustamine, sh
  1. 2töötajate palkade tõstmine kõrgetasemelise akadeemilise personali hoidmiseks ja motiveerimiseks ning palkade konkurentsivõime suurendamiseks (dekaanid) [valdkondade tulemusrahastamine ja arengufond 4 133 825 €];
  2. juhtimiskultuuri edendamine kesksete koolituste ja arenguprogrammide kaudu, sh juhtide järelkasvu arenguprogramm, Enlight Extra (endine U4-võrgustik) tippjuhtide koolitus (K1);
  3. võrdse kohtlemise edendamine, sh tugiisikute võrgustiku käivitamine, ekspertide kogu moodustamine; võrdse kohtlemise põhimõtteid selgitavate juhendmaterjalide loomine, koolitused ja seminarid; soolise võrdõiguslikkuse kava täitmine; mitmekesisuse kokkuleppe täitmine (AS, K1, dekaanid);
  4. õiglase ja toetava töökeskkonna loomine: palgalõhe analüüs ning tööajakasutuse uuring (K1);
  5. tervist toetav turvaline töökeskkond: kaugtöö põhimõtete kokkuleppimine, tööga seotud terviseriskide süsteemne hindamine, töötervishoiu kulude planeerimine ja kasutamine (K1).
 2. Tunnustamise süsteemi ümberkorraldamise lõpuleviimine, sh soovitused üksuste tunnustuste ülesehitamiseks või olemasolevate korrastamiseks ning ülikooli antud tunnustuste info kättesaadavuse ja väärika eksponeerimise tagamine (AS, DD, K1)
 3. Atesteerimiskorralduse ühtlustamine ja parendamine: koolitused atesteerimiskomisjonidele ning atesteeritavatele, ülevaade senisest praktikast (AS, K1, dekaanid)
 4. Valdkondlike edutamisnõuete täpsustamine akadeemiliste töötajate ametijuhendites, atesteerimiskorralduse muutmine, sh edutamise korral atesteerimine taseme võrra kõrgemal komisjonis (AS, K1, dekaanid)
 5. Innovaatilise digiülikooli arendamine, sh
  1. infoturbe juhtimise süsteemi juurutamine (K1) [arengufondi toetus 78 000 €];
  2. IT-taristu uuendamine pikaajalise kava alusel (K1);
  3. infosüsteemide arendusprojektide ja digivoogude edasiarendus, sh ÕIS2, kesksete infosüsteemide andmebaasi refaktoreerimine ja arhitektuuri uuendamine, õppija töölaua II etapp, välisveeb, päringukeskkond, majandus- ja personalitarkvara (K1, P2, süsteemide tellijad);
  4. detailanalüüs ja tarkvaraarendus doktorantide ja residentide õpiteekonna rakenduse väljatöötamiseks (TEEK) (P2, K1) [arengufondi toetus 203 340 €];
  5. õpianalüütika arendamise jätkamine: katsetamise ja kasutamise ning mudeli analüüs ja arendus (P2, K1).
 6. Ülikooli hoonestu ja ruumiline areng, energiatõhususe parandamine, ajaloolise hoonestu väärindamine kapitalieelarvest (K1), sh
  1. Maarjavälja hoonestu ja roheala planeerimine;
  2. ülikooli peahoone esise linnaruumi arendamine koostöös Tartu linnaga;
  3. üliõpilaselamute üürileandmise edasistes tingimustes kokkuleppimine;
  4. üliõpilaste õpi- ja puhkealade projekti II etapi realiseerimine.
 7. Hoonete kriisikindluse edendamine, tehnosüsteemide toimepidevuse valmiduse suurendamine (K1)
 8. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja elluviimine ning kestlikku arengut toetava mõtteviisi arendamine (DD, K1, dekaanid) [arengufondi toetus 30 000€]
 9. Institutsionaalse akrediteerimise soovituste elluviimise koordineerimine ja seire (DD)
 10. Aastate 2024–2026 eelarve koostamise põhimõtete väljatöötamine ja kinnitamine (DF)

