Skip to main content

Doktoriõpe

Siit saad ülevaate Tartu Ülikooli doktoriõppest: programmidest, eeskirjadest, õpingute kavandamisest, stipendiumidest ja paljust muust.

Tartu Ülikooli doktoriõppe programmide ja erialade valik on lai. Doktoriõpet pakuvad nii humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond kui ka loodus- ja täppisteaduste valdkond.

NB! Doktoriõppes toimuvad praegu suured muudatused, mis viiakse ellu 2022/2023. õppeaastaks. Kui soovid Tartu Ülikooli doktoriõppe arenguplaani kohta rohkem teada, vaata kodulehte.

Doktoriõpingute eesmärk on algupärase uurimisprojekti kaudu arendada doktorandis teaduslikku mõtteviisi, süvendada temas mõtteerksust, loomingulisust ja intellektuaalset iseseisvust.

Salzburgi printsiibid, Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon (2010)

Doktorantuuris on peamine teadustöö – see moodustab programmist vähemalt 75%. Doktoriõppe programmi keskmes on doktoritöö, ülejäänud akadeemiline tegevus ja õpingud toetavad doktorandi uurimistööd ja lisavad muud pädevust. Täiskoormusega õppides on doktorantuur võimalik lõpetada nelja aastaga.

Doktorant teeb teadustööd oma juhendaja(te) toetusel ning kuulub sageli ka ülikooli uurimisrühma. Lisaks Tartu Ülikooli juhendajale võib doktorandil olla juhendaja teises ülikoolis või teadusasutuses. Teadmussiirdedoktorant teeb ettevõttele või asutusele vajalikku uurimistööd. Doktorandid saavad mitmesuguste rahastusvõimaluste abiga omandada ka rahvusvahelist kogemust.

Doktorikraadi omanikuna on võimalik jätkata akadeemilise karjääriga või töötada juhtspetsialistina väljaspool akadeemilist ringkonda. Lisaks erialastele ning valdkondlikele teadmistele ja oskustele on doktor võimeline püstitama uurimisküsimusi ning lahendama keerukaid probleeme, tal on juhtimis- ja meeskonnatööpädevus ning ta on võimekas suhtleja.

Tartu Ülikoolis õpib ja töötab 1150 doktoranti, kellest ligikaudu 30% on välisdoktorandid. Ülikooli 1600 akadeemilisest töötajast 15% on välismaalased.

Tartu Ülikool on
- Eesti juhtiv teadus- ja arenduskeskus ning Eesti ainus klassikaline universitas;
- ainsa Baltimaade ülikoolina maailma parimate ülikoolide 1,2% seas (THE World University Rankings 2022, QS World University Rankings 2022) ning areneva Euroopa ja Kesk-Aasia piirkonnas paremuselt teine ülikool (QS EECA 2021);
- mitmete prestiižsete rahvusvaheliste teadusvõrgustike, näiteks Coimbra grupi ja The Guildi liige.

Igal aastal kaitstakse Tartu Ülikoolis ligikaudu 120 doktoritööd.

 

Doktoriõppe programmid

Alates 2022/2023. õppeaastast on Tartu Ülikoolis kaheksa doktoriõppe programmi, mida koordineerivad valdkondlikud doktoriõppe keskused: humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskus, sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe keskus, meditsiiniteaduste valdkonna doktoriõppe keskus ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõppe keskus. Iga programmi alla kuulub mitu valdkonnas pakutavat eriala.

Loe lähemalt doktoriõppesse kandideerimisest

Doktoriõppe programmid enne 2022/2023. õppeaastat

Doktoriõppe programmid alates 2022/2023. õppeaastast

Doktoriõppe korraldus

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri. Doktoriõppe eeskiri sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani, atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta.

Kõikidel doktorantidel on soovitatav tutvuda Tartu Ülikoolis kehtivate heade tavadega, eriti doktoriõppe hea tavaga.

Ainekursustele registreerimise, varasemate õpingute arvestamise ja muu üldisemalt õppetööga seotu kohta saab lugeda õppekorralduseeskirjast.

Valdkonnaspetsiifilised nõudmised ja soovitused (näiteks valdkondlikud atesteerimiskorrad) on iga valdkonna doktoriõppe lehel.

Õigusaktid

Dokumendivormid
 


Doktoriõppe kavandamine ja läbimine

Individuaalplaan on doktorandi teadus- ja õppetegevuse plaan, mille doktorant koostab koos oma juhendaja(te)ga. Atesteerimise käigus hindab komisjon doktorandi edasijõudmist õppe- ja teadustegevuses ning individuaalplaani täitmist.

Esimesel semestril, kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist tuleb doktorandil esitada nii üldine, terve doktorantuuri jaoks koostatud individuaalplaan kui ka detailsem, esimese semestri tarbeks loodud individuaalplaan. Teise semestri täpsustatud individuaalplaani esitab doktorant koos esimese atesteerimisaruandega. Alates teise semestri atesteerimisest esitab  doktorant  täpsustatud individuaalplaani õppeaasta kohta ja atesteerimine toimub kahe õpitud semestri järel.

Loe lähemalt


Atesteerimisel hindab komisjon doktorandi edasijõudmist teadus- ja õppetegevuses, võttes arvesse nii doktoriõppe programmi kui ka individuaalplaani täitmist.

Doktorante atesteeritakse esimesel õppeaastal kaks korda aastas, enne kevad- ja sügissemestri algust. Alates teisest aastast atesteeritakse doktoranti üks kord õppeaastas, kui viimasest atesteerimisest on kaks õpitud semestrit möödas.

Loe lähemalt


Nõuete ja juhistega doktorikraadi taotlemiseks tutvu doktoriõppe eeskirjas.

Loe lähemalt

 

Doktorandi staatus ja doktoriõppe rahastus

Sellelt alalehelt saad ülevaate doktorandi staatusest ja doktoriõpingute rahastamise võimalustest. Tartu Ülikoolis ei ole doktorantidel õppetasu maksmise kohustust, kuid erineva staatusega kaasnevad erinevad tingimused ja võimalused. 

Loe lähemalt

Õpiränne

Õpirände stipendiumid


ASTRA doktorikoolid

Doktorikoolide eesmärk on suurendada Eesti ülikoolide ja muude partnerasutuste koostöös doktoriõppe kvaliteeti ja tulemuslikkust. Doktorikoolide tegevus hõlmab nii erialaseid kui ka erialaüleseid huvisid, toetades doktorantide rahvusvahelist õppe- ja teaduskoostööd.

Loe lähemalt

Doktoritööde kaitsmised

Reet Marits
doktoriõppe peaspetsialist
737 5624
5342 3755 (5624)
Reet Marits
doktoriõppe peaspetsialist
737 5624
5342 3755 (5624)
Monika Tasa
teadus- ja arenduskorralduse peaspetsialist 0,2 k
arendusnõunik 0,8 k
737 6534
5331 4613 (6534)
Monika Tasa
teadus- ja arenduskorralduse peaspetsialist 0,2 k
arendusnõunik 0,8 k
737 6534
5331 4613 (6534)
#õppimine #rahvusvaheline

Enlight kutsub osalema Bordeaux’ Ülikooli virtuaalses kultuurivahetuse projektis ENLIVE

Tartu Ülikool kutsub nii bakalaureuse- kui ka magistritudengeid osalema Bordeaux’ Ülikooli virtuaalses kultuurivahetuse projektis ENLIVE, mis toimub 28.

Jaga
27.01.2022
#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022