Doktoriõpe

Siit saad ülevaate Tartu Ülikooli doktoriõppest: programmidest, eeskirjadest, õpingute kavandamisest, stipendiumidest ja paljust muust.

Tartu Ülikoolis on kaheksa doktoriõppe programmi, mida koordineerivad valdkondlikud doktoriõppe keskused. Iga programmi alla kuulub mitu valdkonnas pakutavat eriala. Doktoriõpet pakuvad nii humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond kui ka loodus- ja täppisteaduste valdkond.

Loe lähemalt doktoriõppesse kandideerimisest

Doktoriõppe programmid enne 2022/2023. õppeaastat

Doktoriõppe programmid ja keskused

Ülekantavate oskuste koolitusvõimalused


Doktorantuur Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis õpib ja töötab 1136 doktoranti, kellest ligikaudu 30% on välisdoktorandid.  Ülevaatlikult ülikoolist

Doktorantuuris on peamine teadustöö – see moodustab programmist vähemalt 75%. Doktoriõppe programmi keskmes on doktoritöö, ülejäänud akadeemiline tegevus ja õpingud toetavad doktorandi uurimistööd ja lisavad muud pädevust. Täiskoormusega õppides on doktorantuur võimalik lõpetada nelja aastaga. Igal aastal kaitstakse Tartu Ülikoolis ligikaudu 120 doktoritööd.

Doktorant teeb teadustööd oma juhendaja(te) toetusel ning kuulub sageli ka ülikooli uurimisrühma. Lisaks Tartu Ülikooli juhendajale võib doktorandil olla juhendaja teises ülikoolis või teadusasutuses. Teadmussiirdedoktorant teeb ettevõttele või asutusele vajalikku uurimistööd. Doktorandid saavad mitmesuguste rahastusvõimaluste abiga omandada rahvusvahelist kogemust.

Doktoriõpingute eesmärk on algupärase uurimisprojekti kaudu arendada doktorandis teaduslikku mõtteviisi, süvendada temas mõtteerksust, loomingulisust ja intellektuaalset iseseisvust.

Salzburgi printsiibid, Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon (2010)

Doktorikraadi omanikuna on võimalik jätkata akadeemilise karjääriga või töötada juhtspetsialistina väljaspool akadeemilist ringkonda. Lisaks erialastele ning valdkondlikele teadmistele ja oskustele on doktor võimeline püstitama uurimisküsimusi ning lahendama keerukaid probleeme, tal on juhtimis- ja meeskonnatööpädevus ning ta on võimekas suhtleja.

Teadmussiidedoktorantuur

Ühisjuhendamise leping

Doktoriõppe korraldus

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri (eeskirja veebiversioon). Doktoriõppe eeskiri sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani, atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta.

Kõikidel doktorantidel on soovitatav tutvuda Tartu Ülikoolis kehtivate heade tavadega, eriti doktoriõppe hea tavaga.

Ainekursustele registreerimise, varasemate õpingute arvestamise ja muu üldisemalt õppetööga seotu kohta saab lugeda õppekorralduseeskirjast. Üldise õppekorraldusliku info leiab ülikooli kodulehelt

Valdkonnaspetsiifilised nõudmised ja soovitused – näiteks valdkondlikud atesteerimiskorrad – leiab valdkonna doktoriõppe lehelt.

Õigusaktid

Dokumendivormid
 

Juhendamine

Nõustamine


Doktoriõppe kavandamine ja läbimine

Sellelt alalehelt saad ülevaate individuaalplaani, atesteerimise, doktorikraadi taotlemise nõuetest ja eneseanalüüsist ning leiad viited juhistele ja vormidele. 

Loe lähemalt

Teaduseetika

Andmekaitse teadustöös

 

Doktorandi staatus ja doktoriõppe rahastus

Sellelt alalehelt saad ülevaate doktorandi staatusest ja doktoriõpingute rahastamise võimalustest. Tartu Ülikoolis ei ole doktorantidel õppetasu maksmise kohustust, kuid erineva staatusega kaasnevad erinevad tingimused ja võimalused. 

Loe lähemalt

Õpiränne

Õpirände stipendiumid

Doktorandi koostöövõimalused


Eesti doktorikool

Eesti doktorikool on ülikoolide konsortsium, mille kaudu soovitakse suurendada ülikoolide koostööd doktoriõppes, selle kvaliteeti ja atraktiivsust. Muu hulgas on doktorikooli eesmärk aidata Eesti doktorantidel luua teaduskontakte nii erialade kui ka rahvusvahelises koostöös ning pakkuda neile ja nende juhendajatele enesetäiendusvõimalusi.

Doktorikooli projekti elluviija on Tartu ülikool, partneriteks Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool.

Doktoritööde kaitsmised

Kaitstud doktoritööd