Rektoraadi tegevus

 1. Arengukava, teemastrateegiate ja tegevuskavade elluviimine (P6)
 2. Juhtimise kvaliteedi arendamise tegevus, sh 360 kraadi uuringu jätkuprogrammid (seminarid, tagasiside uuetele juhtidele jm); tagasisidevestluste süsteemi edendamine. Alustavate juhtide sisseelamise programm; võrdse kohtlemise, sh soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse suurendamine; juhtimispädevuste arendamine; hea juhtimise väärtustamine ja tunnustamine (K1, AS)
 3. Juhtimiskvaliteedi arendamine, sh tulemusjuhtimise rakendused ja noorte juhtide järelkasvu toetamine (dekaanid)
 4. Institutsionaalne akrediteerimise läbiviimine (RE)
 5. Heaolu ja vaimse tervise tegevuskava elluviimine (K1, P2, AS, dekaanid)
 6. Üliõpilastele kaasajastatud õpi- ja puhkealade loomine ning uuendamine õppehoonetes (Ülikooli 18, Näituse 2, Ravila 19)
 7. Kestliku ülikooli tegevuskava koostamine ja elluviimine. Valdkondlike meetmete ettevalmistamine ja kohaldamine (K1, P6, dekaanid)
 8. Digiülikooli arendamine (K1, P2, DF), sh
 • üleülikooliliste IT-arendusprojektide ja digitöövoogude edasiarendus
 • ÕIS2 edasiarendus vastavalt ajakavale
 • uue välisveebi edasiarendus
 • kesksete infosüsteemide andmebaasi refaktoreerimine ja arhitektuuri uuendamine

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevus

 1. ITO viieaastase tegevuskava sõnastamine, sh IT-projektide menetlemise, infoturbe ja teenuste osutamise põhimõtted (K1)
 2. P6 vastutusvaldkonna juhtimise ümberkorraldamine (RE)

Rektoraadi tegevused

 1. Valdkondade arengukavade koostamine. Arengukava ja teemastrateegiate elluviimine (P6, dekaanid) 
 2. Turundus- ja kommunikatsioonipõhimõtete uuendamine, ülikooli sisemise tööjaotuse ja rollide kokkulepped. UT ajakirja uuendamine (K1)
 3. Uue välisveebi ettevalmistamine koos ajakohase sisuga (K1, dekaanid)
 4. Juhtimise kvaliteedi arendamise tegevused, sh tagasisidesüsteemi uuendamine, tunnustamise süsteemi rakendamine koos andmebaasi loomisega, võrdse kohtlemise juhendi uue redaktsiooni koostamine (K1, RE, AS)
 5. Noorte juhtide järelkasvu toetamine ja koolitamine (dekaanid)
 6. Karjäärimudeli järgmise etapi ettevalmistamine ja juurutamine (AS) 
 7. Heaolu ja vaimse tervise tegevuskava väljatöötamine (K1, P2)
 8. Ettevalmistused säästva arengu põhimõtete juurutamiseks kõigis ülikooli põhitegevustes, mh temaatiliste pädevuste omandamiseks vajalikud muudatused õppeainetes/kavades, tulevikutehnoloogiate jm ühiskonna ees seisvate interdistsiplinaarete uurimisteemade eelisarendamine teadustegevuses, keskkonnakontseptsiooni väljatöötamine (RE, K1)
 9. Üliõpilaste puhkealade loomine: koostöös sisearhitektiga välja töötatud lahendused õppehoonete (Jakobi 2, Vanemuise 46, Lossi 36 ja Biomeedikum) jaoks ning täiendavate lahenduste väljatöötamine ka teistele hoonetele (K1, P2, dekaanid)
 10. Kriisijuhtimise plaani koostamise käivitamine koos partnerorganisatsioonidega (K1)
 11. Digiülikooli tegevuskava väljatöötamine, sh IT teenuste pakkumise ja arendamise tegevusplaani koostamine, digitaalsete töölaudade jooksev arendamine, ÕIS2 (sh õpianalüütika) arendused, õppija töölaua arendamine (K1, P2, DF)
 12. Institutsionaalne akrediteerimise läbiviimine. Ülikooli kvaliteedisüsteemi sõnastamine (RE)
 13. Mobiilse ülekandestuudio rajamine (SV, K1)

Keskne lisatoetus
Arengufond 836 227€
Rektori reserv 466 422€
Dekaanide tulemusjuhtimise eelarve 290 000€

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli uus arengukava

Technologicumi projekteerimislepingu allkirjastamine

Sõlmiti Maarjaväljale rajatava uue õppe- ja teadushoone projekteerimisleping