Innustav ja teed rajav organisatsioon

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: et tulla edukalt toime pidevate väliskeskkonna muutustega, lähtume rahvusvahelise ja kultuuriliselt mitmekesise liikmeskonnaga organisatsioonina ühistest väärtustest, kaasates oma liikmed ühiste eesmärkide saavutamisse, pakkudes töötajatele võimalusi oma parima potentsiaali rakendamiseks ja arendades nutikalt taristut.

Oleme kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne organisatsioon. Liigume avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri poole. Suurendame ülikooli liikmete võimalusi oma potentsiaali parimal viisil arendada ja rakendada, et nad kannaksid ülikooli väärtusi, tunneksid uhkust ülikooli ning oma osaluse üle ülikooli igapäevaelus ja arengus.

Tegevussuunad

Ülikooli kujundamine avatuks ja dialoogialtiks. Aktiivse arvamusliidrina algatame diskussioone ja oleme valmis dialoogiks. Julgustame eriarvamuste väljendamist. Soosime avatud suhtlemist eri osaliste vahel ja huvirühmade kaasamist kõigis olulistes protsessides. Tunnistame oma kitsaskohti ja õpime nendest.

Ülikooli töötajate väärtustamine. Hoolime oma töötajatest, märkame igaüht ja tunnustame parimaid. Töötame välja ja viime ellu akadeemilise karjäärimudeli, mis motiveerib noori ja väärtustab kogenud teadlasi. Toetame süsteemselt töötajate enesearengut mitmekesiste koolitusprogrammide kaudu. Tagame juhtide järelkasvu ja toetame nende arenemist teistele ülikooli liikmetele eeskujuks olevateks liidriteks. Akadeemilises karjääris väärtustame nii õppe- kui ka teadustööd, ülikooli kui organisatsiooni arendamist ja ühiskonna teenimist. Rakendame võrdse kohtlemise põhimõtteid ja ülikooli häid tavasid.

Atraktiivse töökeskkonna loomine. Tagame ajakohased töötingimused, säilitades ja väärindades ajaloolist hoonestut ja selle parimat kasutusotstarvet. Hoolitseme oma liikmeskonna vajadusi arvestava sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna kujundamise eest. Töötame välja ja viime ellu terviklikud keskkonnapõhimõtted, edendame kestlikku arengut toetavat mõtteviisi nii ülikoolis kui ka avalikkust harides. Toetame töötajate terviseedendust, soodustame aktiivset liikumist ja tervislikku toitumist. Peame oluliseks hea vaimse tervise hoidmist.

Innovaatilise digiülikooli väljaarendamine. Arendame järk-järgult välja tervikliku digitaristu, kus õppe- ja teadustegevust toetavad nutikad ja ladusad tugiteenused. Suurendame digilahenduste kasutamist õppetöös, mis võimaldab koos rahvusvaheliste partneritega arendada ja pakkuda rahvusvahelise e-õppe võimalusi. Kasvatame liikmeskonna digipädevust, tagame neile turvalise võimaluse digikanalite kaudu suhelda, andmeid koguda ja säilitada ning arendada koostööd partneritega. Panustame infotehnoloogilisse võimekusse ning muudame ülikooli andmed väärtuslikuks ja kättesaadavaks varaks.

Rektoraadi tegevused

 1. Valdkondade arengukavade koostamine. Arengukava ja teemastrateegiate elluviimine (P6, dekaanid) 
 2. Turundus- ja kommunikatsioonipõhimõtete uuendamine, ülikooli sisemise tööjaotuse ja rollide kokkulepped. UT ajakirja uuendamine (K1)
 3. Uue välisveebi ettevalmistamine koos ajakohase sisuga (K1, dekaanid)
 4. Juhtimise kvaliteedi arendamise tegevused, sh tagasisidesüsteemi uuendamine, tunnustamise süsteemi rakendamine koos andmebaasi loomisega, võrdse kohtlemise juhendi uue redaktsiooni koostamine (K1, RE, AS)
 5. Noorte juhtide järelkasvu toetamine ja koolitamine (dekaanid)
 6. Karjäärimudeli järgmise etapi ettevalmistamine ja juurutamine (AS) 
 7. Heaolu ja vaimse tervise tegevuskava väljatöötamine (K1, P2)
 8. Ettevalmistused säästva arengu põhimõtete juurutamiseks kõigis ülikooli põhitegevustes, mh temaatiliste pädevuste omandamiseks vajalikud muudatused õppeainetes/kavades, tulevikutehnoloogiate jm ühiskonna ees seisvate interdistsiplinaarete uurimisteemade eelisarendamine teadustegevuses, keskkonnakontseptsiooni väljatöötamine (RE, K1)
 9. Üliõpilaste puhkealade loomine: koostöös sisearhitektiga välja töötatud lahendused õppehoonete (Jakobi 2, Vanemuise 46, Lossi 36 ja Biomeedikum) jaoks ning täiendavate lahenduste väljatöötamine ka teistele hoonetele (K1, P2, dekaanid)
 10. Kriisijuhtimise plaani koostamise käivitamine koos partnerorganisatsioonidega (K1)
 11. Digiülikooli tegevuskava väljatöötamine, sh IT teenuste pakkumise ja arendamise tegevusplaani koostamine, digitaalsete töölaudade jooksev arendamine, ÕIS2 (sh õpianalüütika) arendused, õppija töölaua arendamine (K1, P2, DF)
 12. Institutsionaalne akrediteerimise läbiviimine. Ülikooli kvaliteedisüsteemi sõnastamine (RE)
 13. Mobiilse ülekandestuudio rajamine (SV, K1)

Keskne lisatoetus
Arengufond 836 227€
Rektori reserv 466 422€
Dekaanide tulemusjuhtimise eelarve 290 000€

#ülikoolist
Peahoone pilt

Otsime osakoormusega sisevalvetöötajat

21.09.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone suvel lippudega vaade paremalt küljelt

1. oktoobrini saab kandideerida Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumile

20.09.2022
#ettevõtlus #ülikoolist
Tehnoloogiainstituut.jpg

Otsime tehnoloogiainstituuti ettevõtlussuhete koordinaatorit

19.09.2022